WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sứ mạng

408 Xem

Một trường đại học nọ ở Mỹ nghiên cứu mối quan hệ giữa nghề nghiệp và hạnh phúc với đối tượng là những người làm nghề đồng nhất. Chia hai nhóm: nhân viên coi công việc là sứ mạng với nhân viên coi công việc chỉ là nghề kiếm sống. Hai nhóm đã khác nhiều. Người nào chỉ coi đơn thuần rằng nghề nghiệp là phương tiện kiếm sống thì không tìm ý nghĩa gì đặc biệt trong việc làm, nhưng người nào có tinh thần sứ mạng thì tin rằng mình đang làm việc cần thiết cho thế gian cho nên có niềm vui lớn lao khi làm việc.

Sứ đồ Phaolô sẵn lòng rao truyền Tin Lành dầu đã chịu đủ loại hoạn nạn như bị tù, lâm vào kẻ cướp và nhịn đói v.v… Ấy là vì người đã nhận biết sự thật rằng bản thân đã được Đức Chúa Trời kêu gọi và đang làm việc có giá trị nhất thế gian thế gian này. Chúng ta cũng là những người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi và nhận sứ mạng từ Đức Chúa Trời để rao truyền lẽ thật của sự cứu rỗi cho 7 tỷ nhân loại. Cho dù có sự vất vả trong việc ấy đi chăng nữa, nhưng sự vất vả ấy chẳng đáng so sánh với niềm vui khi cứu rỗi một linh hồn. Chúng ta đã được ban công việc tuyệt vời nhất trên thế gian mà được sắm sẵn kể cả mão triều thiên của sự sống.

“Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Ðức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin lành của ơn Ðức Chúa Trời.” Công Vụ Các Sứ Đồ 20:24