WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Vì Đức Chúa Trời ở cùng

Lee Nan Hui từ Bangalore, Ấn Độ

1072 Xem

Đã một năm trôi qua kể từ khi tôi đến Ấn Độ để truyền giáo. Cứ mỗi khi tôi cảm thấy nhỏ bé trước rào cản ngôn ngữ quá lớn và nhụt chí trước tình huống tưởng chừng tốt đẹp bỗng trở nên xấu đi, tôi lại nhắc nhở bản thân bởi những lời này.

“… Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Ysơraên khỏi tay dân Mađian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: Than ôi! hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Ysơraên? Kìa, trong chi phái Manase, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giêhôva phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Mađian như đánh một người vậy.” Các Quan Xét 6:14-16

Đức Chúa Trời đã lập Ghêđêôn – người nhỏ nhất trong nhà cha mình và thuộc họ nghèo nhất trong chi phái Manase – làm quan xét giải cứu Ysơraên đang chịu đau đớn trong sự áp chế của dân Mađian, và Ngài hứa rằng sẽ ở cùng và thêm dũng khí cho người.

Tôi cũng là sự tồn tại yếu đuối và thiếu thốn nhiều cách lắm, nhưng tôi xác tín lời hứa của Đức Chúa Trời rằng “Ta nhất định sẽ ở cùng ngươi”. Dẫu là con đường không bằng phẳng chăng nữa, tôi cũng sẽ trông cậy vào duy chỉ Đức Chúa Trời, nhờ đó chiến thắng hết thảy mọi khó khăn.