WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Mở, được mở

401 Xem

Buổi hòa nhạc mở, Bài giảng mở, Đại hội mở, Trải nghiệm mở… Có nhiều sự kiện thêm từ “mở” để nhấn mạnh sự ai ai cũng có thể được ban cơ hội tham gia mà không có bất cứ giới hạn. Nói rằng đang mở thì có thể dễ đến gần hơn. Vì không cần do dự vì cửa bị đóng hoặc vất vả để mở cửa khi muốn đi vào.

Khi rao truyền Tin Lành cũng vậy, cửa phải được mở. Trước mặt người đóng chặt cửa tấm lòng, dầu nói nhiều lời đến đâu đi nữa thì cũng không thuyết phục được. Cho dù dùng tất cả cách thức và phương pháp, thêm những từ ngữ đẹp đẽ bao nhiêu chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể đi vào bên trong tấm lòng của đối phương.

Đấng cầm chìa khóa là Đức Chúa Trời. Duy chỉ Đức Chúa Trời có thể hầu cho loài người mở cửa tấm lòng và lắng nghe.

“Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Lyđi, quê ở thành Thiatirơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Ðức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phaolô nói.” Công Vụ Các Sứ Đồ 16:14

Cái mà chúng ta nên cầu khẩn trước hầu cho được mở ra, là cánh cửa trên trời. Khi Đức Chúa Trời đẹp lòng và cảm động bởi suy nghĩ và việc làm của chúng ta và mở cho cửa của phước lành, thì cửa tấm lòng của người ta được mở ra một cách tự động. Sau đó thì trái mà chúng ta mong đợi khẩn thiết sẽ được kết.