WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Giới thiệu Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới rao truyền hạnh phúc và tương lai tràn đầy hy vọng cho nhân loại.

Xem chi tiết

Lời chào

Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ rao truyền hạnh phúc và hy vọng chân chính cho hết thảy người dân thế giới theo lời phán của Đức Chúa Trời và tấm gương tình yêu thương.

Xem chi tiết

Lịch sử Hội Thánh

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất mà Đức Chúa Trời lập ra trên đất này.

Xem chi tiết

Truyền giáo

‘Save the World!’
Đức Chúa Trời mong muốn cả nhân loại được cứu rỗi.

Xem chi tiết

Hội Thánh đại diện

Đây là đền thờ đại diện Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà các thánh đồ khắp thế giới tìm đến để học hỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ - Nguồn của nước sự sống.

Xem chi tiết

Giải thưởng chủ yếu

Thế giới cảm động bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về nhân loại.

Xem chi tiết

Ủng hộ Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Các ngành nghề tầng lớp các nước trên thế giới đang ủng hộ hoạt động Hội Thánh của Đức Chúa Trời vì tương lai tràn đầy hy vọng của làng địa cầu.

Xem chi tiết