WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Phụng sự được tiến hành bởi sức mà Đức Chúa Trời ban cho

Gang Seon Yeong từ Jinju, Hàn Quốc

837 Xem

“Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen.” I Phierơ 4:11

Bởi ân huệ của Đức Chúa Trời, tôi đã được nhận lãnh nhiều phước lành của việc phụng sự trong Siôn, nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy nặng nề bởi chức vụ phụng sự ấy. Rồi một ngày, khi xem lời Kinh Thánh ấy, tôi đã tự hỏi bản thân rằng:

“Nếu mình phụng sự bởi sức mà Đức Chúa Trời ban cho thì sẽ thế nào?”

Nếu là phụng sự được tiến hành bởi sức mà Đức Chúa Trời ban cho thì chắc sẽ vui mừng hớn hở chứ không cảm thấy mệt nhọc. Chắc cũng sẽ dâng cảm tạ thật nhiều lên Đức Chúa Trời, là Đấng đã giao phó cho mình chức vụ quý báu nữa. Kể từ đó, bởi sức mà Đức Chúa Trời ban cho, tôi đang siêng năng thực hiện chức vụ phụng sự mà Ngài đã đặc biệt ban cho kẻ thiếu thốn như tôi. Nguyện xin Đức Chúa Trời nhận được nhiều vinh hiển hơn nữa.