WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Trong Kinh Thánh, chúng ta thường thấy nội dung rằng “được ấn” của Đức Chúa Trời. “Ấn” là gì, và ấn có liên quan gì tới chúng ta?

544 Xem

“Ấn” là một con dấu được ghi tên của một cá nhân hay tổ chức với tư cách là một công cụ được sử dụng để nhận dạng hay chứng thực. Ấn của Đức Chúa Trời là con dấu của Đức Chúa Trời.

Xuyên suốt mọi thời đại, Đức Chúa Trời đã đặt ấn của Ngài lên những ai Ngài công nhận. Theo như ý muốn này của Đức Chúa Trời, có ấn của chức sứ đồ và ấn của sự công bình bởi đức tin. Việc nhận lãnh Đức Thánh Linh cũng là một sự bảo lãnh chắc thực rằng chúng ta được đóng ấn (I Côrinhtô 9:2, Rôma 4:11, II Côrinhtô 1:22).

Công việc đóng ấn của Đức Chúa Trời cũng đang diễn ra vào thời đại này. Tuy nhiên, có sự khác biệt với trước đây. Ấn của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải nhận lãnh bây giờ là dấu hiệu của sự chuộc tội bởi đó chúng ta có thể được cứu rỗi khỏi tai vạ cuối cùng.

Công việc đóng ấn của Đức Chúa Trời

“Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác, từ phía mặt trời mọc mà lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển, và bảo rằng: Chớ làm hại đất, biển và cây cối, cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta.” Khải Huyền 7:1-3

Trong Kinh Thánh, gió biểu tượng cho chiến tranh (Giêrêmi 4:11). Bốn hướng gió thổi trên đất, được bốn vị thiên sứ có quyền làm hại đất và biển cầm giữ lại, biểu tượng cho đại chiến thế giới mà sẽ nổ ra ở Đông Tây Nam Bắc – khắp cả thế giới.

Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho các thiên sứ hãy cầm bốn hướng gió lại cho tới khi ấn của Đức Chúa Trời được đóng trên trán người dân của Đức Chúa Trời, để cứu họ khỏi những tai vạ kinh khiếp sẽ đổ xuống trên trái đất này. Khi công việc đóng ấn của Đức Chúa Trời kết thúc, bốn hướng gió mà các thiên sứ đứng ở bốn góc đất đang cầm giữ, sẽ được thả ra và những người không có ấn của Đức Chúa Trời sẽ không thể thoát khỏi tai vạ làm hại đất và biển.

Sự bắt đầu của công việc đóng ấn

Trong lịch sử, đã có hai cuộc đại chiến thế giới. Gió được tiên tri trong Khải Huyền chương 7 là Đại chiến thế giới II. Điều này được chứng minh bởi lời tiên tri về sự kiện đã diễn ra trong khi bốn hướng gió của trái đất thổi lên – trước khi các thiên sứ cầm bốn hướng gió trên đất lại.

“Tôi nhìn xem, khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn; mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống.” Khải Huyền 6:12-13

Sao trên trời và trái vả chỉ ra người dân Ysơraên (Sáng Thế Ký 15:5, Luca 13:7).

“Các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống.” Điều này có nghĩa là rất nhiều người Giuđa đã bị giết trong đại chiến tranh. Trong suốt Đại chiến thế giới II, 6 triệu người Giuđa đã bị tàn sát bởi Đức Quốc xã.

Công việc đóng ấn của Đức Chúa Trời được bắt đầu sau khi các thiên sứ cầm bốn hướng gió trên đất lại. Từ năm 1945 khi Đại chiến thế giới II kết thúc, công việc đóng ấn được bắt đầu. Vì thế, chúng ta đang sống trong thời đại rất quan trọng là thời đại chúng ta phải được nhận ấn của Đức Chúa Trời mà có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi tai vạ cuối cùng.

Phương pháp nhận ấn của Đức Chúa Trời

Ấn của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta theo phương thức đặc biệt.

“Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình.” Giăng 6:27

Đức Chúa Trời đã lấy thân thể của Đức Chúa Jêsus làm ấn của Ngài. Để được nhận lãnh ấn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải trở nên một thân với Đức Chúa Jêsus, là ấn của Đức Chúa Trời.

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.” Giăng 6:53-56

Những ai ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus thì được ở lại trong Ngài, và Ngài ở trong họ. Nếu chúng ta trở nên một thân thể với Đức Chúa Jêsus, chúng ta tự khắc được nhận lấy ấn của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Jêsus đã nhận lãnh. Thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus mà chúng ta phải ăn và uống để được nhận ấn của Đức Chúa Trời, được ban cho chúng ta thông qua bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua.

“Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Mathiơ 26:17-19, 26-28

Những ai dự phần vào bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua, mà biểu trưng cho thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus, là những người được nhận ấn của Đức Chúa Trời. Kết luận lại, Lễ Vượt Qua là ấn của Đức Chúa Trời, mà sẽ cứu chúng ta thoát khỏi tai vạ cuối cùng.

