WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Gia đình hạnh phúc

“Gia đình hạnh phúc” là gia đình hầu việc Đức Chúa Trời.
Chúng tôi làm cho gia đình tràn đầy niềm vui hàng ngày trong ân huệ của Đức Chúa Trời.