WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tại sao phải giữ Lễ Vượt Qua?

934 Xem
Hội Thánh của Đức Chúa Trời chúng ta giữ Lễ Vượt Qua hàng năm. Có lời rằng “Trong tín ngưỡng thì đức tin quan trọng hơn hình thức.” mà nhất định phải giữ Lễ Vượt Qua sao?
Giữ Lễ Vượt Qua là vì tin vào Đức Chúa Trời đấy ạ. Tôi xin nêu ra ví dụ. Có bệnh nhân nào tuy nói rằng tin vào bác sĩ nhưng lại không nghe theo lời của bác sĩ không? Bệnh nhân tin vào bác sĩ thì phải làm theo sự kê đơn của bác sĩ. Giống như vậy, các tội nhân chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Chúa thì đương nhiên phải làm theo phép đạo của sự tha tội mà Đức Chúa Trời phán rằng hãy giữ.
Hóa ra vì tin vào Đức Chúa Trời nên phải giữ lời phán của Ngài.
Đúng rồi. Lễ Vượt Qua là điều răn quý trọng mà nếu là con cái của Đức Chúa Trời thì nhất định phải giữ. Vì đó là lễ trọng thể mà Đức Chúa Jêsus, là tấm gương tín ngưỡng của chúng ta, đã đích thân phán lệnh rằng hãy giữ (Tham khảo: Giăng 13:15).

“Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn Lễ Vượt Qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén (rượu nho), tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Mathiơ 26:26-28

Đức Chúa Jêsus sai các môn đồ đi dọn Lễ Vượt Qua, và đã cùng giữ với các môn đồ. Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đã đến trái đất này để cứu rỗi chúng ta (Philíp 2:5-8). Nếu tin vào Đức Chúa Trời thì phải làm theo như Đức Chúa Trời đã làm gương.

Tôi có một chút thắc mắc. Tại sao Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy giữ Lễ Vượt Qua vậy?
Trong Lễ Vượt Qua có chứa đựng nhiều ý nghĩa, nhưng nói một cách đơn giản thì ấy là để Ngài ban sự sống đời đời cho chúng ta.

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời… Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại…” Giăng 6:47-56

Nếu ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus – Thể Vĩnh Sinh thì bất cứ ai cũng có được sự sống đời đời. Phương pháp có thể ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus chính là Lễ Vượt Qua. Kết luận là nếu giữ Lễ Vượt Qua thì có nghĩa là được ăn thịt và uống huyết của Đức Chúa Jêsus nên được nhận lãnh sự sống đời đời.

Nhận lãnh được sự sống đời đời thì sẽ được sống đời đời mãi mãi ở trái đất này sao?
Sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa là sự linh hồn chúng ta được sống đời đời mãi mãi ở trời mới và đất mới, tức là trên Nước Thiên Đàng. Bởi thân thể sẽ phải chết bất cứ lúc nào thì không thể đi vào Nước Thiên Đàng mà chúng ta muốn đi vào đâu. Bởi vì Nước Thiên Đàng là nơi không có sự chết.

“Ðoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa… Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa…” Khải Huyền 21:1-14

Để đi vào Nước Thiên Đàng không có sự chết thì phải trở nên thân thể có sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đã chứa đựng lời hứa sự sống đời đời ở bên trong Lễ Vượt Qua, và hầu cho dù là bất cứ ai, hễ giữ Lễ Vượt Qua thì được trở nên thân thể có sự sống đời đời và nhận tư cách được đi vào Nước Thiên Đàng. Bởi thế mà Ngài đích thân cho thấy tấm gương giữ Lễ Vượt Qua, và hầu cho các môn đồ giữ Lễ Vượt Qua.

Tôi hiểu một chút rồi. Rốt cuộc Lễ Vượt Qua như thể là lối đi vào Nước Thiên Đàng.
Hết thảy mọi điều răn của Đức Chúa Trời được Ngài chế định ra để rửa tội lỗi của chúng ta và đưa chúng ta vào Nước Thiên Đàng. Tin và vâng phục lời, và giữ Lễ Vượt Qua một cách trọn vẹn thì mới có thể đi vào Nước Thiên Đàng.
Hóa ra là vậy. Sau khi biết được rằng tại sao Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy giữ Lễ Vượt Qua, dường như tôi sẽ giữ được Lễ Vượt Qua sắp tới bằng tấm lòng ân huệ hơn. Chưa gì tôi đã mong đợi Lễ Vượt Qua rồi.