Lễ Vượt Qua – ấn của Đức Chúa Trời bởi đó thoát khỏi tai vạ

Như chúng ta có thể thấy thông qua tên gọi “Lễ Vượt Qua”, Đức Chúa Trời đã chỉ định Lễ Vượt Qua là lẽ thật mà bởi đó các tai vạ sẽ vượt qua chúng ta.

“Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Ysơraên sẽ giết nó, vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó… Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt qua của Đức Giêhôva. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Êdíptô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Êdíptô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Êdíptô; ta là Đức Giêhôva. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Êdíptô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giêhôva, tức là một lễ lập ra đời đời.” Xuất Êdíptô Ký 12:5-14

Vào thời đại của Môise, khi Đức Chúa Trời giáng đại tai vạ xuống khắp xứ Êdíptô – sự giết hại con đầu lòng, thì tai vạ đã vượt qua nhà của người Ysơraên đã giữ Lễ Vượt Qua, nhưng nhà của người Êdíptô không giữ lễ đều phải gánh chịu tai vạ.

Sự này đã xảy đến theo như lời hứa của Đức Chúa Trời đối với người dân Ysơraên; Đức Chúa Trời đã hứa rằng huyết của chiên con Lễ Vượt Qua sẽ là dấu hiệu cho họ và Ngài sẽ vượt qua họ khi Ngài thấy huyết đó, vì thế không có tai nạn hủy diệt nào đụng đến họ. Lời hứa của Đức Chúa Trời, ẩn chứa trong Lễ Vượt Qua, không mất hiệu lực sau thời đại ra khỏi xứ Êdíptô mà vẫn có giá trị y nguyên đối với người dân của Đức Chúa Trời ở từng mỗi thời đại (II Sử Ký 30:1, II Các Vua 19:30-35).

Thực thể của chiên con Lễ Vượt Qua trong Cựu Ước chính là Đức Chúa Jêsus (I Côrinhtô 5:7). Giống như huyết của chiên con Lễ Vượt Qua trở thành dấu hiệu cho người dân Ysơraên hầu cho không có tai nạn hủy diệt nào chạm đến họ, cũng một lẽ ấy huyết của Đức Chúa Jêsus – Chiên Con của Lễ Vượt Qua, mà Ngài đã đổ ra trên cây thâp tự – trở nên dấu ấn vượt qua tai vạ cho các thánh đồ được cứu trong thời đại này.

“Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít.” I Phierơ 1:18-19

Ấn của Đức Chúa Trời mà cả thế giới đang trông mong

Mọi lịch sử trong Kinh Thánh được chép để dạy dỗ chúng ta (Rôma 15:4). Người dân Ysơraên đã thoát khỏi tai vạ bởi giữ gìn Lễ Vượt Qua trong xứ Êdíptô, và tiếp đó họ cũng được cứu bởi Lễ Vượt Qua. Những sự kiện lịch sử này bày tỏ rằng khi bốn hướng gió trên đất được thả ra thì chúng ta chỉ có thể được cứu bằng việc giữ Lễ Vượt Qua. Những người nhận được ấn của sự cứu rỗi mà các thiên sứ có quyền làm hại trông thấy được khi các tai vạ giáng xuống đất này là những người có được ấn của Đức Chúa Trời bởi giữ gìn Lễ Vượt Qua.

“… mà phán rằng: Hãy trải qua giữa thành tức giữa Giêrusalem, ghi dấu trên trán những người nào than thở khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm giữa thành nầy. Rồi Ngài phán cùng những người kia cách như cho tôi nghe rằng: Hãy qua trong thành đằng sau nó, và đánh; mắt ngươi chớ đoái tiếc, và đừng thương xót. Nào già cả, nào trai trẻ, nào gái đồng trinh, nào con nít, đàn bà, hãy giết hết; nhưng chớ lại gần một kẻ nào là kẻ đã có ghi dấu; và khá bắt đầu từ nơi thánh ta. Vậy các người ấy bắt đầu từ các người già cả ở trước mặt nhà.” Êxêchiên 9:4-6

Nếu không nhận được ấn của Đức Chúa Trời, dấu của sự cứu rỗi tránh khỏi tai ương tai vạ, thì không ai có thể thoát khỏi tai vạ.

Bây giờ Đức Chúa Trời đang mau chóng đóng ấn của Ngài trên người dân của Đức Chúa Trời để giải thoát họ vào ngày tai vạ sau cùng. Trong thời đại khẩn cấp này, chúng ta hãy giữ gìn Lễ Vượt Qua để nhận lấy ấn của Đức Chúa Trời và rao truyền tin tức tốt lành của sự cứu rỗi này thật mau chóng đến những người đang run rẩy trong sự sợ hãi đối với tai ương tai vạ.