WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Thánh Linh và Vợ Mới

5079 Xem

Tuy trong thế gian nhiều nhà thờ, hội thánh tự nói rằng tin Đức Chúa Trời, nhưng mỗi nhóm có phương pháp riêng để tin Đức Chúa Trời. Hết thảy mọi hệ phái đều nhất loạt nói rằng tin Đức Chúa Trời, nhưng mỗi hệ phái hầu việc Đức Chúa Trời một cách khác nhau. Điều này là chứng cớ cho thấy rằng họ không biết rõ ràng về Đức Chúa Trời.

Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ chúng ta thấy được cảnh trạng sứ đồ Phaolô đương đi truyền đạo xứ Hi Lạp, nhìn thấy bàn thờ được ghi rằng “Thờ thần không biết”, nên rất tiếc về việc họ làm.

Để hầu việc Đức Chúa Trời một cách xứng đáng, thì hơn hết phải nhìn biết Đức Chúa Trời rõ ràng. Nếu thờ cúng thần mình chẳng biết, kính lạy thần mình không biết thì việc ấy thật là hình thái tín ngưỡng lố bịch.

Chỉ khi chúng ta biết về tồn tại của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng mới thờ phượng được một cách xứng đáng, và duy trì được cuộc sống tín ngưỡng. Vậy, trên khía cạnh chúng ta sẽ thờ phượng thần mình không biết, hay nhìn biết Đức Chúa Trời một cách đúng đắn và nhận lấy, rồi kính sợ Ngài, chúng ta hãy tìm hiểu lẽ thật về Thánh Linh và Vợ Mới trong Kinh Thánh.

Hãy gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời là Đấng Mầu Nhiệm

Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta phải gắng sức mà nhìn biết Đức Chúa Trời.

“Chúng ta khá nhìn biết Đức Giêhôva; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài…” Ôsê 6:3

Nếu không nhìn biết Đức Chúa Trời mà mình đang chủ trương rằng tin Đức Chúa Trời, thì ấy chẳng khác gì với những người thờ thần chẳng biết mà sứ đồ Phaolô đã gặp ở trên đường đi truyền đạo. Về tín ngưỡng kính lạy thần mình không biết, chúng ta gọi ấy là tín ngưỡng mù loà.

Nếu tin Đức Chúa Trời thì chúng ta phải nhìn biết Đức Chúa Trời rõ ràng. Chúng ta không nên vấp phạm sự ngu dại tin mù loà giống những người kia lập bàn thờ và ghi “Thờ thần không biết”.

66 quyển sách Kinh Thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời hiện ra cùng chúng ta một cách mầu nhiệm. 2000 năm trước đích thân Đức Chúa Trời đến tận thế gian này và rao truyền Tin Lành rồi nhưng vì mặc lấy xác thịt cho nên thế gian chẳng nhìn biết được Đức Chúa Trời.

“tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.” Côlôse 1:26-27

Thông qua đấng tiên tri Ôsê, Đức Chúa Trời phán chúng ta phải gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đến thế gian một cách mầu nhiệm. Nếu không thì chính mình đang phỉ báng, rủa sả, nhạo báng Đức Chúa Trời đến thế gian trong xác thịt, mà lại chỉ lấy môi miếng tự khoe khoang mình nhìn biết Đức Chúa Trời, mình tin chắc Đức Chúa Trời, nhưng thật ra thờ lạy và tán dương Ngài một cách vô ích.

Người nào luôn luôn kính lạy Đức Chúa Trời dù Ngài đang trong tồn tại Thần hay Thần Ngài ở trong xác thịt, mới được nhận định là một người tin Đức Chúa Trời một cách chân tình và đúng đắn. Đức Chúa Trời đến thế gian trong xác thịt, đã tha thứ mọi tội lỗi và lỗi lầm của những người nhìn biết Ngài, nhận lấy mà tin, vâng theo ý định và sự dạy dỗ của Ngài. Tuy nhiên, đại đa số loài người chẳng nhìn biết Đức Chúa Trời cùng không nhận lấy Ngài, đã bỏ lỡ cơ hội mình được tha tội.

