WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hướng dẫn thờ phượng “Gia đình hạnh phúc”

“Gia đình hạnh phúc” là gia đình hầu việc Đức Chúa Trời.
Vương quốc trên trời, quê hương chúng ta mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời được chảy ra như dải ngân hà.
Trong gia đình ước mơ vương quốc hạnh phúc ấy luôn luôn tràn đầy nụ đười.

2357 Xem

Hướng dẫn thờ phượng “Gia đình hạnh phúc” chuẩn bị ngày Sabát

“Thờ phượng Gia đình hạnh phúc” là lễ thờ phượng mà gia đình cùng dâng lên vào Thứ Sáu hàng tuần là ngày sắm sửa để chuẩn bị ngày Sabát một cách chí thánh. Đó là thời gian làm đôn đốc tình yêu thương của gia đình nhờ nói chuyện với nhau về câu chuyện đã có trong một tuần qua, dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời và cầu nguyện vì hòa thuận và bình an trong gia đình.

“Hãy biệt những ngày sabát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho chúng nó biết rằng ta là Giêhôva Ðức Chúa Trời các ngươi.” Êxêchiên 20:20

Thời gian
Hẹn thời gian vào buổi tối Thứ Sáu – ngày chuẩn bị cho ngày Sabát tùy theo hoàn cảnh gia đình.
Thứ tự
1. Tán dương chuẩn bị
Trước khi chuẩn bị thờ phượng gia đình, hãy dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời bằng tán dương. (Có thể giản lược tùy theo hoàn cảnh)
2. Cầu nguyện đại diện
Nếu định ra thứ tự cầu nguyện và tiến hành thì sẽ có thói quen cầu nguyện trong sinh hoạt.
3. Đọc lời
Đọc lời của Đức Chúa Trời và ghi khắc lẽ thật của sự sống trong lòng. Thông qua từng câu chữ, sẽ có thời gian cảm thấy tình yêu thương chí tôn chí cao của Đức Chúa Trời, là Đấng mong muốn rao truyền tin tức của sự sống.
4. Cảm tạ Đức Chúa Trời
Cảm tạ là chứng cứ nhận biết hy sinh và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chia sẻ cùng với gia đình cảm tạ trong một tuần qua. Cảm tạ làm đầy tràn niềm vui, hạnh phúc và tình yêu thương trong mọi sự. Trong khi trải nghiệm sức mạnh đáng ngạc nhiên của cảm tạ, mong gia đình các quý vị trở nên hạnh phúc hơn nữa.
5. Cầu nguyện chúng con mong muốn
6. Cầu nguyện ngẫm nghĩ
7. Chia sẻ tình yêu thương gia đình
Hãy có thời gian chia sẻ tấm lòng và suy nghĩ lẫn nhau trong khi nói chuyện cùng với gia đình.