WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Сүмийн танилцуулга

Хүн төрөлхтөнд гэрэлт ирээдүй, аз жаргалыг бэлэглэдэг
Бурханы сүм дэлхийн сайн мэдээний авралын зар нийгэмлэг

Тодорхой үзэх

Мэндчилгээ

Бурханы сүм
Бурханы үгийг болон Бурханы хайрын жишээг даган
дэлхийн бүх хүнд жинхэнэ найдвар, аз жаргалыг түгээх болно.

Тодорхой үзэх

Сүмийн түүх

Бурханы сүм бол Бурханы энэ газарт байгуулсан
цорын ганц сүм юм.

Тодорхой үзэх

Сайн мэдээ

“Save the World!”
Бурхан хүнийг аврагдаасай гэж хүсдэг.

Тодорхой үзэх

Төлөөлөл болсон сүм

Бурханы сүмийн итгэгчид амийн усны ундарга болсон Эх Бурханы хайранд суралцдаг,
гадаад итгэгчдийн зорин ирдэг Бурханы сүмийн төлөөлөл бүхий ариун өргөө бол энэ.

Тодорхой үзэх

Томоохон шагналууд

Хүн төрөлхтнийг гэсэн Бурханы хайранд дэлхий нийт уяран догдолно.

Тодорхой үзэх

Бурханы сүмийг дэмжиж байна

Дэлхий нийтийн гэрэлт ирээдүйн төлөө явуулж байгаа Бурханы сүмийн үйл ажиллагааг
орон орны төр засгийн газраас дэмжиж байгаагаа илэрхийлнэ.

Тодорхой үзэх