WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tín ngưỡng và sinh hoạt

Hương khí Siôn

Câu chuyện cảm động của các người nhà nghe lời lẽ thật và được biến hóa bởi đức tin.