WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Truyền giáo

Đức Chúa Trời mong muốn cả nhân loại được cứu rỗi.

‘Save the World!’

Sứ mệnh của Hội Thánh của Đức Chúa Trời là đi ra khắp thế giới,
truyền bá lẽ thật giao ước mới và tình yêu thương cho cả nhân loại,
và dẫn dắt hết thảy mọi người đến với Thánh Linh và Vợ Mới để được nhận lãnh nước sự sống,
sự cứu rỗi và hạnh phúc đời đời.
Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh chí thánh được nhận từ Đức Chúa Trời.

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con,
và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ,
và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.

Mathiơ 28:18-20

Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến!...
Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.

Khải Huyền 22:17
Khôi phục lẽ thật
  • Khôi phục lẽ thật Hội Thánh sơ khai để hoàn thành cải cách tôn giáo chân chính.
  • Giữ và rao truyền giao ước mới, là lẽ thật sự sống mà Đức Chúa Jêsus lập ra.
Tin Lành thế giới
  • Hoàn thành truyền bá Tin Lành khắp thế giới mà Đấng Christ đã dặn dò.
  • Dẫn dắt cả nhân loại đến với sự cứu rỗi bởi nước sự sống của Thánh Linh và Vợ Mới.
Tình yêu & Phụng sự
  • Tạo dựng thế gian mà hết thảy mọi người đều hạnh phúc theo tấm gương tình yêu và phụng sự của Đức Chúa Trời.
  • Làm sạch và bảo tồn trái đất, là mảnh đất sự sống mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo.
Hòa bình nhân loại
  • Giải quyết xung đột & phân tranh, tạo nên sự hòa thuận của cả nhân loại.
  • Thực hiện hòa bình gia đình & hàng xóm, xã hội & quốc gia, và xa hơn nữa là làng địa cầu.

Hội Thánh duy nhất mà Đức Chúa Trời lập ra trên đất này

Hội Thánh mà Đức Chúa Trời lập trên thế gian này vì sự cứu rỗi của loài người chỉ là một thôi. Kinh Thánh làm chứng rằng Hội Thánh ấy là “Hội Thánh mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28), và tên của Hội Thánh ấy là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”. (I Côrinhtô 1:1-2, Galati 1:13, I Côrinhtô 11:23)

Hội Thánh có Lễ Vượt Qua của giao ước mới, là mầu nhiệm của sự sống đời đời

Trong Hội Thánh mà Đức Chúa Trời lập ra, có lẽ thật của sự sống đời đời. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất khôi phục và giữ “Lễ Vượt Qua” giao ước mới theo Kinh Thánh. Lễ Vượt Qua là thực thể của trái sự sống mà nhân loại đánh mất, và được ban cho nhờ Đức Chúa Jêsus đã đổ huyết trên thập tự giá. (Luca chương 22, Giăng chương 6)

Hội Thánh làm phép Báptêm nhân danh Đức Cha,
Đức Con và Đức Thánh Linh

Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy làm phép Báptêm cho muôn dân nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, và hầu cho họ giữ sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Phép Báptêm - “dấu của sự cứu rỗi” (I Phierơ 3:21) nhất định phải được nhận nhân danh của Đấng Cứu Chúa. Hội Thánh của Đức Chúa Trời làm phép Báptêm nhân danh của “Đức Cha”, “Đức Con” và “Đức Thánh Linh” theo như lời dặn dò cuối cùng của Đức Chúa Jêsus. (Mathiơ 28:18-20)

Hội Thánh mà Thánh Linh và Vợ Mới ban nước sự sống

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh mà Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ hiện ra với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới, dẫn dắt mọi công cuộc cứu rỗi & sáng tạo trời đất và ban hòa bình & hạnh phúc chân chính cho nhân loại và ban nước sự sống. (Khải Huyền 22:17)

Truyền đạo Tin Lành với trọng tâm là Kinh Thánh,
đồng hành hạnh phúc cùng với Đức Chúa Trời

Tin vào Đức Chúa Trời thì không nên tin một cách mù quáng, nhưng phải biết chính xác về Đức Chúa Trời - Đấng cứu rỗi nhân loại, hiểu ra và thực tiễn ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới được nhận lãnh phước lành Nước Thiên Đàng.

Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.

