WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Nam Mỹ

Tại châu lục nhiệt tình, tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời được truyền tới kể cả trong rừng Amazon.

South America

Trồng nhiệt tình và hòa thuận trong Tin Lành

“Cho tới giờ, không ai vào tận rừng này để rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là đầu tiên.” Một tộc trưởng rừng Amazon nói. Sau khi Hội Thánh đầu tiên được lập ở Peru vào năm 1998, bước chân rao truyền lẽ thật sự sống đã đi đến khắp miền Trung, Nam Mỹ, và đạt tới kể cả ở nơi hẻo lánh. Cuba - đất nước bước vào con đường mở cửa, Taruma - rừng Amazon ở Brazil, Ushuaia - thành phố cực nam gần Nam Cực ở Argentina v.v... Quý vị có thể gặp Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở khắp miền Trung, Nam Mỹ. Ở khắp mọi nơi, các thánh đồ nhiệt tình truyền bá Tin Lành và hoạt động phụng sự một cách sôi nổi.