WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Người Có Tai Nghe Tiếng của Đức Chúa Trời

2491 Xem

Ngày nay, trên thế gian này có rất nhiều hội thánh, tuy nhiên có rất nhiều hội thánh giả dối dù được nghe lời của Đức Chúa Trời nhưng không hề hiểu ra ý nghĩa thật sự của lời Ngài, lại không làm theo lời Ngài nữa. Vậy hãy tìm hiểu xem “tai chưa cắt bì” mà được ghi chép trong Kinh Thánh, có nghĩa là tai như thế nào. Và tôi mong tất thảy chúng ta hãy cùng tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta đôi mắt nhìn thấy được, đôi tai nghe thấy được và tấm lòng hiểu biết được, đồng thời hãy rao truyền chính xác giọng tiếng của Đức Chúa Trời để “những người có tai” có thể nghe rõ được.

Những người có tai chưa cắt bì

Khi không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của đối phương thì người ta thường gọi là “Nghe mà không hiểu chi hết.” Còn trong Kinh Thánh, những người nghe mà không hiểu lời của Đức Chúa Trời được biểu hiện là người có “tai chưa cắt bì”.

Trong câu chuyện nổi tiếng ở Hàn Quốc gần đây, có một nhân vật chính có tai chưa cắt bì. Đó chính là Sa Ngộ Tĩnh (Sa Tăng) xuất hiện trong “Những câu chuyện của Sa Ngộ Tĩnh”.

Một đêm nọ, Sa Ngộ Tĩnh đang ngủ tại nhà thì có tên trộm đột nhập vào. Sau khi thu gom tất thảy những thứ có giá trị, tên trộm dọa nạt Sa Ngộ Tĩnh rằng “Giờ ngươi hãy chuẩn bị chết đi!” (Từ “Chết” trong tiếng Hàn có phát âm giống từ “Cháo” – món ăn). Đang run rẩy sợ hãi, nhưng khi nghe thấy câu nói của tên trộm, Sa Ngộ Tĩnh liền bật dậy, chạy vào bếp dọn mâm cơm, rồi nói với tên trộm rằng “Nhà tôi không có cháo.”

Tuy đây là câu chuyện đáng buồn cười, tuy nhiên xung quanh chúng ta có rất nhiều người tự xưng là tin Đức Chúa Trời, nhưng lại tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời một cách ngốc nghếch như thế này. Dù Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.” (Xuất Êdíptô Ký 20:8) thế nhưng họ nghe sai về ngày Sabát ấy mà lại thờ phượng vào ngày khác. Kinh Thánh gọi những người này là những người có “tai chưa cắt bì”. Họ chẳng phải là Sa Ngộ Tĩnh phần linh hồn hay sao?

“Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta? Nầy, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được. Nầy, lời của Đức Giêhôva đã trở nên sự quở trách cho họ, họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Cho nên ta được đầy cơn giận của Đức Giêhôva, mệt vì nín lặng. Hãy đổ nó ra trên con nít ngoài đường phố và trên hội kẻ trai trẻ. Vì chồng với vợ, ông già cùng kẻ lớn tuổi đều sẽ bị bắt…” Giêrêmi 6:10-15

Thông qua rất nhiều lời dạy dỗ trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về phương pháp để được nhận sự cứu rỗi và con đường lẽ thật để có thể nhận được phước lành của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những người có “tai chưa cắt bì” không biết cách tiếp nhận ý muốn thật sự của Đức Chúa Trời. Những người đó không gắng sức vâng phục lời của Đức Chúa Trời, tồi tệ hơn nữa là họ coi lời của Đức Chúa Trời là những lời quở trách cho họ, nên họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Đối với những người như vậy thì Đức Chúa Trời đầy cơn giận và không thể chịu đựng nổi họ nữa.

