WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tương Lai của Loài Người Nằm Trong Bàn Tay Chúng Ta

563 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Ngày nay, các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, phát thanh truyền hình, hàng ngày liên tiếp đưa tin các viễn cảnh tối đen, cùng với các tin tức gây sốc và u uất. Các chuyên gia trên mọi mặt đều đang lo lắng về tương lai ngày càng u ám bởi các vấn đề chồng chất như chiến tranh, nạn đói, các loại bệnh tật và khí hậu bất thường, sự suy thoái của nền kinh tế thế giới, sự mất tính người v.v… Và họ đều mải miết đi tìm phương pháp giải quyết các vấn đề ấy, nhưng không dễ dàng chút nào.

Trên thực tế, tương lai của loài người nằm trong bàn tay chúng ta. Một số người có thể hồ nghi rằng liệu chúng ta đóng vai trò quan trọng như thế sao, tuy nhiên, ý muốn của Đức Chúa Trời là như vậy. Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta sứ mệnh mang tính chất lịch sử quyết định vận mệnh của thế giới, và cứu rỗi loài người đang đối mặt với cơn nguy kịch. Những thánh đồ ở trong Siôn phải nhanh chóng đến với những người đang sống trong sự không biết đến ngày mai, cho họ biết về con đường cứu rỗi và được nhận sự sống đời đời, nhờ đó dẫn dắt toàn nhân loại hướng tới một tương lai vinh hiển và sáng láng. Đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Hãy nghe lời Môise và các đấng tiên tri

Thông qua ví dụ về người giàu và Laxarơ, hãy xác minh xem sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta quan trọng và lớn lao biết bao nhiêu.

“… Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Ápraham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Ápraham, và Laxarơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Ápraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Laxarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. Nhưng Ápraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Laxarơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình… Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai Laxarơ đến nhà cha tôi, – vì tôi có năm anh em, – đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. Ápraham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môise và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy!” Luca 16:19-29

Trong lời ví dụ trên, Ápraham làm biểu tượng cho Đức Chúa Trời Cha, là Cha phần linh hồn của chúng ta. Người giàu đang đau đớn ở nơi Âm phủ, cầu khẩn Đức Chúa Trời sai Laxarơ đến trái đất, để Laxarơ làm chứng về hiện trạng thế giới linh hồn cho các anh em đang còn sống của mình, để họ không phải xuống nơi Âm phủ. Lúc ấy, Đức Chúa Trời đã phán rằng, vì ta đã sai Môise và các đấng tiên tri rao truyền lời xuống trái đất rồi, nên chúng nó phải nghe lời các đấng ấy.

Kinh Thánh cho biết rằng sau cái chết phần thể xác, có tồn tại thế giới linh hồn được chia làm hai nơi là Nước Thiên Đàng và Âm phủ. Những người không nghe lời của Đức Chúa Trời được rao truyền bởi các đấng tiên tri, sẽ phải gánh chịu kết cục bị quăng xuống hồ lửa đời đời giống như người giàu.

Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta sứ mệnh của các đấng tiên tri, cho loài người biết về con đường cứu rỗi. Tuy nhiên, vì loài người chưa từng được trải nghiệm trực tiếp, nên họ không thể hiểu biết và cũng không định tìm hiểu về thế giới linh hồn.

Hãy suy nghĩ xem trong tình huống này, chúng ta, là những người nhận được quyền hạn lớn đến nỗi có thể thay đổi tương lai loài người, lại yên lặng thì có được chăng. Nếu các đấng tiên tri ngậm kín miệng thì loài người sao có thể tránh khỏi hình phạt địa ngục? Nếu chúng ta lười biếng không làm sứ mệnh được giao phó thì tương lai loài người sẽ trở nên tối tăm, ảm đạm; ngược lại, nếu chúng ta nhiệt tình hết sức làm công việc này, thì tương lai loài người sẽ trở nên sáng láng.

Sứ mệnh được giao phó cho những người được Đức Chúa Trời gọi

“Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia, là Simôn, cũng gọi là Phierơ, với em là Anhrê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Giacơ, con của Xêbêđê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xêbêđê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.” Mathiơ 4:17-22

Đức Chúa Jêsus gọi các môn đồ để giao phó cho họ tương lai loài người, và cho họ đảm đương sứ mệnh của sứ đồ. Không chỉ riêng Phierơ và Anhrê, Giacơ và Giăng mới là những môn đồ phải gánh chịu trách nhiệm về tương lai loài người. Đức Chúa Trời đã giao phó sứ mệnh đấng tiên tri cuối cùng cho chúng ta, là những người sống ở thời đại Đức Thánh Linh, là thời đại mà vận mệnh của loài người được quyết định lần cuối.

