WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sợi ngang và sợi dọc

2906 Xem

Đây là công thức của “Quy luật phép nhân số lượng tối thiểu” được sử dụng phổ biến trong xã hội. Theo quy luật này thì cảm giác tổng thể được tiếp nhận từ một người hoặc từ một sự vật nào đó được quyết định bằng kết quả của phép nhân chứ không phải là tổng của các yếu tố đó.

Ngay cả khi đã đạt được điểm cao ở nhiều yếu tố cho đến giờ, nhưng nếu bị “0” điểm ở một yếu tố nào đó, thì toàn bộ hình ảnh sẽ trở nên điểm số “0” vậy. Ví dụ như hình ảnh của một công ty bị hủy hoại bởi một nhân viên trả lời điện thoại không tử tế, hoặc bởi một hai công dân của một nước nào đó không thân thiện hay vô đạo đức mà khiến cho người ta nảy sinh thành kiến tiêu cực đối với quốc gia ấy, v.v… Đó là những trường hợp tương ứng cho quy luật này.

Cùng với sự truyền bá Tin Lành Giao Ước Mới một cách thần tốc đến tận phương Tây theo lời tiên tri, công cuộc bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng việc làm thiện lành cũng đang được trải bày ra tại các quốc gia trên thế giới. Ngày hoàn thành lễ phục đẹp đẽ của Vợ Mới – được dệt bằng từng một công việc công bình của các thánh đồ, không còn xa nữa.

Nếu chúng ta còn có hình ảnh nào không xứng đáng để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời thì hãy mau chóng sửa lại. Vì hết thảy chúng ta đều là sợi ngang và sợi dọc đẹp đẽ sẽ chiếu sáng rực rỡ vinh hiển của Mẹ GiêrusalemVợ Mới.

“Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).”Khải Huyền 19:7-8

※ Ở Hàn Quốc, học sinh dùng que tính xếp ngang và dọc để làm phép nhân, cũng giống như sợi ngang và dọc khi dệt vải.