WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

​Công việc được hoàn thành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời​

Tapiwa Toruvanda từ Harare, Zimbabwe

766 Xem

Gần đây, tôi đã rất lo lắng khi tham gia đoàn truyền giáo ngắn hạn đến Congo. Ấy là vì tiếng Pháp mà người Congo dùng là ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ sử dụng trong đời. Bởi lời này, Đức Chúa Trời đã ban thêm sức mạnh và dũng khí cho tôi là kẻ thiếu thốn năng lực ngôn ngữ:

“Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giêhôva phán cho Xôrôbabên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giêhôva vạn quân phán vậy.” Xachari 4:6

Lời này đã ghi khắc trong lòng tôi suốt quãng thời gian truyền giáo, nhờ đó tôi đã có thể kết được trái tốt. Trên thực tế, năng lực của loài người không quan trọng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng. Tôi không dựa vào năng lực thiếu thốn của bản thân nữa. Tôi chỉ cầu khẩn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và ân điển của Thánh Linh mà thôi.