Ngài đến xứ mình nhưng dân Ngài chẳng nhận lấy Ngài

Đương thời Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm, ở Ysơraên có giáo Giuđa đã được truyền lại từ mấy ngàn năm trước. Những người lãnh đạo giáo Giuđa như các thầy tế lễ cả, người Pharisi, thầy thông giáo, luôn khoe khoang mình đương tin theo Đức Chúa Trời, nhưng họ không biết Đức Chúa Trời. Dầu Đức Chúa Trời Giêhôva mà họ nói tin, đương ở tận trái đất này rồi nhưng họ lại bắt bớ Ngài, rủa sả Ngài, nhạo báng Ngài, tát má Ngài. Bởi vì họ không nhìn biết Đức Chúa Trời để tin Ngài. Thật ra, họ cứ kính lạy Thần mà họ không biết một cách mù quáng.

“Ngôi Lời (Đức Chúa Trời) ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” Giăng 1:10-14

Người lãnh đạo tôn giáo đương thời không biết Đức Chúa Trời, nên từ chối và ngoảnh mặt lại với sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus. “Đây có phải là con trai người thợ mộc chăng?”, “Chúng tôi đều biết mẹ người là Mari sanh người, vậy tại sao người nói được rằng: Ta đã từ trên trời mà xuống?”, “Ngươi là người mà sao tự xưng là Đức Chúa Trời ?” v.v… họ đã nhạo báng và huỷ báng Đức Chúa Jêsus như vậy rồi. Song, Đức Chúa Jêsus mà họ luôn luôn phỉ báng, thật ra chính là đích thân Đức Chúa Trời mà họ tin từ lâu đó.

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” Giăng 1:1

Những môn đồ như Giăng hay Phierơ nhìn biết Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, đi theo sự dạy dỗ và ý muốn của Ngài. Kết quả ấy là nhận vinh hiển vĩnh viễn trên trời dù họ đã bị người ta bắt bớ, bị khổ nạn tạm thời ở dưới đất này. Bọn gian ác mà đã huỷ báng đang bị đau đớn và khổ nạn trong lửa diêm cháy bừng bừng địa ngục, nhưng những người đã nhìn biết Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, và kính lạy Ngài, đều đang được yêu ủi lớn lao ở Nước Thiên Đàng.

Chúng ta cần phải nhìn biết Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. Khi Giăng nhận ra Đức Chúa Jêsus mặc áo xác thịt mà đến là Giêhôva Đức Chúa Trời ban đầu dựng nên trời đất, và thờ phượng Ngài, thì ấy là tín ngưỡng và sự kính lạy đúng đắn. Còn chúng ta đang sống ở thời đại này cũng phải nhìn biết và nhận lấy Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có đức tin đúng đắn do Đức Chúa Trời nhận định, và được Nước Thiên Đàng vĩnh viễn và sự cứu rỗi.

Thần tánh của Đức Chúa Trời được trình bày trong muôn vật

Nếu muốn gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời thì cần phải nghiên cứu Kinh Thánh trước. Kinh Thánh là quyển sách làm chứng cho Đức Chúa Trời, nếu không thông qua Kinh Thánh thì không thể đến gần được với Đức Chúa Trời đang ban sự sống đời đời (Giăng 5:39-40).

“Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” Rôma 1:18-20

“Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.” Khải Huyền 4:11

Được phán rằng: Đức Chúa Trời ắt có ý định của Ngài mà dựng nên muôn vật, và trong muôn vật được phản ánh bổn tánh và quyền phép không thấy được của Ngài.

Trong thế gian có vô số vật thể sống. Trên trời có loài chim bay, dưới biển có loài cá bơi, ngoài đồng có các loài thú đồng. Trong việc sáng tạo mọi vật thể sống ấy, Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng với ý muốn chung gì đây?

Loài chim bay trên trời có chim cha, chim mẹ. Loài cá bơi trong lòng đại dương cũng có cá cha, cá mẹ. Con ngựa vằn chạy ngoài thảo nguyên cũng có ngựa vằn cha, ngựa vằn mẹ.

Mọi vật có sự sống đều có cha mẹ, đặc biệt, từ người mẹ mà con cái nhận được sự sống. Thông qua sự sắp đặt chúng trong việc sáng tạo này, Đức Chúa Trời bày tỏ ra ý muốn và ý định của Ngài ở trong.

‘Chúng ta’, tức là theo hình ảnh Đức Chúa Trời mà Ngài dựng nên người nam cùng người nữ

Mọi vật sống ắt có cha và mẹ, và điều này thật là sự phản ánh về thần tánh của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta hãy tìm lời đáp này trong chương 1 sách Sáng Thế Ký.

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Sáng Thế Ký 1:26-27

Ngày nay, bao nhiêu nhà thờ và hội thánh trong thế gian đều nhất nhất nói rằng duy nhất Đức Chúa Trời Cha dựng nên loài người, và một mình Ngài dựng nên trời đất và muôn vật. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc Sáng Thế Ký chương 1, là phần đầu của Kinh Thánh mà được chép bởi mặc thị của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không phán “Ta sẽ làm ra loài người theo hình Ta” nhưng nói “Chúng Ta sẽ làm ra loài người theo hình Ta”. Thông qua lời này chúng ta hiểu biết được sự thật rằng Đức Chúa Trời với tư cách số nhiều là “Chúng Ta”, đã dựng nên trời đất và muôn vật.

Tồn tại do đích thân Đức Chúa Trời lấy “hình Ta (câu 26)” tức là “hình Đức Chúa Trời (câu 27)” mà làm ra, là người nam cùng người nữ. Đây có nghĩa là trong hình Đức Chúa Trời có hình Nam và hình Nữ. Trong đó, khi chúng ta gọi Đức Chúa Trời có hình Nam bằng xưng hô trong gia đình, thì chúng ta gọi là Cha. Chính vì thế, khi cầu phúc loài người kêu rằng “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời!”

Tại sao chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha? Vì Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống, sự hít thở và sanh chúng ta để chúng ta tồn tại. Nhưng tại đây chúng ta không thể không hỏi được rằng một mình Đức Chúa Trời Cha làm việc như thế hay sao? Chúng ta phải biết rằng Đấng Sáng Tạo là Đức Chúa Trời mà tự xưng Ngài là “Chúng Ta” đó. Thông qua “người nam và người nữ” mà được dựng nên theo hình của Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu biết được rằng loài người đã được dựng nên không chỉ theo một hình của một Đức Chúa Trời Cha thôi, mà còn theo hai hình của Ngài.

Đức Chúa Trời đã làm ra muôn vật và muôn vật đều có cha mẹ của mình, thật phù hợp với lời Kinh Thánh rằng: Đức Chúa Trời đã trình bày thần tánh không thấy của Ngài trong muôn vật mà chính Ngài dựng nên. Tồn tại được dựng nên theo hình Đức Chúa Trời mà tự xưng là ‘Chúng Ta’ trong chương 1 Sáng Thế Ký, là người nam và người nữ, và chính Đức Chúa Trời có hình Nam là “Đức Chúa Trời Cha”, vậy chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời có hình Nữ là “Đức Chúa Trời Mẹ”.

Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta ở trên trời

Thông qua muôn vật tự nhiên, Đức Chúa Trời đã trình bày trước về thần tánh không thấy của Đức Chúa Trời, tức Ngài đã dạy dỗ chúng ta thần tánh của Nam với tư cách là Cha, và thần tánh của Nữ với tư cách là Mẹ nữa. Hơn nữa, Kinh Thánh lại dạy dỗ và nhắc nhở trực tiếp rằng Đức Chúa Trời chính là Cha chúng ta, cùng là Mẹ chúng ta vậy.

“Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;…” Mathiơ 6:9

Đức Chúa Jêsus ban cho chúng ta sự dạy dỗ rằng hãy gọi Đức Chúa Trời là Cha. Khi nhìn lời dạy Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời chắc chắn là Cha linh hồn chúng ta.

Tại đây, chúng ta gọi Đức Chúa Trời là “Cha chúng tôi”, thì phải có sự tồn tại của “chúng tôi” mà gọi Đức Chúa Trời là Cha vậy. “Chúng tôi” trong câu trên mà Đức Chúa Jêsus nhắc nhở phải gọi Đức Chúa Trời là “Cha”, chính là những người sẽ được cứu.

Vậy, Kinh Thánh lại dạy dỗ tiếp tục rằng đối với những người sẽ được cứu, phải có Đức Chúa Trời Cha cùng có Đức Chúa Trời Mẹ nữa.

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galati 4:26

Các quyển sách Kinh Thánh đều là quyển sách mà được chép bởi những đấng tiên tri được cảm động bởi Đức Chúa Trời, ban cho chúng ta sự khôn ngoan để được cứu rỗi (II Timôthê 3:15-16).

Sách Mathiơ biểu hiện lẽ thật về Đức Chúa Trời được gọi là Cha, còn sách Galati bày tỏ ra lẽ thật về Đức Chúa Trời với tư cách là Mẹ.

Vì thế, đối với dân sẽ được cứu, chắc chắn phải có Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Ai chỉ tin Đức Chúa Trời Cha thôi, thì không thể đi đến sự cứu rỗi được.

Con rồng (con rắn xưa, ma quỉ) là kẻ thù với Người Nữ

Đối với chúng ta có Đức Chúa Trời Cha, có Đức Chúa Trời Mẹ. Vì Kinh Thánh bảo chúng ta rằng “Hãy nhìn biết Đức Chúa Trời, gắng sức nhìn biết Ngài” nên chúng ta phải nhìn biết tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ và tin theo nữa.

Thông qua sứ đồ Giăng, Đức Chúa Trời đã cho thấy mặc thị trước về việc kẻ thù ma quỉ, là đứa vốn đã bắt bớ Đức Chúa Trời đương trong xác thịt mà ở thế gian 2000 năm trước, vào thời đại cuối lại huỷ báng và thật xấc xược đối địch cùng Đức Chúa Trời Mẹ.

“Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Con rồng đứng trên bãi cát của biển.” Khải Huyền 12:17-18

Trong sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời đã đặt con rắn với người nữ nghịch thù nhau. Lời “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” (Sáng Thế Ký 3:15) là lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm ở thời đại cuối cùng này.

Ma quỉ được miêu tả trong sách Khải Huyền là “con rồng”, giận Người Đàn Bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của Người, cho nên kẻ thù ma quỉ gian ác sẽ đứng trên bãi cát dưới biển để chiến tranh với mười bốn vạn bốn ngàn con cái đã được nhóm bởi Đức Chúa Trời có hình Nữ chớ không phải Đức Chúa Trời có hình Nam.

Trong cuộc chiến này, con cái của Người Nữ sẽ đập đầu con rắn, còn con rắn sẽ cắn gót chân con cái của Người Nữ. Như lời tiên tri, ma quỉ có thể đả kích con cái Người Nữ chút đỉnh, chứ không đến đỗi nguy mạng, nhưng nó sẽ chuốc lấy hậu quả chí mạng. Kinh Thánh tiên tri rằng có cuộc chiến tranh linh hồn cuối cùng và sự thắng lợi sẽ thuộc về con cái của Người Nữ. Tóm lại, việc chúng ta giữ gìn điều răn của Đức Chúa Trời và giữ gìn lòng đức tin trọn vẹn trong Đức Chúa Trời Cha Mẹ chính là cách thắng lợi.