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:18-20

Việc rao truyền tin tức về Mẹ Giêrusalem Mới và lẽ thật sự sống không đơn thuần kết thúc ở việc truyền đạt sự hiểu biết, mà là việc cho biết về phương án rất thực tế liên quan đến tương lai của một linh hồn, và hơn nữa là tương lai của toàn nhân loại.

Trên thế gian này có ba loại việc, đó là việc nhất định phải làm, việc làm cũng được mà không làm cũng không sao, và việc không nên làm. Việc rao truyền Tin Lành là việc mà những người được Đức Chúa Trời gọi và cử đi, nhất định phải làm, và ấy là sứ mệnh quan trọng nhất trên thế gian này.

Khi Đức Chúa Trời phán bảo đấng tiên tri Giôna phải khiến những người ở thành Ninive ăn năn, hối cải, thì ban đầu Giôna đã rất sợ hãi, nhưng cuối cùng người đã thực hiện sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó, đã cứu được rất nhiều người trong thành Ninive, và làm tươi sáng tương lai của họ (Giôna 3:1-10). Vào thời đại này, chúng ta đang rao truyền Tin Lành tới tận xứ Samari, cho đến cùng trái đất, và khắp mọi nơi trên thế giới. Đây chính là việc thực hiện sứ mệnh giống như Giôna.

Đức Chúa Trời không chỉ ban cho chúng ta sứ mạng truyền đạo, mà còn giao phó cho chúng ta vận mệnh của toàn thế giới bởi công việc truyền đạo. Vì nhiệm vụ trọng đại đến thế này đã được giao phó trong tay chúng ta, nên khi chúng ta yên lặng thì tương lai loài người sẽ không thể không trở nên tối đen, còn khi chúng ta bày tỏ và kêu la về vinh hiển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ thì tương lai loài người sẽ trở nên rạng rỡ bởi sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầu khẩn Đức Chúa Trời ban cho năng lực và phước lành của Đức Thánh Linh mỗi ngày, để Tin Lành được rao truyền không chỉ trong Hàn Quốc mà cả khắp mọi nơi trên thế giới.

Tương lai loài người được tiên tri trong Kinh Thánh

Đức Chúa Trời đã báo trước về tương lai loài người thông qua rất nhiều lời tiên tri Kinh Thánh đồng nhất.

“Ngày lớn của Đức Giêhôva đã gần, đã gần rồi; nó đến rất kíp. Ngày của Đức Giêhôva có tiếng động; bấy giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay. Ngày ấy là ngày thạnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày huỷ phá và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù, ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành. Ta sẽ đem sự hoạn nạn trên loài người, chúng nó sẽ đi như kẻ mù, vì đã phạm tội nghịch cùng Đức Giêhôva; máu chúng nó sẽ đổ ra như bụi, và thịt như phân. Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó, đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh nộ của Đức Giêhôva; nhưng cả đất nầy sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt; vì Ngài sẽ diệt hết dân cư đất nầy cách thình lình.” Sôphôni 1:14-18

Từ cách đây rất lâu, Kinh Thánh đã cảnh báo trước thông qua lời tiên tri rằng ngày cháy như lò lửa sẽ đến và tất thảy sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt (Tham khảo: Malachi 4:1-3, II Phierơ 3:8-13). Vì ngày như thế này đang đến gần, nên Đức Chúa Jêsus đã giao sứ mệnh cứu rỗi loài người cho các môn đồ, với tư cách là những ngư dân đánh lưới người. Và vào thời đại này, trước khi ngày hoạn nạn và đau đớn đến, Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta sứ mệnh phước lành, đi đến khắp muôn dân, để làm chứng về tin tức cứu rỗi và niềm trông mong vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“Hỡi dân chẳng biết xấu hổ! Hãy nhóm hiệp lại, phải, hãy nhóm hiệp lại, trước khi mạng lịnh chưa ra, ngày giờ chưa qua như trấu, trước khi sự nóng giận của Đức Giêhôva chưa đến trên các ngươi, trước khi ngày thạnh nộ của Đức Giêhôva chưa đến trên các ngươi. Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giêhôva, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giêhôva.” Sôphôni 2:1-3

