WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội nghị Hiệp lực Quốc tế

Chúng tôi hình thành quan hệ đối tác với Liên Hiệp Quốc, cơ quan chính phủ các nước,
và hiệp lực liên tục vì mục tiêu chung của loài người là hòa bình và hạnh phúc.

Chúng tôi mở con đường hòa bình bền vững cùng với thế giới.

Làng địa cầu bây giờ đang bị đau đớn bởi thảm họa như tai ương khí hậu do biến đổi khí hậu, động đất, núi lửa, khủng bố v.v... và xung quanh chúng ta có hàng xóm cần thiết sự giúp đỡ của chúng ta. Để giải quyết vấn đề quốc tế thể này thì không chỉ cá nhân, địa phương, và quốc gia, mà tất cả loài người trên làng địa cầu cần phải hiệp sức.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời xây dựng quan hệ đối tác với Liên Hiệp Quốc, cơ quan chính phủ các nước, đoàn thể tự trị, các trường đại học v.v... và hiệp lực liên tục vì mục đích bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân quyền, chi viện giáo dục và để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Bằng tình yêu thương của người mẹ chăm sóc gia đình, chúng tôi giao tiếp và hòa thuận quốc tế vì tương lai đầy hy vọng của loài người và phát triển bền vững trong khi lo nghĩ cho tương lai của loài người và môi trường của trái đất.