Mathiơ 7:21

Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang bước đi trên con đường đức tin hạnh phúc trong khi đồng hành với Đức Chúa Trời Êlôhim, với tư cách là người có quyền công dân Nước Thiên Đàng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Bằng tấm lòng khiêm tốn, chúng tôi rao truyền sự dạy dỗ Kinh Thánh cho những người muốn nghe lời lẽ thật. Để hầu cho ai cũng được biết ngay thẳng lẽ thật và tin vào Đức Chúa Trời, chúng tôi rao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua Kinh Thánh - sách chứa đựng sự khôn ngoan dẫn đến sự cứu rỗi, để hướng dẫn cho người ta có được đức tin ngay thẳng.

Khi người ta nghe lời Đức Chúa Trời đầy đủ và có được đức tin trong Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ thì chúng tôi hướng dẫn họ chịu phép Báptêm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus Christ.

Chúng tôi chia sẻ tình yêu gia đình Nước Thiên Đàng và giúp đỡ hầu cho những người đã sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời có thể bước đi con đường đức tin trọn vẹn ở trong lẽ thật.

Rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời bằng cử chỉ và lời nói tin kính.

Theo tấm gương khiêm tốn, hầu việc và hy sinh của Đức Chúa Trời,
chúng tôi thực tiễn chào hỏi & nụ cười tươi sáng, nhường nhịn & chăm lo, nói năng & cư xử ấm áp đối với bất cứ ai,
nhờ đó rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

Mathiơ 5:16

Truyền giáo Video

Ban điện ảnh Hội Thánh của Ðức Chúa Trời dựng hệ thống quay phim và tiếp sóng đồng thời, bằng việc sử dụng xe tiếp sóng. Tự biên tập điện ảnh độc lập, và chế tác trực tiếp các video đa dạng đầy màu sắc. Video giới thiệu Hội Thánh, video giảng đạo & News, và các video được sử dụng trong sự kiện Hội Thánh được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ và phổ cập cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới, để góp phần cho Tin Lành thế giới.

Truyền giáo văn bản

Ban xuất bản Hội Thánh của Đức Chúa Trời phiên dịch và xuất bản mọi ấn phẩm thành ra hơn 60 ngôn ngữ, và đang rao truyền tình yêu thương của Ðức Chúa Trời Êlôhim ở khắp mọi nơi trên làng địa cầu. Giúp các thánh đồ có thể cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thông qua nhiều thể loại ấn phẩm đa dạng như Sách lẽ thật mà đích thân Đấng Christ Tái Lâm Đấng An Xang Hồng viết, tập giảng đạo chứa đựng lời truyền đạt thay ý muốn của Đức Chúa Trời, phóng sự ảnh & tập tùy bút, tuyển tập truyện thiếu nhi, truyện tranh v.v...; và đang chế tác & phổ cập các loại ấn phẩm cần thiết cho truyền đạo Tin Lành.

Truyền giáo âm nhạc

Ban âm nhạc Hội Thánh của Ðức Chúa Trời chế tác và phổ cập Bài Ca Mới đẹp đẽ là ngôn ngữ công dụng của muôn quốc với giai điệu vang lên tận trời. Dàn nhạc Mêsi được cấu thành bởi các thánh đồ, biểu diễn tận tình Bài Ca Mới này để chở giai điệu ra khắp thế giới. Thông qua Bài Ca Mới đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời ban cho đúng lúc hòa nhịp với dòng chảy của lời tiên tri, các thánh đồ khắp thế giới có thể nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời và hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời.

Truyền giáo Internet

Có thể gặp gỡ Hội Thánh của Đức Chúa Trời thông qua Trang Web suốt 24 tiếng một ngày ở bất cứ nơi nào trên khắp thế giới mà không bị giới hạn về thời gian và địa điểm. Có thể học biết ý muốn của Đức Chúa Trời thông qua giới thiệu về lẽ thật giao ước mới chứa đựng lời hứa sự sống đời đời, và giảng đạo video, âm thanh, văn bản; cũng có thể biết được Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang thực tiễn tình yêu thương như thế nào và đang làm thế giới biến hóa đẹp đẽ ra sao thông qua tin tức hoạt động đa dạng và phụng sự xã hội mà Hội Thánh tiến hành trên khắp thế giới.