WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Сайн мэдээ

Бурхан хүнийг аврагдаасай гэж хүсдэг.

“Save the World!”

Дэлхий дахин руу гарч бүх хүнд шинэ гэрээний үнэн ба хайрыг тунхаглан,
“Сүнс ба Сүйт бүсгүй рүү ирээд амийн ус аваарай” гэж
мөнхийн аврал, аз жаргал руу бүгдийг хөтлөх нь Бурханы сүмийн үүрэг билээ.
Бид Бурханаас авсан ариун үүргээ заавал биелүүлэх болно.

Иймээс та нар яв, бүх үндэстнийг дагалдуулагтун,
Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр
тэдэнд баптисм хүртээ,
та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа.

Матай 28:18-20

Сүнс болон сүйт бүсгүй —Ирээрэй гэнэ. ...
Хүссэн нэгэн нь амийн усыг үнэгүй аваг.

Илчлэл 22:17
Үнэнийг сэргээсэн нь
  • Анхны сүмийн үнэнийг сэргээж шашин шинэчлэлтийг жинхэнэ утгаар нь өрнүүлдэг
  • Есүсийн байгуулсан амийн үнэн шинэ гэрээг сахиж, тунхагладаг
Дэлхийн сайн мэдээ
  • Христийн захиснаар дэлхийд сайн мэдээ тунхаглах ажлыг бид гүйцэтгэж байна.
  • Сүнс болон Сүйт бүсгүйн амийн ус буюу аврал руу бүх хүнийг хөтөлж байна.
Үйлчлэл
  • Бурханы үзүүлсэн хайр ба үйлчлэлийн жишээг даган бүх хүн аз жаргалтай байх ертөнцийг бүтээж байна.
  • Бурханы бүтээсэн амь амьдралын үндэс суурь болсон эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалдаг.
Хүн төрөлхтний амар тайван байдал
  • Зөрчил, тэмцлийг арилгаж, хүн төрөлхтний эв нэгдлийг бий болгоно.
  • Айл гэр, хөрш саахалт, улс нийгэм, цаашлаад дэлхий дахины амар тайвны төлөө ажиллана.

Бурханы энэ дэлхийд байгуулсан
цорын ганц сүм

Хүн төрөлхтний авралын төлөө Бурханы энэ дэлхийд байгуулсан сүм ердөө ганц. Библид тэрхүү сүмийг “Бурхан Өөрийн цусаар Өөртөө өмчилж авсан сүм” (Үйлс 20:28) хэмээсэн бөгөөд тэрхүү сүмийн нэрийг “Бурханы сүм” хэмээн гэрчилдэг. (1Коринт 1:1-2, Галат 1:13)

Мөнх амийн нууц,
шинэ гэрээний Алгасал баяр сахидаг сүм

Бурханы байгуулсан сүмд мөнх амийн үнэн оршдог. Бурханы сүм нь хүн төрөлхтний алдчихаад байсан амийн жимсний бодит болох Есүсийн загалмайд цусаа урсган байж тогтоосон шинэ гэрээний “Алгасал баяр”-ыг сэргээсэн, Библийн дагуу сахидаг цорын ганц сүм юм. (Лук 22, Иохан 6-р бүлэг )

Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр
баптисм хүртээдэг сүм

Бурхан Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр баптисм хүртээж, Бурханы заасныг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа хэмээсэн. “Авралын тэмдэг (1 Петр 3:21)” болох баптисмыг заавал Аврагчийн нэр дээр хүртэх ёстой. Бурханы сүм бол Есүсийн сүүлчийн захиасын дагуу “Эцэг”, “Хүү”, “Ариун Сүнс”-ний нэрээр баптисм хүртээдэг сүм юм. (Матай 28:18-20)

Сүнс болон Сүйт бүсгүй
амийн ус өгдөг сүм

Бурханы сүм бол тэнгэр газрыг бүтээж, авралын бүхий л түүхийг гүйцэлдүүлж байгаа, хүн төрөлхтөнд жинхэнэ амар тайван, аз жаргалыг хайрлагч Эцэг Эх Бурхан буюу Сүнс болон Сүйт бүсгүйн илчлэгдсэн, амийн ус өгдөг сүм юм. (Илчлэл 22:17)

Бурханы сүм Библид суурилсан сайн мэдээг тунхаглаж, Бурхантай хамт аз жаргалтай алхдаг

Бурханд сохроор итгэх бус хүн төрөлхтөнд аврал хайрласан Бурханыг баттай мэдэж, Бурханы хүслийг ухаарч хэрэгжүүлж гэмээнэ тэнгэрийн хаанчлалын ерөөл авна.

Намайг “Эзэн минь, Эзэн минь” гэсэн болгон тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин тэнгэрт байгаа Эцэгийн минь хүслийг үйлдэгч нь л орно.

Матай 7:21

Бурханы сүмийн итгэгчид Бурханы хүслийг дагадаг тэнгэрийн иргэний харьяалалтайн хувьд Елохим Бурхантай хамт итгэлийн замаар аз жаргалтай алхаж байна.

Үнэний үг сонсохыг хүсэгч нэгэнд даруу сэтгэлээр Библийн сургаал зааж өгдөг. Хэнийг ч Бурханд итгүүлэх авралд хүргэх мэргэн ухаан Библид шингэсэн байдаг. Библиэр дамжуулан бид Бурханы хүслийг тунхаглаж, хүмүүсийг зөв итгэл олж авахад нь хөтөч болдог.

Бид Бурханы үгийг бүрэн сонсоод Эцэг Эх Бурханд итгэх итгэлтэй болсон хүнд баптисм хүртэхийг зөвлөж, Есүс Христийн сургаалын дагуу Эцэг, Хүү, Ариун Сүнсний нэрээр баптисм хүртээдэг.

Бурханы хүүхэд болон дахин төрсөн хүнд үнэнийг сахиад итгэлийн замаар бүрэн алхдаг болоход нь тусалж, тэнгэрийн гэр бүлийн хайрыг тэдэнтэй хуваалцдаг.

Итгэл сүсэгтэй үг үйлдлээрээ
Бурханы хайрыг дамжуулдаг.

Даруу зан, үйлчлэл, золиосын жишээ үзүүлсэн Бурханыг даган
хэнтэй ч инээмсэглэн мэндэлж, буулт хийж, санаа тавин, халуун дулаан үг хэлж
Бурханы хайрыг бид дамжуулдаг юм.

Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад, тэнгэр дэх Эцэгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийнхүү гэрэлтэг.

Матай 5:16

Видео-сайн мэдээ

Бурханы сүмийн Киноны хэлтэс явуулын станцаараа дамжуулан шууд нэвтрүүлэг хийх, бие даасан студдээ бичлэгээ хянан тохиолдуулж төрөл бүрийн кино бүтээдэг. Сүмийн танилцуулгын кино, сургаалын кино, мэдээ мэдээллээс авхуулан сүмийн арга хэмжээнд ашиглагдах дүрс бичлэгүүдийг олон хэл дээр орчуулан, дэлхий дахины Бурханы сүмдээ түгээж, дэлхийн сайн мэдээний төлөө хэрэглэж байна.

Хэвлэл-сайн мэдээ

Бурханы сүмийн Хэвлэлийн хэлтэс бүх төрлийн хэвлэлийг 60 гаруй хэл дээр орчуулан хэвлэж, Елохим Бурханы хайрыг дэлхий нийтэд хүргэж байна. Хоёрдугаар Христ Ан Сан Хун Бурханы бичсэн үнэний ном болон Бурханы хүсэл шингэсэн сургаалын эмхэтгэлүүд. Фото эссэ, үлгэрийн ном, комик ном зэрэг төрөл бүрийн хэвлэлээрээ Бурханы хайрыг олонд таниулж, сайн мэдээний тунхаглалд хэрэгтэй янз бүрийн материал хэвлэн нийтэлдэг.

Хөгжим-сайн мэдээ

Бурханы сүмийн Дуу хөгжмийн хэлтэс нь тэнгэрт уянгалах эгшиг, бүх үндэстний нийтлэг хэл болсон аялгуут сайхан шинэ дуу зохиож, тэрхүү дууг нь Мессиа оркестр сэтгэл шингээн эгшиглүүлж дэлхий дахинаа түгээдэг. Зөгнөлийн цаг үедээ таарсан аялгуут сайхан шинэ дуунаас дэлхий дахины итгэгчид Бурханы хайрыг ухааран, Бурханы хүслийг сайтар ойлгож авдаг аж.

Онлайн-сайн мэдээ

Та Бурханы сүмд хэзээ ч, хаана ч онлайнаар зочилж болно. Мөнх амийн амлалт шингэсэн шинэ гэрээний үнэний танилцуулга болон бичлэгүүд, аудио болон текст-сургаалаар дамжуулан Бурханы хүсэлд суралцах боломжтой. Мөн дэлхий дахинд явуулж буй нийгмийн сайн дурын ажил болон сүмийн төрөл бүрийн арга хэмжээнээс Бурханы сүм бусадтай Бурханы хайрыг хэрхэн хуваалцаж байгааг болон дэлхий дахиныг хэрхэн өөрчилж байгаа талаарх мэдээ мэдээлэлтэй танилцаж болно.