WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó

Mác 11:1-7

316 Xem

Khi tới gần thành Giêrusalem, Đức Chúa Jêsus đã sai hai môn đồ đi và phán rằng:

“Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi; vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc, chưa có ai cỡi; hãy mở nó ra, dắt về cho Ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây.”

Các môn đồ đi vào làng thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa y như Đức Chúa Jêsus đã phán dặn. Khi các môn đồ đang mở dây đặng dắt lừa con đi, có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng:

“Các ngươi mở lừa con đó làm chi?”

“Chúa cần dùng nó.”

Trước lời đáp của các môn đồ, chủ nhân của lừa con đã dễ dàng để họ dắt lừa đi. Đức Chúa Jêsus cưỡi trên lừa con mà các môn đồ đã dắt đến và tiến về Giêrusalem.

Đức Chúa Jêsus biết rằng thời điểm Ngài phải chịu đau đớn trên thập tự giá đã gần rồi nên Ngài phán dặn các môn đồ dắt lừa con đến cho Ngài. Điều này là để làm ứng nghiệm lời tiên tri của đấng tiên tri Xachari rằng Vua, Đấng ban sự cứu rỗi sẽ cưỡi lừa con đi vào Giêrusalem (Xachari 9:9). Kể cả lừa con yếu ớt lẫn người chủ bình phàm của lừa con đã dễ dàng cho lừa con đi chỉ với lời phán “Chúa cần dùng nó”, đều được sử dụng làm ứng nghiệm lời tiên tri.

Chúng ta là những người được Đức Chúa Trời gọi để làm hoàn thành lời phán “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân.” (Mathiơ 24:14). Dù là những tồn tại vô cùng bình phàm nhưng chúng ta đang được sử dụng như là công cụ của Tin Lành trong lời tiên tri Kinh Thánh nhất định sẽ được hoàn thành. Có phước lành nào lớn hơn điều này chăng? Trước những phước lành dư dật không đủ chỗ chứa, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm là vâng phục và khiêm nhường hơn nữa để có thể trở thành công cụ xứng đáng được Đức Chúa Trời sử dụng.