Hãy nhìn xem rất nhiều những hội thánh hiện nay, liệu họ có đang làm theo lời của Đức Chúa Trời không? Nếu đang làm theo lời của Đức Chúa Trời, thì sao họ lại dám phạm phải lời phán “Đừng hầu việc hình tượng” và sao lại dám coi thường lời phán “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” đây? Làm sao họ lại có thể dễ dàng coi thường các kỳ lễ trọng thể chí thánh của Đức Chúa Trời đến thế?

“Hỡi những kẻ điếc, hãy nghe; còn các ngươi là kẻ mù, hãy mở mắt và thấy! Ai là mù, há chẳng phải đầy tớ ta sao? Ai là điếc như sứ giả mà ta đã sai đi? Ai là mù như kẻ đã hoà thuận cùng ta? Ai là mù như đầy tớ của Đức Giêhôva?… Ngươi thấy nhiều sự, mà không giữ chi hết; người vẫn có lỗ tai ngỏ, mà không nghe chi hết.” Êsai 42:18-20

“Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Êsai rằng: Các ngươi sẽ lóng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Đã làm cho nặng tai Và nhắm mắt lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng. Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!…” Mathiơ 13:14-17

Kinh Thánh quy định rằng những người không hề nghe theo lời của Đức Chúa Trời, lại không hề làm theo đường đúng đắn, là những người có “tai chưa cắt bì”. Họ là những kẻ điếc phần linh hồn, không hề lắng tai nghe lời của Đức Chúa Trời, và cũng không làm theo lời Ngài. Họ không những là những kẻ điếc có tai chưa cắt bì, mà cũng là kẻ mù phần linh hồn có mắt cũng chưa cắt bì, nên dù nhìn lời Đức Chúa Trời họ cũng không hề biết, dù nghe lời Đức Chúa Trời họ cũng không thể hiểu.

Đức Chúa Trời đã làm cắt bì tai cho những người dân của Ngài. Thế nên, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Chiên Ta nghe tiếng Ta.” Thật là phước lành vô hạn biết bao bởi chúng ta được nhìn thấy và nghe thấy lời lẽ thật quí báu của Đức Chúa Trời.

Sự hư mất của những kẻ điếc phần linh hồn

Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo trước về kết cục của những kẻ điếc phần linh hồn, những kẻ mù phần linh hồn.

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.” Mathiơ 7:21-23

Nếu như đã nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn thì ngày nay rất nhiều Cơ đốc nhân sẽ giữ luật lệ của Đức Chúa Trời. Giá như đã nghe chính xác giọng tiếng của Đức Chúa Trời, thì họ đã cùng chúng ta giữ gìn trọn vẹn các kỳ lễ trọng thể của giao ước mới, và cũng đã nghe và hiểu ra tất thảy giọng tiếng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đấng đến thế gian vào thời đại này.

Tuy nhiên, họ đang coi thường tất thảy mọi lẽ thật. Đó là bởi họ có tai chưa cắt bì. Cho nên, dù cho họ nghe nhiều điều thì họ cũng chẳng chú tâm đến và cũng chẳng hề làm theo. Thế nên, Đức Chúa Jêsus phán rằng sẽ đẩy lui họ ra khỏi Ngài, dù họ có nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” đi chăng nữa.

“Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa đã định cho nó; chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân ta chẳng biết luật pháp của Đức Giêhôva! Sao các ngươi nói được rằng: Chúng ta là khôn sáng, có luật pháp Đức Giêhôva ở với chúng ta? Nhưng, nầy, ngọn bút giả dối của bọn thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra sự nói dối! Những kẻ khôn sáng bị xấu hổ, sợ hãi, và bị bắt… Vậy nên chúng nó sẽ ngã với những người vấp ngã. Đến ngày thăm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ, Đức Giêhôva phán vậy… Sao chúng ta cứ ngồi yên? Hãy nhóm lại và vào các thành bền vững, và nín lặng tại đó! Vì Giêhôva Đức Chúa Trời chúng ta đã khiến chúng ta nín lặng, Ngài cho chúng ta uống mật đắng, vì chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Đức Giêhôva.” Giêrêmi 8:7-14

Những người có tai chưa cắt bì luôn cố chấp điều giả dối và từ chối việc trở lại với Đức Chúa Trời. Kết cục của những kẻ từ bỏ lời của Đức Chúa Trời chính là sự huỷ diệt. Tự họ sẽ cảm nhận được điều này.

