WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời Kinh Thánh

Kinh Thánh và Khoa học

Chúng ta hãy nhìn vào “ghi chép của Đấng Sáng Tạo” đi trước khoa học.