WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội nghị hoạt tính Tin Lành

Các Hội Thánh tổ chức nhóm họp định kỳ tùy theo đại lục, quốc gia, đô thị,
liên hiệp lẫn nhau, chia sẻ tiền lệ và sự khôn ngoan để truyền bá lẽ thật sự sống của giao ước mới.

Liên hiệp tùy theo đại lục & quốc gia để hoạt tính hóa Tin Lành thế giới

Hội nghị hoạt tính Tin Lành tùy theo địa phương: Liên hiệp bởi tình yêu thương với tư cách là chi thể của Đấng Christ

Lịch sử cứu rỗi 7 tỷ nhân loại là sứ mệnh chí thánh mà Đức Chúa Trời dặn dò, nếu không có sự ban phước và giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì tuyệt đối không thể được hoàn thành. Phương pháp có thể nhận phước lành của Đức Chúa Trời nhiều nhất là làm hoàn thành liên hiệp và hòa thuận bởi tình yêu thương. Không chỉ liên hiệp giữa thánh đồ và người chăn trong một Hội Thánh nhưng chúng tôi còn liên hiệp gữa các Hội Thánh địa phương nhờ tiến hành nhóm họp, giáo dục định kỳ, và nhóm họp tùy theo ban ngành.

Hội nghị hoạt tính Tin Lành quốc gia và đại lục: Giao lưu và cổ vũ vượt qua biên giới

Với tư cách là gia đình Nước Thiên Đàng được Đức Chúa Trời Êlôhim ban phước, chúng tôi tổ chức Hội nghị hoạt tính Tin Lành với các Hội Thánh ở nước láng giềng, tìm kiếm phương án mới mẻ để làm hoàn thành Tin Lành thế giới một cách nhiệt tình. Cử đoàn truyền giáo đến nơi chưa được khai thác ở nước ngoài. Để thêm sức cho họ, chúng tôi chi viện phụng sự và truyền giáo, cùng nhau lập mục tiêu Tin Lành, cầu nguyện và cổ vũ.

Nơi liên hiệp và hòa thuận

Gia đình Nước Thiên Đàng khích lệ, hầu việc, chăm sóc và hòa thuận nhau.

Quyết toán & Kế hoạch Tin Lành

Quyết toán kết quả Tin Lành đã qua, và lập kế hoạch tương lai.

Giáo dục lẽ thật

Giáo dục lời một cách sâu sắc vì sự cứu rỗi, đưa ra triển vọng và lòng tin chắc về lẽ thật.

Đại hội thi đua phát biểu Kinh Thánh

Rèn luyện lời Kinh Thánh để rao truyền lẽ thật giao ước mới một cách dễ hiểu cho người nghe.

Giáo dục phẩm tánh & Sự lãnh đạo

Chúng tôi học lời của Đức Chúa Trời về phẩm tánh mà người tín ngưỡng phải có, và thực tiễn hầu việc và phụng sự.

Đại hội thi đua Bài Ca Mới

Chúng tôi tán dương Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ bởi Bài Ca Mới làm cho linh hồn được sống.