Xem xét tất thảy những lời trên, chúng ta không thể không tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban cho chúng ta đôi mắt có thể nhìn được và đôi tai có thể nghe được. Vì Đức Chúa Trời đã đến thế gian này và mở mắt, mở tai cho chúng ta, vốn là những người mù, người điếc phần linh hồn, nên chúng ta đã được mang đôi tai có thể nghe được lời Đức Chúa Trời. Thế nên, Đức Chúa Trời đã phán với chúng rằng “Ai có tai, hãy nghe!”

Giọng tiếng của Đức Chúa Trời gõ cửa tấm lòng

Trải qua đường hầm dài là thời đại tối tăm tôn giáo, rất nhiều người đã đánh mất đôi tai có thể nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, giờ đã đến thời kỳ đôi tai vốn chưa cắt bì phải biết nghe được chính xác lời của Đức Chúa Trời, và đôi mắt vốn chưa cắt bì phải biết nhìn được đúng đắn lời của Đức Chúa Trời. Đó là bởi Đức Chúa Trời đã đích thân đến thế gian này để cứu rỗi nhân loại.

Đức Chúa Trời đã phát ra giọng tiếng và gõ cửa tấm lòng của từng mỗi người. Bởi vì Đức Chúa Trời đích thân đến thế gian vào thời đại này, nên giờ là thời đại phước lành có thể trực tiếp được nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời.

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” Khải Huyền 3:20

Giả sử người lạ gõ cửa và yêu cầu mở cửa cho, thì sẽ không ai mở cửa cho đâu. Tuy nhiên, khi giọng tiếng ấy là giọng tiếng của cha hoặc giọng tiếng của mẹ thì cửa sẽ được mở ra.

Trong suốt khoảng thời gian dài, loài người không được nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời nên đã quên mất giọng tiếng của Ngài. Cho nên, khi nghe thấy giọng tiếng của Đức Chúa Trời, có một số người mở cửa, thì ngược lại cũng có một số người đóng chặt cửa. Dù là con cái của Đức Chúa Trời nhưng vì không được nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời trong suốt khoảng thời gian dài nên họ bán tín bán nghi. Dù chắc chắn là Cha Mẹ gõ cửa gọi, nhưng vì không có niềm tin xác tín vào giọng tiếng của Cha Mẹ, nên họ đã không tiếp nhận Ngài. Thật là một hiện thực đáng tiếc biết bao.

Tuy nhiên, các con cái của Đức Chúa Trời nhất định sẽ mở cửa khi nghe giọng tiếng của Cha Mẹ, và tiếp nhận Ngài. Vào lúc tất thảy các con cái của Đức Chúa Trời đều có thể nghe được giọng tiếng của Cha Mẹ và mở cửa, thì chúng ta sẽ có thể trở về quê hương Nước Thiên Đàng. Chẳng phải chúng ta nên kéo tiến ngày ấy hay sao? Sở dĩ bước chân truyền đạo của chúng ta ngày càng trở nên nhanh hơn và siêng năng hơn cũng là để ngày ấy đến nhanh hơn.

Chiên Ta nghe tiếng Ta

“Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.” Giăng 10:16

“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.” Giăng 10:27

“Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.” Giăng 8:47

Các chiên của Đức Chúa Trời đã được dựng nên để có thể nghe được giọng tiếng của Đức Chúa Trời. Thế nên để nhanh chóng dẫn dắt người nhà của chúng ta vào lòng của Cha Mẹ, thì những người dẫn dắt không được hoà lẫn giọng tiếng của bản thân họ vào giọng tiếng của Cha Mẹ. Phải cho nghe giọng tiếng của Cha Mẹ thì các chiên mới nghe thấy được và nhanh chóng mở cửa.

