WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Bây giờ hãy biệt mình riêng ra thánh

II Sử Ký chương 29

787 Xem

Khi Êxêchia lên ngôi nối theo Acha, người mở các cửa đền thờ và tu bổ lại chúng. Vua cho đòi các thầy tế lễ và người Lêvi đến và hiệp họ lại tại phố phía đông.

“Bây giờ khá dọn mình và đền thờ Đức Giêhôva ra thánh. Cất bỏ hết thảy những điều ô uế ra khỏi nơi thánh đi.”

Từ khi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên Giuđa và Giêrusalem bởi tội lỗi tổ phụ họ đã gây ra – lìa bỏ Ngài và ngoảnh mặt lại khỏi nơi ở Ngài, vua mau chóng cho dọn lại đền thờ của Đức Giêhôva.

“Bây giờ ta có ý muốn lập giao ước cùng với Đức Giêhôva Đức Chúa Trời của dân Ysơraên, để cơn thạnh nộ Ngài lìa khỏi chúng ta. Hỡi các con, chớ trì hoãn nữa!”

Theo lệnh vua, họ khởi sự dọn đền lại cho sạch kể từ ngày mồng một tháng giêng trong vòng mười sáu ngày. Các thầy tế lễ và người Lêvi cất mọi thứ ô uế mà họ tìm thấy khỏi đền thờ Đức Chúa Trời. Sau mọi điều đó, vua Êxêchia nhóm lại các quan trưởng trong thành, lên đền Đức Chúa Trời, và lệnh cho họ dâng của lễ chuộc tội cho cả dân sự Ysơraên.

“Hãy biệt mình riêng ra thánh cho Đức Giêhôva. Vậy hãy đến gần, đem những hy sinh và những của lễ cảm tạ vào trong đền Đức Giêhôva.”

Theo lệnh vua ban ra, hội chúng mang đến những của lễ cảm tạ dâng lên cho Đức Chúa Trời và những kẻ có lòng vui mừng thì dâng lên của lễ thiêu càng nhiều. Các thầy tế lễ và người Lêvi cùng nhau góp sức chuẩn bị của lễ và hầu việc trong đền thờ của Đức Chúa Trời được lập lại.

Điều cần thiết để hồi phục lại mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời vốn bị cách xa bởi tội lỗi chúng ta, chính là làm sạch nơi thánh Ngài. Đối với chúng ta, những kẻ đã phạm tội ở trên trời, để đứng vững trước mặt Đức Chúa Trời, trước tiên chúng ta phải được nên thánh, với tư cách là đền thờ của Đức Chúa Trời.

Tiếp theo là mang những của lễ cảm tạ dâng lên Đức Chúa Trời với tấm lòng tình nguyện. Của lễ đẹp lòng nhất dâng lên Đức Chúa Trời chính là các linh hồn được đến với Siôn, nghe Tin Lành của sự cứu rỗi thông qua môi miệng của chúng ta (Rôma 12:1). Chúng ta đã được trở nên sạch sẽ bởi nhận sự tha tội thông qua các kỳ lễ trọng thể, vậy nên bây giờ chúng ta đừng lười làm việc này thêm chút nào nữa.