WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hãy Ăn Năn, Vì Nước Thiên Đàng Đã Đến Gần

991 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

“Hãy Ăn Năn, Vì Nước Thiên Đàng Đã Đến Gần”

Đây chính là lời đầu tiên mà Đức Chúa Jêsus kêu lên khi Ngài đến đất này vào khoảng 2 nghìn năm trước, chịu phép Báptêm ở tuổi 30 và bắt đầu rao truyền Tin Lành (Mathiơ 4:17). Trong lời phán của Đức Chúa Jêsus có chứa đựng ý muốn mong nhân sinh nhân loại chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng bằng tấm lòng ăn năn hối cải. Vì Đức Chúa Jêsus mong muốn thảy chúng ta đều đạt tới Nước Thiên Đàng trong khi sống ngay thẳng với tâm linh hối cải khi mà nước của Đức Chúa Trời ngày càng đến gần, nên đã mở cánh cửa truyền đạo bằng lời rằng “Hãy ăn năn!”

Vào thời điểm năm 2011 cũng đang trôi qua gần hết, nước vĩnh cửu của Đức Chúa Trời ngày càng đến gần chúng ta hơn, hôm nay hơn hôm qua, năm nay hơn năm ngoái. Hãy nghĩ đến Nước Thiên Đàng đang đến gần và hãy cùng xem lời dạy dỗ Kinh Thánh để xem chúng ta phải làm thế nào thì mới có thể đạt đến sự ăn năn hối cải chân thật mà Đức Chúa Trời mong muốn.

Sự diệt vong giáng xuống người không ăn năn hối cải

Trong lễ trọng thể mùa thu gồm Lễ Kèn Thổi, Ngày Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm, mà chúng ta giữ gìn, có chứa ý nghĩa của sự ăn năn hối cải. Tuy trọng tâm của Lễ Lều Tạm là truyền đạo, song để thực sự thực hiện truyền đạo mà Đức Chúa Trời mong muốn thì phải có nền tảng là sự ăn năn hối cải. Truyền đạo không với nền tảng là sự ăn năn hối cải thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Xét theo lời tiên tri thì chúng ta đang sống trong thời đại Lễ Lều Tạm. Trước tiên, chúng ta phải nhận thức đúng về tội lỗi của bản thân mình, và nhất định phải ăn năn đau đớn hối cải triệt để thảy tội lỗi ấy. Bằng tấm lòng ấy mà khiến ăn năn hối cải kể cả những linh hồn khác nữa. Đây chính là cuộc vận động ăn năn hối cải mà chúng ta, những người sống vào thời đại này, phải làm.

“Đức Chúa Trời là cái khiên tôi, Ngài là Đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là quan án công bình, Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm: Ngài đã giương cung mà chực cho sẵn.”Thi Thiên 7:10-12

Đức Chúa Trời là Đấng nhu mì, công bình và nhân từ, song Ngài đã phán rằng Ngài sẽ mài gươm, đã giương cung mà chực cho sẵn đối với những người không ăn năn hối cải. Vì linh hồn không ăn năn hối cải sẽ bị hủy diệt như thế này, nên Đức Chúa Trời đang yêu cầu nhân loại phải ăn năn hối cải. Trong lời “Hãy ăn năn!” có bao hàm ý nghĩa rằng “Hãy có đầy đủ điều kiện để có thể đi vào Nước Thiên Đàng!”

“Vậy nên Chúa Giêhôva phán rằng: Hỡi nhà Ysơraên, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi; vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Ysơraên, làm sao mà các ngươi muốn chết? Chúa Giêhôva phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!”Êxêchiên 18:30-32

Lời phán trên biểu hiện rất rõ nét tấm lòng của Đức Chúa Trời thương tiếc cho những linh hồn đang chết dần do không ăn năn hối cải. Vào thời đại Tân Ước, Đức Chúa Trời cũng đã phán rõ ràng rằng những người không ăn năn hối cải sẽ bị hủy diệt.

“Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Jêsus nghe về việc Philát giết mấy người Galilê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy, có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là mười tám người bị tháp Silôê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Giêrusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy.”Luca 13:1-5

Sở dĩ Đức Chúa Jêsus đã bắt đầu truyền đạo bởi lời phán rằng “Hãy ăn năn!” và cứ liên tục yêu cầu ăn năn hối cải như thế này là vì sự diệt vong, sự chết và đau đớn địa ngục đang chờ đợi những người không ăn năn hối cải.

