WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

18/9/2020

Như con lật đật

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Con lật đật luôn đứng dậy và không bao giờ bị ngã dầu bị đánh đến đâu đi chăng nữa. Sở dĩ con lật đật có thể đứng dậy ngay dầu thể như ngã xuống là bởi trọng tâm trọng lượng nằm ở dưới đáy nó.

Nếu trọng tâm trọng lượng ở phía trên thì dù là con lật đật cũng không thể đứng thẳng được. Thân thể nghiêng bên dưới, nên dầu cố gắng cho đứng dậy thì nó cũng bị đổ xuống.

Tấm lòng chúng ta cũng vậy, nếu trọng tâm của tấm lòng ở trên cao thì chúng ta không thể lập đức tin cho thẳng. Tấm lòng càng cao ngất thì chúng ta càng bị ngã nhanh chóng thôi.

“Lòng hờn dỗi là lòng kiêu ngạo.” Trích từ Giáo Huấn của Mẹ

Khi sự việc cảm thấy hờn dỗi tăng lên thì đó là chứng cớ cho thấy rằng tấm lòng đang lên cao dần. Đó là điểm báo cho biết rằng có nguy cơ bị ngã trên con đường đức tin.

Nếu đặt tấm lòng cao xuống, và chứa tấm lòng luôn hầu việc, tấm lòng hạ mình giống như Đức Chúa Trời, thì mới có thể duy trì được đức tin không bao giờ bị ngã dầu ai đó làm thế nào đối với mình. Nếu làm vậy thì chúng ta có thể trở thành con lật đật phần linh hồn mà dầu có bị lung lay tạm thời, thì cũng đứng dậy ngay lập tức.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS