WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Аз жаргал шингэсэн мэдээ

Картын мэдээ

Нэг карт дотроо аз жаргал, үнэн, "хиллинг" буюу сэтгэлийн эдгэрэлтэй холбоотой мэдээ мэдээлэл агуулдаг.