Chẳng phải cứ hễ chúng ta được đi vào Siôn và ở giữa ân điển của Đức Chúa Trời mà làm bất cứ hành động gì thì cũng được cứu rỗi đâu. Chúng ta cần chuẩn bị để đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Đức Chúa Trời duy chỉ mong chúng ta có đức tin ăn năn hối cải và quay trở về, nên hãy sống cuộc sống ăn năn hối cải trong khi nhìn lại bản thân xem mình có đang làm theo như lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời không.

Đức Chúa Trời đến để gọi tội nhân ăn năn hối cải

Về cơ bản, nhân sinh chúng ta là những thiên sứ đã phạm tội trên Nước Thiên Đàng mà bị đuổi xuống trái đất này. Chúng ta vốn lẽ là tội nhân, nên để trở về Nước Thiên Đàng thì phải ăn năn hối cải trước đã. Đức Chúa Jêsus đến trái đất này cũng là để gọi tội nhân ăn năn hối cải.

“Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội.”Luca 5:31-32

Tội nhân được nói đến ở đây nghĩa là các linh hồn đã phạm tội ở thế giới thiên sứ trên trời. Đối với những nhân sinh là tội nhân, cũng có tội đã phạm ở trên thiên thượng, cũng có rất nhiều tội đã phạm trước Đức Chúa Trời, mà mình không hay biết, kể cả sau khi xuống trái đất. Dù vậy, người ta sống trong thế gian tội ác này mà không nhận biết tội lỗi là tội lỗi, bởi tâm linh bị vô cảm.

Không ăn năn hối cải thì không thể lãnh được kể cả Nước Thiên Đàng lẫn sự cứu rỗi. Các tội nhân linh hồn phạm tội trên trời và bị đuổi xuống, có thể trở về Nước Thiên Đàng mà không với sự ăn năn hối cải, chẳng phải đây là điều không thể có được hay sao? Cho nên Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy ăn năn. Đức Chúa Trời đang khẩn thiết mong đợi các con cái tội nhân ăn năn hối cải mà trở về.

“Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.”Luca 15:4-7

Chín mươi chín người công bình trên thiên thượng là tồn tại làm vui mừng và dâng nhiều vinh hiển lên Đức Chúa Trời biết bao nhiêu. Song, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rằng khi một tội nhân ăn năn hối cải thì Ngài còn vui mừng hơn là niềm vui có được bởi chín mươi chín người công bình ấy.

Vậy thì chúng ta cũng có thể biết được sự thật rằng sự một tội nhân ăn năn hối cải thật không phải là việc dễ dàng chút nào. Đứa trẻ được sanh ra mà cha mẹ cứ để mặc nó, thì một mình đứa trẻ không thể tự trưởng thành thành người lớn trọn vẹn được. Cha mẹ phải cho con cái ăn đúng giờ, cũng dành cho tình yêu thương, và chỉ đạo để cho tránh xa việc ác mà làm công việc công bình và thiện lành, biết phân biệt điều đúng và sai. Giống như vậy, khi làm cho một linh hồn ăn năn hối cải, cũng cần nỗ lực như thế này.

Người mới bắt đầu sinh hoạt đức tin đang ở trong giai đoạn bắt đầu ăn năn hối cải chứ không phải đã đạt tới sự ăn năn hối cải trọn vẹn rồi. Chẳng phải cứ hễ đối phương đã chịu phép Báptêm rồi là truyền đạo kết thúc đâu, mà chúng ta còn phải dạy dỗ và giúp đỡ nhiều cho đến tận khi linh hồn ấy chân thành bộc bạch tội lỗi của mình trước Đức Chúa Trời, ăn năn hối cải và dự phần vào vinh hiển vĩnh cửu trên trời. Chúng ta phải cho họ biết đúng lời của Đức Chúa Trời, nuôi dưỡng cho họ kể cả năng lực biết phân biệt cái thuộc về ma quỉ Satan và cái thuộc về Đức Chúa Trời nữa. Thông qua quá trình này, người đó có thể sám hối tội lỗi của mình, nỗ lực giúp linh hồn khác cũng ăn năn hối cải, và được đến với con đường ăn năn hối cải chân chính.

Ăn năn hối cải thật sự được hoàn thành bằng kết trái của sự ăn năn

Cho tới tận khi một linh hồn hối cải như thế này, tâm linh chúng ta chắc sẽ bị tổn thương nhiều. Thông qua quá trình đó, chúng ta sẽ hiểu ra Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đã đau lòng biết bao nhiêu bởi tấm lòng cố chấp và không ăn năn hối cải trong quá khứ của chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể đạt đến sự ăn năn hối cải sâu sắc hơn.

Chỉ khi bản thân mình hối cải sâu sắc thì mới có thể dẫn dắt cho người khác cũng có thể ăn năn hối cải, chứ người không ăn năn hối cải thì không thể giúp người khác ăn năn hối cải được. Cho nên, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.” (Mathiơ 7:20). Đức Chúa Trời đang dõi xem chúng ta đang ăn năn hối cải bao nhiêu thông qua trái của chúng ta.

Để loại bỏ đi tất thảy mọi cáu cặn đã thấm đẫm vào thế tục suốt thời gian qua, và một mực sống trong lời của Đức Chúa Trời với tư cách là người trên trời thì trên hết là chúng ta phải ăn năn hối cải. Truyền đạo là phương pháp để chúng ta có thể biểu hiện bằng hành động về tình yêu của mình đối với Đức Chúa Trời, và lại cũng là công việc người ăn năn hối cải chân thật có thể làm.

“Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em, ấy chẳng phải là vô ích đâu; nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philíp, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.”I Têsalônica 2:1-4

Công việc rao truyền Tin Lành không phải được giao phó cho bất kỳ ai mà đã được giao phó cho những người mà Đức Chúa Trời xét là xứng đáng. Có thể nói truyền đạo là biểu hiện hành vi tỏ ra sự thật rằng ai đó đã thật sự ăn năn hối cải. Trong quá trình ấy, đôi khi gặp phải khó khăn đến mức có thể sánh với đau đớn sanh đẻ, song khi chúng ta chiến thắng khó khăn ấy, và có ý chí không chỉ riêng mình ăn năn hối cải, mà còn giúp cho người khác ăn năn hối cải nữa, thì chúng ta có thể được công nhận là người ăn năn hối cải chân thật trước Đức Chúa Trời.

Cũng có người đáng tiếc đã bỏ lỡ cơ hội dù được ban cho cơ hội ăn năn hối cải như thế này. Trong lịch sử Cựu Ước có câu chuyện Êsau bán quyền con trưởng cho em trai. Mãi về sau, khi hiểu ra giá trị quyền con trưởng ấy, Êsau đã lại mong muốn được nhận chúc phước của cha, nhưng đã không nhận được. Anh ta đã la lên một tiếng lớn và khóc lóc thảm thiết, cầu xin sự chúc phước dù chỉ là một chút, song đã không nhận được cơ hội ăn năn hối cải (Tham khảo: Sáng Thế Ký chương 25-27, Hêbơrơ 12:16-17).

Chúng ta không nên để lỡ thời gian cơ hội có thể ăn năn hối cải được ban cho chúng ta. Theo lời “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định”, có kỳ có thể làm việc cũng có kỳ không thể làm việc. Trong kỳ không thể làm việc, cho dù nhận biết ra đến nghìn vạn lần thì cũng không được ban cho điều kiện và cơ hội có thể làm việc.

Đối với tất thảy mọi điều, giây phút này là quan trọng nhất. Thời gian đã trôi qua rồi, chúng ta không thể làm cho quay lại, song thời gian sau này, chúng ta có thể tái tạo ra bao nhiêu cũng được. Cơ hội có thể rửa sạch tất thảy mọi lỗi lầm trong quá khứ, đã được ban cho chúng ta. Chúng ta có cơ hội cho tới tận giây phút Đức Chúa Trời Cha đến. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm việc. Giống như lời “Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại”, nếu đang định làm việc gì đó từ ngày mai rồi lại không có cơ hội làm việc đó thêm nữa thì thật đáng tiếc biết bao nhiêu?

“Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới. Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jêsus mà truyền cho anh em những điều răn nào. Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời.”II Timôthê 4:1-5

Lời hãy luôn truyền đạo bất luận gặp thời hay không gặp thời, có ý nghĩa là hãy có thời gian ăn năn hối cải bất luận gặp thời hay không gặp thời. Duy chỉ những người đạt được sự ăn năn hối cải chân thật mới được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng, và những người được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng, sẽ được Đức Chúa Trời giao phó cho công việc giao truyền Tin Lành.

Chức vụ mà chúng ta, là tội nhân trên trời, có thể làm được, duy chỉ là công việc ăn năn hối cải thôi. Đừng dừng lại ở sự duy chỉ bản thân mình ăn năn hối cải, mà hãy giúp nhiều người khác ăn năn hối cải, dẫn dắt họ đến với Đức Chúa Trời và làm tinh sạch thế gian. Đó là công việc truyền đạo mà bây giờ chúng ta đang tiến hành.

