WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đảm bảo nguồn nước sạch
& điều kiện vệ sinh

Bảo vệ nước quý báu thể như cứu sự sống của nhân loại.

Khá nhiều người bị uy hiếp mạng sống vì thiếu nước uống và thiếu thiết bị vệ sinh do cơn hạn hán và ô nhiễm môi trường v.v... Chúng tôi lắp đặt máy bơm nước để chìa đôi tay giúp đỡ đối với những người gặp phải hoàn cảnh tồi tệ: uống nước bị ô nhiễm, bị đau đớn do bệnh từ nước.

Chi viện thiết bị cấp nước
Đảm bảo nguồn nước sạch
& điều kiện vệ sinh
Bảo vệ sinh thái dưới nước
Chi viện thiết bị cấp nước
  • Lắp đặt máy bơm nước ở khu vực thiếu nước
Bảo vệ sinh thái dưới nước
  • Làm sạch biển và sông
  • Cứu sông suối bởi vi sinh vật hữu hiệu (EM)

Lắp đặt máy bơm nước ở khu vực thiếu nước

Chúng tôi lắp đặt máy bơm nước ở khu vực thiếu nước mà đang uống nước sông, nước mưa và nước chảy qua đất nông nghiệp. Những người dân, các trẻ em đã bị đau đớn do bệnh từ nước bị ô nhiễm cũng có thể uống nước thỏa lòng.

Bảo vệ sinh thái dưới nước

Chúng tôi bảo vệ sinh thái dưới nước bằng cách làm sạch sông, suối, biển bị ô nhiễm do các loại rác thải và vật chất có hại.