WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời Kinh Thánh

Giảng đạo

Đây là không gian suy gẫm ngày và đêm lời của Đức Chúa Trời làm sống lại linh hồn.