Ngày nay, Đức Chúa Trời đến thế gian này và phát ra giọng tiếng mở cửa tấm lòng. Người nghe được giọng tiếng của Ngài sẽ mở cửa và tiếp nhận Ngài, còn người không nghe được giọng tiếng của Ngài thì sẽ đóng cửa chặt hơn nữa. Bằng cách đó, Đức Chúa Trời phân biệt ra người dân của Đức Chúa Trời và những kẻ không phải người dân của Ngài.

Cho nên, khi rao truyền Tin Lành chúng ta hãy rao truyền một cách tự tin. Đừng thêm vào suy nghĩ của chúng ta, mà chỉ cần rao truyền y như Đức Chúa Trời phán phải rao truyền là được. Nếu chúng ta rao truyền Tin Lành một cách không chính xác bởi những lo lắng như “Liệu người đó có hiểu nếu tôi rao truyền lời này chăng?”, “Nếu rao truyền lẽ thật một cách chính xác ngay từ ban đầu thì liệu người ta sẽ lấy làm lạ chăng?”, “Liệu tôi có bị người ta chỉ trích, chê cười không?” thì đối phương nhất định sẽ phản ứng y như điều chúng ta lo lắng. Hãy rao truyền giọng tiếng của Cha Mẹ với đức tin chắc chắn rằng “Chiên của Đức Chúa Trời nhất định sẽ nghe giọng tiếng của Ngài” chứ không nên cân nhắc rằng họ có nghe hay không.

Hãy thổi kèn chính xác

“… Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh ra và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta.” Giăng 18:37

“Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe theo họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm.” I Giăng 4:5-6

Đức Chúa Trời đã phân biệt một cách dễ dàng giữa thần chân thật và thần sai lầm thông qua việc họ nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời hay không. Chúng ta hãy rao truyền mà không nên do dự, chần chừ một chút nào. Đức Chúa Trời đã đảm bảo rằng ai thuộc về Đức Chúa Trời thì sẽ nghe lời Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy phó mọi sự cho Đức Chúa Trời và rao truyền y như lời Đức Chúa Trời phán hãy rao truyền là được.

Khi nhìn lại từng mỗi một quá trình các gia đình Siôn truyền đạo thời gian vừa qua thì chúng ta có thể xác minh được sự thật rằng có rất nhiều điểm khác nhau giữa giọng tiếng rao truyền không tự tin do nghĩ rằng đối phương không phải là người dân của Đức Chúa Trời, và giọng tiếng rao truyền khi nghĩ rằng “Trong căn nhà này chắc chắn có người dân của Đức Chúa Trời, nên tôi phải cho họ nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời.”

Cho nên, Đức Chúa Trời đã dặn rằng “Hãy thổi kèn chính xác”. Bầy chiên của Đức Chúa Trời chắc chắn biết nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời, nhưng nếu người truyền đạo rao truyền một cách không chính xác thì bầy chiên sẽ không phân biệt được liệu ấy có phải là giọng tiếng của Đức Chúa Trời hay không, nên họ chần chừ do dự và cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để họ tiếp nhận lẽ thật, bởi họ liên tục nghi ngờ cho tới tận khi xác tín rằng ấy là giọng tiếng của Đức Chúa Trời. Ngược lại dù chúng ta rao truyền một điều rất nhỏ, nhưng nếu rao truyền y nguyên giọng tiếng của Đức Chúa Trời thì chắc chắn họ sẽ hiểu ra.