Chúng ta phải có đức tin nhìn biết Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ, cùng tin theo Ngài và kính lạy, tôn vinh Đức Chúa Trời theo ý muốn của Ngài. Nếu không được vậy mà tự khoe rằng mình đang tin Đức Chúa Trời thật tốt, thì ấy là đức tin tự thoả lòng, chứ không phải là đức tin mà được Đức Chúa Trời nhận định đâu. Thờ lạy mà không biết đang thờ lạy ai, thì dầu sốt sắng đến đỗi nào, ấy cũng là thờ lạy vô ích mà thôi. Hãy nghĩ đến tế lễ của Cain. Dù Cain đã tin Đức Chúa Trời nhưng không biết dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời như thế nào, mà dâng tế lễ thỏa lòng của mình nên Đức Chúa Trời đã không nhậm lấy.

Chẳng phải cứ dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời vô điều kiện, dâng thờ phượng vô điều kiện và chỉ kêu cầu Đức Chúa Trời vô điều kiện là đều được nhậm lời đâu. Dầu tế lễ của Abên trông như thiếu thốn, không lộng lẫy nhưng vì hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời mà dâng lên rồi, cho nên Đức Chúa Trời đẹp lòng mà nhậm lấy.

Thánh Linh và Vợ Mới đang ban nước sự sống

Sở dĩ phán chúng ta phải gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời là vì chỉ một Đức Chúa Trời mới có sự sống đời đời. Phải nhìn biết Đức Chúa Trời, chúng ta mới đi đến với Đức Chúa Trời và nhận lãnh được sự sống đời đời cùng sự cứu rỗi của Ngài.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.” Khải Huyền 22:17-19

Thánh Linh là Đức Chúa Trời Cha, tức là Đức Cha theo Ba Vị Thánh Nhất Thể. Cho nên Vợ của Đức Chúa Trời Cha tức là Đức Chúa Trời Mẹ.

Là Thánh Linh và Vợ Mới, Đức Chúa Trời Cha Mẹ đang kêu gọi chúng ta “Hãy đến! Hãy đến mà nhận lấy nước sự sống!”. Để đi đến gần Cha Mẹ chúng ta phải biết sự tồn tại của Cha Mẹ, cùng phải hiểu biết rằng duy chỉ Cha Mẹ mới ban cho chúng ta sự sống đời đời được. Chỉ khi chúng ta đi đến với Thánh Linh và Vợ Mới, chúng ta mới nhận nước sự sống đời đời mà làm cho loài người hồi sinh trở lại. Ngài cũng phán rằng đừng thêm hoặc bớt gì trong các lời của Ngài.

Để kêu gọi con cái của Đức Chúa Trời, Ngài đã mang xác thịt đến thế gian này với danh Thánh Linh và Vợ Mới. Tôi thật mong các anh chị em trở thành con cái của Đức Chúa Trời có sức mạnh như các chiến sĩ của Ghêđêôn, đánh đổ kẻ thù ma quỉ gian ác luôn luôn mê hoặc và huỷ báng, nhờ nhìn biết một cách đúng đắn và nhận lấy Đức Chúa Trời Cha, là Thánh Linh cùng Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới, là Vợ Mới.

Chúng ta vui mừng vì có Đức Chúa Trời Cha, hạnh phúc vì có Đức Chúa Trời Mẹ. Mong các anh chị em làm chứng về Thánh Linh và Vợ Mới đang ban nước sự sống đời đời, tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất, cùng giữ gìn đức tin hướng về Đức Chúa Trời cùng điều răn Ngài, và ở lại Siôn cho đến cuối cùng, nhờ đó được nhận phước lành sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta đang ban cho.