Không còn nhiều thời gian dành cho chúng ta để cứu rỗi loài người, nên chúng ta phải làm việc ấy ngay bây giờ. Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta sứ mệnh chí thánh làm cho thế gian ăn năn, hối cải, để dẫn dắt họ vào đường cứu rỗi, trước khi Ngài thi hành những việc đã cảnh báo trước. Việc này tuyệt đối không dễ dàng một chút nào. Bởi vì nhiều người coi lời tiên tri chắc chắn của Đức Chúa Trời như là một giả thuyết và họ không thể cảm nhận được ngày ấy, do nhân loại chưa từng được trải nghiệm việc như thế một lần nào. Có rất nhiều người làm ngơ trước đôi tay của sự cứu rỗi, cũng có khi họ miệt thị và nhạo báng chúng ta, là những người rao truyền Tin Lành.

Tuy nhiên, chúng ta, là những người được nhận sứ mệnh quan trọng như thế này, phải nhìn thế giới bằng đôi mắt thương xót, và hãy dạn dĩ đi đến họ với tấm lòng không một chút sợ hãi. Nếu Giôna không đi đến thành Ninive, chạy trốn và im lặng cho đến phút cuối trong khi làm ngơ ý muốn của Đức Chúa Trời, thì tương lai của hơn mười hai vạn người trong thành Ninive đã ra sao? Liệu họ có biết đến sự tồn tại của Đức Chúa Trời và có được cứu rỗi không?

Loài người có thể được cứu rỗi nhiều hay không là phụ thuộc vào việc chúng ta rao truyền Tin Lành như thế nào. Đức Chúa Trời đã đặt vận mệnh của loài người vào đôi tay chúng ta, thế mà chúng ta lại lơ là sứ mệnh được giao phó ấy là không được.

Phận sự của người truyền đạo được hoàn thành khi mặc lấy năng lực của Đức Chúa Trời

Sứ mệnh quan trọng được giao phó cho nhân vật quan trọng. Tại chiến trường, không có người chỉ huy nào chọn người chậm chạp để giao phó việc rất trọng đại là rao truyền tin tức khẩn cấp, hay chọn người mờ mắt để giao phó việc theo dõi phương hướng và động tĩnh của quân địch. Giống như vậy, Đức Chúa Trời cũng không giao phó sứ mệnh cho người không thích hợp. Thông qua việc Đức Chúa Trời gọi chúng ta làm công việc lớn lao cứu rỗi loài người, chúng ta có thể thấy được Ngài đánh giá chúng ta thật cao đến bao nhiêu.

“… Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.” I Têsalônica 2:3-4

Vì chúng ta là các con cái chỉ tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, và bởi trong chúng ta có tinh thần giống Đức Chúa Trời, nên Ngài đã giao phó cho chúng ta sứ mệnh này, vậy chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để có thể trở thành con cái giống y hệt kể cả hình ảnh tình yêu thương và hy sinh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã xét chúng ta là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng ta hãy từng bước từng bước trên đường cứu rỗi thế giới, bắt đầu từ việc cứu rỗi một linh hồn, bằng việc thực tiễn sứ mệnh truyền đạo với tinh thần đức tin đúng đắn.

“Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.” II Timôthê 4:1-5

“Làm đầy đủ mọi phận sự về chức vụ và rao truyền lời của Đức Chúa Trời.” Mệnh lệnh nghiêm ngặt này của Đức Chúa Trời không chỉ dành riêng cho các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai, mà còn dành cho tất thảy các con cái đức tin của Đức Chúa Trời, là những người sẽ hưởng sự cứu rỗi trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Khi ban cho sứ mệnh, Đức Chúa Trời cũng ban thêm cho năng lực nữa. Chúng ta không nên đánh giá thấp bản thân với suy nghĩ rằng tôi không thể làm được việc lớn như thế này vì tôi ít tuổi hoặc nhiều tuổi, hay vì tôi là người đi làm công sở bình thường hoặc là người phụ nữ yếu đuối. Đức Chúa Trời đã ban sứ mệnh cứu rỗi loài người và ban năng lực cho những người đánh cá thấp hèn. Trong năng lực của Đức Chúa Trời, tuổi tác không thành vấn đề gì cả. Samuên đã được Đức Chúa Trời gọi từ khi còn nhỏ, thiếu niên Đavít đã đánh bại lực sĩ Gôliát, là người mà kể cả người lớn cũng phải run rẩy sợ hãi. Môise đã dẫn dắt người dân Ysơraên ở tuổi 80, và lãnh đạo họ suốt cuộc hành trình 40 năm đồng vắng. Bất kể chúng ta nhiều tuổi hay ít tuổi, thì công việc của Đức Thánh Linh chắc chắn sẽ diễn ra.