Có một người nhà giảng trước tiên về sự vô nghĩa của nhân sinh cho một bà lão hàng xóm, nhưng ban đầu bà lão ấy nghe một cách thờ ơ. Sau đó, người nhà ấy đã đổi đề tài, rao truyền về điều răn của Đức Chúa Trời, thì bà lão ấy vui mừng nói rằng “Đây là Hội Thánh mà tôi đã trông đợi suốt cuộc đời.” rồi tiếp nhận lẽ thật và bắt đầu cuộc sống đức tin với tấm lòng nhiệt huyết chẳng khác nào thanh niên. Lại ở một địa vực khác, cũng có một người nhà tiếp nhận Đức Chúa Trời ngay sau khi được nghe về sự mầu nhiệm cuối cùng xuất hiện trong Kinh Thánh.

Tôi tin rằng vì chúng ta đã cho nghe giọng tiếng chính xác của Cha Mẹ như vậy, nên ngày nay từng một hai người nhà Siôn đang được dẫn dắt trở về lòng của Cha Mẹ. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là lý do để chúng ta khoe khoang, vậy giờ chúng ta hãy khoe khoang nhiều về Đức Chúa Trời. Dù đối phương có đóng chặt cửa tấm lòng, nhưng nếu chúng ta tự tin rao truyền lẽ thật cho họ, thì họ sẽ nghe được giọng tiếng chính xác của Đức Chúa Trời.

Giọng tiếng của Đức Chúa Trời, Lễ Vượt Qua

Có một lần, Đức Chúa Trời Cha đã dạy dỗ rằng “Càng thực tiễn lẽ thật thì tấm lòng càng trở nên mới mẻ. Càng thực tiễn lẽ thật thì càng công nhận Đức Chúa Trời. Nếu không thực tiễn lẽ thật thì tâm linh sẽ trở nên tối đen, nếu không thực tiễn lẽ thật thì cuối cùng sẽ phủ nhận Đức Chúa Trời.” Lời ấy có nghĩa rằng nếu thực tiễn lẽ thật thì dần dần sẽ công nhận Đức Chúa Trời, còn nếu không thực tiễn lẽ thật thì tâm linh sẽ dần dần trở nên tối đen và rốt cục dẫn đến cả tình trạng phủ nhận Đức Chúa Trời.

Hai nghìn năm trước cũng như vào thời đại cuối cùng này, nếu có giọng tiếng Đức Chúa Trời nhấn mạnh và phán dặn chúng ta, là con cái Ngài, phải làm theo, thì đó là lời “Hãy giữ Lễ Vượt Qua.” Chúng ta, là những người được nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời trước, phải siêng năng rao truyền giọng tiếng của Đức Chúa Trời để dẫn dắt nhiều người nhà vào Siôn.

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.” Giăng 6:53-57

Đây là lời hứa sự sống chân thật của Đức Chúa Trời. Bầy chiên của Đức Chúa Trời nhất định sẽ nghe lời này.

Thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus đã được hứa trong Lễ Vượt Qua (Tham khảo: Mathiơ 26:17-28, Luca 22:19-20). Lễ Vượt Qua cứu sống những linh hồn đang hướng về sự chết, và giúp họ được nhận sự sống đời đời. Lễ Vượt Qua chính là đơn thuốc cần thiết cho toàn thể nhân loại. Tất thảy gia đình Siôn hãy cùng nhanh chóng rao truyền giọng tiếng chính xác của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Chúng ta hãy thổi kèn chính xác đối với những người chưa được nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời, để cho họ được mở mắt và tai phần linh hồn và được nhận sự sống.

Giờ đã đến thời kỳ của lời tiên tri rằng chỉ nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời thì các con cái của Đức Chúa Trời sẽ ra khỏi Babylôn và trở về Siôn. Chúng ta hãy tin lời tiên tri và thổi tiếng kèn của lời tiên tri.

Người có tai chắc chắn sẽ nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời. Tôi mong tất thảy các gia đình Siôn hãy thổi kèn Tin Lành lớn hơn nữa, tự tin rao truyền giọng tiếng chính xác của Đức Chúa trời để dẫn dắt nhiều linh hồn vào sự cứu rỗi, và bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời tới tận cùng trái đất.