Người ăn năn hối cải được đi vào Nước Thiên Đàng

Giờ Nước Thiên Đàng vĩnh cửu đang đến gần. Ngày đi vào nước của Đức Chúa Trời đang đến gần mà không một ai ăn năn hối cải thì liệu ai có thể đi vào Nước Thiên Đàng được đây?

Người trông mong Nước Thiên Đàng nhất thiết cần phải ăn năn hối cải. Duy chỉ người ăn năn hối cải mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng.

Ngay cả trong ví dụ về talâng, Đức Chúa Jêsus cũng đã ban lời phán với người làm lợi được năm talâng và người làm lợi được hai talâng rằng hãy cùng tham dự bữa tiệc vui mừng của Đức Chúa Trời. Nghĩa là làm lợi được talâng chính là giúp các tội nhân ăn năn hối cải. Giống như cha mẹ bị cháy lòng bởi nhiều vấn đề khi nuôi dưỡng con cái, vô số việc làm cháy lòng chúng ta cũng sẽ phát sinh khi chúng ta giúp một linh hồn ăn năn hối cải. Vì là thành quả đạt được do nhịn nhục và nỗ lực như thế, nên Đức Chúa Trời đã chúc phước cho kể cả người làm lợi được năm talâng, và cũng chúc phước cho kể cả người làm lợi được hai talâng.

Người chôn giấu một tâlâng là người không thích công việc khổ nhọc. Nói cách khác, anh ta đã bày tỏ rõ ý chí không thích ăn năn hối cải, nên Đức Chúa Jêsus đã phán rằng hãy quăng người đó ra ngoài là chỗ tối tăm. Những người khác đã ăn năn hối cải nên đã có thể giành được talâng khác của sự ăn năn hối cải, song người chôn giấu một talâng đã không hề có ý ăn năn hối cải. Cho nên, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng hãy đuổi người ấy và hãy lấy talâng của người ấy mà cho thêm người có 10 talâng (Mathiơ 25:14-30).

Đừng để từng ngày từng ngày trôi qua mà không kết trái nào, nhưng ngày hôm nay, hãy cầu nguyện khẩn thiết trước Đức Chúa Trời với tấm lòng ăn năn hối cải. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã mặc đền tạm xác thịt mệt nhọc, đến tận trái đất này để giúp chúng ta ăn năn hối cải. Hãy có thời gian suy ngẫm, nghiêm túc nhìn lại bản thân mình, xem điều mình thật sự phải ăn năn hối cải là gì, xem Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ đã cháy lòng biết bao khi làm ăn năn hối cải vô số người nhà Siôn trên toàn thế giới và chăm lo cho từng mỗi một linh hồn, xem liệu giây phút này dù có gặp ngay Đức Chúa Trời Cha, thì liệu chúng ta có thể đến trước Ngài với hình ảnh được tôi luyện như vàng ròng mà không một chút xấu hổ nào không.

Hãy ghi khắc sâu sắc trong lòng hai chữ ăn năn hối cải, và hãy đến trước Đức Chúa Trời bằng tâm linh ăn năn hối cải chân thật. Tất thảy mọi người nhà Siôn trên toàn thế giới phải đạt được sự ăn năn hối cải. Khi chúng ta đạt được sự ăn năn hối cải trọn vẹn thì chỉ trong vòng một ngày, hàng nghìn người, hàng vạn người có thể trở về được. Trái là kết quả của sự ăn năn hối cải. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy kết “quả xứng đáng với sự ăn năn”, chúng ta phải ăn năn hối cải thật sự thì mới có thể kết quả xứng đáng được.

Khi chúng ta quyết cứu sống từng một linh hồn bằng tấm lòng ăn năn hối cải, thì các nguyên vật liệu đền thánh chân thật và chân thành mới được nhóm lại, và đền thánh trên trời sẽ có thể được hoàn công. Giống như công việc vào thời đại Môise, sau khi nguyên vật liệu đền thờ đã được gom đủ cả rồi, thì cho dù có mang đến vô số nguyên vật liệu đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng ích gì. Mong tất thảy các anh chị em hãy ăn năn hối cải ngay từ bản thân mình với tấm lòng khẩn thiết muốn cứu rỗi linh hồn bằng cách làm ăn năn hối cải từng một linh hồn trong khoảng thời gian cơ hội có thể ăn năn hối cải, và đều đồng tham vào cuộc vận động truyền đạo của Đức Chúa Trời, làm ăn năn hối cải cả những người khác chứ không chỉ riêng bản thân mình. Mong tất thảy các anh chị em hãy sống cuộc sống đẹp đẽ và ân huệ, sốt sắng ăn năn hối cải và siêng năng truyền đạo.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS