WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hội nghị phụng sự xã hội

Chúng tôi hiệp sức với các Hội Thánh lân cận tùy từng đại lục, quốc gia, đô thị,
và tìm kiếm nhiều phương án đa dạng để giúp xã hội địa phương.

Nỗ lực để cứu sống trái đất và gìn giữ tương lai của loài người

Các thánh đồ ở các địa phương và quốc gia mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời được thành lập, tiến hành phụng sự đa dạng, giúp hàng xóm và xã hội. Chúng tôi tổ chức Hội nghị, chia sẻ phương pháp và ý kiến đa dạng về phụng sự để tiến hành hoạt động phụng sự một cách hiệu suất và suôn sẻ.

Nhờ đó, chúng tôi chia sẻ thông tin về nơi thiết cần sự giúp đỡ, tiếp nhận ý kiến mới và phát biểu các tiền lệ ưu tú. Chúng tôi chia sẻ phương án giao lưu và thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời không chỉ với chính phủ các nước, đoàn thể tự trị, đại học, cơ quan nhưng còn tìm kiếm phương án tốt để giúp đỡ gia đình làng địa cầu bị rơi vào tuyệt vọng.

Nắm bắt tình huống xã hội địa phương

Chúng tôi nắm bắt thực trạng của địa phương cần thiết sự giúp đỡ.

Quyết toán hoạt động phụng sự & Phát biểu tiền lệ ưu tú

Chúng tôi quyết toán hoạt động phụng sự đã qua và phát biểu về tiền lệ ưu tú tùy từng Hội Thánh.

Thảo luận thành quả hoạt động phụng sự

Chúng tôi thảo luận về thành quả đối với những hoạt động cứu hộ khẩn cấp, hàng xóm cô lập, làm sạch môi trường v.v...

Hiệp lực với cơ quan, đoàn thể

Chúng tôi ký kết đối tác với cơ quan chính phủ, đoàn thể tự trị, và nhiều cơ quan khác để hiệp lực liên tục.

Kế hoạch & Đề nghị hoạt động phụng sự

Chúng tôi lập kế hoạch hoạt động phụng sự tương lai và thảo luận về phương án tiến triển.