Trong công việc truyền đạo, tinh thần đức tin quan trọng hơn phương pháp, và kết quả phụ thuộc vào việc chúng ta thực tiễn và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào. Vì Đức Chúa Trời đã đặt trong tay chúng ta quyền hành có thể quyết định tương lai loài người, nên Ngài ban cho chúng ta sức mạnh lớn hơn nhiều so với thời đại của Môise, và ban năng lực lớn hơn Samuên và Đavít cho kể cả những người ít tuổi.

Đức Chúa Trời đã giao phó cho chúng ta sứ mệnh dạy dỗ muôn dân trở về Siôn một cách không chậm chễ, và giúp họ tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, nên chúng ta đừng ngồi yên mà mong chờ sự cứu rỗi loài người tự nhiên được hoàn thành, mà phải nỗ lực và gắng sức cho đến khi loài người tiếp nhận lẽ thật. Giống như Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu đựng kể cả nỗi đau thập tự giá vì sự cứu rỗi loài người, chúng ta cũng hãy quyết tâm kể cả phải chịu khó nhọc và hy sinh. Ấy chính là tư thế đức tin đúng đắn có thể cứu rỗi toàn thế giới.

Hãy lập ra mục tiêu của cuộc sống chân chính

Quá trình sống một cách chân thành trên trái đất này cũng rất là quan trọng, nhưng chúng ta phải đặt ra mục tiêu đích thực, và phải nhận ra rằng tại sao chúng ta cần phải sống một cách chân thành và cần mẫn như vậy. Cuộc sống không có mục tiêu thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, hầu hết loài người thế gian đều chỉ đặt ra mục tiêu cuộc sống cho những việc ngay trước mắt họ, và cứ sống cuộc sống không có lời đáp. Rất nhiều người nỗ lực để có được vinh hoa phú quý của thế gian vì bản thân hoặc vì gia đình, nhưng trên thực tế, dù họ có đạt được tham vọng ấy, thì kết cục cuộc sống của họ vẫn là hư vô. Vinh hoa phú quí không thể trở thành mục tiêu đích thực của cuộc sống.

Kể cả đại đế Alexander, là người được gọi là anh hùng trên thế giới, đã trả lời rằng “chỉ còn sự chết” khi được hỏi rằng sẽ làm gì tiếp theo sau khi đã chinh phục được tất thảy mọi thứ. Thế nhưng, còn có một thế giới đầy ý nghĩa hơn đang chờ đợi chúng ta. Cho nên, chúng ta đừng chỉ đặt mục tiêu ăn uống và sinh sống trên trái đất này, mà phải đặt mục tiêu sống trên Nước Thiên Đàng đời đời. Lý do Đức Chúa Trời xuống trái đất này cũng là vì sự cứu rỗi của loài người, và Ngài đã phán rằng cứu rỗi một người cũng giống như cứu rỗi cả thế giới, nên chúng ta hãy lập kế hoạch cho cuộc sống phước lành và đầy ý nghĩa chân chính, dẫn dắt nhiều linh hồn vào con đường cứu rỗi, bắt đầu từ những người thân trong gia đình và hàng xóm. Chúng ta hãy trở thành con cái dâng niềm vui và vinh hiển lên Đức Chúa Trời bằng việc kết dư dật bông trái lúa mì tốt đẹp, trong khi trở thành tấm gương mẫu mực cho người khác bởi cách sống chân thật trên trái đất này nữa.

Đức Chúa Trời, là Đấng có tất thảy quyền thế trên trời và dưới đất, đã ban cho chúng ta quyền thế quyết định tương lai loài người, và phán chúng ta hãy đi. Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta dũng khí với lời phán rằng “Đừng sợ, vì ta sẽ luôn ở cùng và giúp đỡ các ngươi.” Vẫn còn nhiều dân tộc và nhiều nước chưa từng được nghe về Tin Lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy rao truyền Tin Lành cho họ, để ngày vinh hiển loài người được cứu rỗi được nhanh chóng tới gần. Hãy ghi nhớ sứ mệnh của chúng ta vào thời đại này một lần nữa, và hãy rao truyền vinh hiển của Giêrusalem Mới ra khắp thế gian với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời Êlôhim, để tất thảy loài người được cứu rỗi trong vòng tay của Đức Chúa Trời Mẹ, và cùng đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu với chúng ta.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS