WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Библийн үг

Библийн мэдлэг

Библийг ойлгоход туслах суурь мэдлэг эзэмшицгээе.

Пуримийн баяр

Хаман Перс даяарх (Меде Перс) иудейчүүдийг бүгдийг нь алахаар “пур” хэмээх шавга орхиж иудейчүүдийг сүйрүүлэх өдрийг товлосон хэдий ч (Ест 3:7) тэр өдөрт нь харин ч Естер, Мордехаи нар Хаманы хуйвалдааныг таслан зогсоов (Ест 9:1). Энэ явдлыг дурсах өдөр бол Пуримийн баяр билээ. Мосегийн үед Бурхан Мосегоор дамжуулан Өөрийн хуулийг…

Еврей хэлтэй иудейчүүд ба грек хэлтэй иудейчүүд

“Шавь нарын тоо олширсон өдрүүдэд гректэнгүүдийн зүгээс өдөр тутмын хүнс түгээлтдээ тэдний бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг хайхрахгүй байгаа талаар еврейчүүдийн эсрэг гомдол гонгиноон болжээ.” Үйл 6:1 Үйлс 6-р бүлэгт грек хэлтэй иудейчүүд болон еврей хэлтэй иудейчүүдийн тухай гарч байна. Еврей хэлтэй иудейчүүд болон грек хэлтэй иудейчүүд гэж хэнийг хэлснийг үзэцгээе. Еврей хэлтэй…

Израилийн түүх

Израилийн түүхийг сурч буй шалтгаан Бид Израилийн түүхийг сурч байгаа учир нь махан биеийн Израилийн түүх нь сүнсний израиль ард түмэн бидэнд тохиолдох түүхийг харуулж байдагт оршино. Махан биеийн Израилийн улс төрийн бус зөгнөлийн түүхээр бид өөрсдөдөө тохиолдох түүхийг урьдчилан харж болно. Улмаар Бурханы хүүхдийн хувьд байр суурь, зэрэг дэвээ…

Грекийн гүн ухаан

Шинэ гэрээний Библи нь тухайн үеийнхээ олон улсын хэл гэгдэж байсан грек хэл дээр бичигджээ. “Гүн ухаан” буюу грек хэлний “философи (φιλοσοφια)” хэмээх үг нь “мэргэн ухааныг хайрлах” гэсэн утгыг агуулж байдаг. Грек нь эртнээс нааш гүн ухаан ихэд хөгжсөн орон байсан бөгөөд Сократ, Платон, Аристотель нарын алдартай гүн ухаанчдыг…

Рахаб ба луу

“... Рахабыг хэсэгчин тасчиж, лууг нэвт хатгасан нь Та бус уу? Далай тэнгис, их гүний усыг хатаан золигдогсдыг гатлуулахын тулд тэнгисийн гүнийг зам болгосон нь Та бус уу?” Иса 51:9 Өнгөрсөн үед Бурханы хэсэгчин тасчсан, ертөнцийн төгсгөлд ч бас тастагдах Рахаб буюу лууны талаар судлаад үзэцгээе. Эрт үед израиль ард…

Гехенна

1. Газрын нэр Еврей хэлээр “Ге-Хинном” (Хинномын хөндий). Грек хэлээр Гехенна. Энэ нь Иерусалим хотоос зүүн урагш орших нарийхан хөндий газрын нэр аж. Израилийн хаадын үед, ард түмэн бага насны хүүхдийг золиосын тахил болгон шатааж өргөдөг байсан гэдгээрээ энэ газар нэлээд муу нэртэй байж. Тухайн үед израиль ард түмэн харийн…

Никеагийн хурал ба Арианизм

МЭ 325 онд Никеагийн хурлаар Алгасал баяраас гадна маргаан дэгдээсэн бас нэгэн чухал асуудлыг хэлэлцсэн нь Ариусын үзэл баримтлал байлаа. Энэхүү маргаан нь түүхэнд баларшгүй хар толбо болон үлдсэн асар их цус урсгасан хэргийн үндэс болсон юм. Ариусын үзэл баримтлал Ариус нь Египетийн Александриа сүмийн ахлагч байв. Тэрээр хачин жигтэй…

Хилс гүтгэлэг

1. Халдеичууд Даниелын гурван найзыг хилс гүтгэсэн нь Вавилоны Небухаднезар хаан алтан хөрөгт мөргөөгүй хүнийг тэр дор нь галтай зууханд хаяна хэмээн зарлигдсан ч Даниелын гурван найз Шадрах, Мешах, Абеднего нар мөргөөгүй юм. Тэгэхэд тэдэнд атаархдаг байсан зарим халдеи хүн хаандаа зарга мэдүүлж, шийтгэл хүлээлгэхийг хүсжээ. Тэр үед халдеичуудын зарим…

Сайн мэдээний гэрэл болон аянга

“Есүс хурсан олонд сургаалт зүйрлэлээр энэ бүхнийг айлдсан бөгөөд сургаалт зүйрлэлгүйгээр юуг ч тэдэнд ярьсангүй. Энэ нь эш үзүүлэгчээр хэлүүлсэн нь биелэгдэхийн тулд бөгөөд ингэхдээ «Би сургаалт зүйрлэлээр амаа нээнэ. Би ертөнцийн сууриас эхлэн нууцлагдсан зүйлсийг хэлнэ» гэсэн байна.” Мат 13:34 Есүс хайртай хүүхдүүдийнхээ төлөө тэнгэрийн хаанчлалын нууцуудыг сургаалт зүйрлэлээр…