WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Nước Sống Trong Cơn Đói Kém

4112 Xem

Trong phim hoạt hình “Hoàng tử Ai cập” có lời nói “Tại sa mạc một chai nước quý hơn vàng ròng, đối với con chiên lạc đường thì người chăn quý hơn vua.” Càng ngẫm nghĩ càng thấy đúng. Nếu có chiên lạc đường, thì tồn tại cần thiết nhất đối với nó là người chăn dẫn đường đi; nếu có người đi đường sa mạc thì thứ cần thiết nhất đối với người ấy là nước uống.

Khi khô hạn, không có một giọt nước, thì hoàng kim có nghĩa lý gì, quyền thế có nghĩa lý gì đây? Vật sống không sống được khi nó không có nước.

Sự sống linh hồn chúng ta cũng vậy, nếu không được cung cấp nước sự sống, là lời lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì bị khó khăn trong sự đói kém, chỉ chờ đợi diệt vong mà thôi. Ngày nay, cả thế gian đang bị đói kém, nhưng những người nhận lấy Mẹ Giêrusalem trên trời thì được nhận nước sự sống. Chúng ta hãy có thời gian để xác minh điều này thông qua Kinh Thánh.

Đói kém vì không nghe được lời của Đức Chúa Trời

Đấng tiên tri Amốt thời đại Cựu Ước phán tiên tri rằng sẽ có cơn đói kém về lời Đức Chúa Trời cho cả thế giới.

“Chúa Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giêhôva. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đó đặng tìm lời Đức Giêhôva mà không tìm được. Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát.” Amốt 8:11-13

Đói kém là tai ương do khô hạn gây ra. Nếu không có nước thì bất kỳ sinh vật nào trong thế gian cũng không duy trì được sự sống của nó.

Lời của Đức Chúa Trời là nước sự sống phần linh hồn, được ban cho loài người để ban sự sống đời đời và sự cứu rỗi. Cơn đói kém về nghe lời của Đức Chúa Trời giáng đến thế gian, mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể giải khát cho cơn đói kém này mà thôi. Không phải đói vì không có nước thật, nhưng vì không đón nhận Đấng Christ, Đấng đang đến thế gian để ban nước sự sống, và không nghe lời của Ngài nên cơn đói kém về phần linh hồn giáng trên mọi người như vậy.

Nhiều người đi dông dài mà đi tìm nước sự sống nhưng không tìm được là vì họ không nhận ra được Đức Chúa Trời là Đấng Nguồn Nước Sự Sống (Giêrêmi 2:13). Nếu ai hiểu biết và nhận lấy Đức Chúa Trời thì không hề khát đời đời, cùng không đói nữa. Đức Chúa Trời đang ban phát cho loài người nước sự sống cách nhưng không.

“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là Anpha và Ômêga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không.” Khải Huyền 21:4-6

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Duy chỉ có một Đấng có thể ban nước sự sống, đó là Đức Chúa Trời. Trong phần cuối cùng của sách Khải Huyền mà sứ đồ Giăng chép, cho chúng ta thấy cảnh trạng rằng: Thánh Linh và Vợ Mới, tức là chính Đức Chúa Trời ban nước sự sống ấy, đang đến thế gian và kêu gọi loài người hãy đến để nhận lấy nước sự sống.

Khi chúng ta xem về Ba Vị Thánh Nhất Thể, thì thấy Thánh Linh là Đức Chúa Trời Cha quyền năng. Vậy thì, Vợ Mới, tức là Đấng đến thế gian cùng với Thánh Linh mà đang ban nước sự sống là ai vậy? Đối với chúng ta đang sống ở thời đại trong cơn đói kém phần linh hồn, việc tìm kiếm Thánh Linh và Vợ Mới đang ban nước sự sống chính là một mệnh đề tuyệt đối mang tính sinh mệnh, giống như phải tìm ra nước suối trong sa mạc vậy.

Nếu ngươi biết Người ấy là ai thì ngươi sẽ xin Người cho ngươi uống nước sự sống!

Phải nhận biết Đức Chúa Trời đang ban nước sự sống, thì chúng ta mới đi đến với Ngài và xin Ngài ban nước sự sống được. Đương khi Đức Chúa Jêsus mang theo nước sự sống mà đến thế gian này vào 2 nghìn năm trước, Ngài đã gặp và nói chuyện với một người đàn bà Samari tại bên giếng nước. Trong khi đương nói chuyện, Ngài nhấn mạnh về điều này:

“Vậy Ngài đến một thành thuộc về sứ Samari, gọi là Sikha… Một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy cho ta uống… Người đàn bà Samari thưa rằng: Ủa kìa! Ông là người Giuđa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? (Số là, dân Giuđa chẳng hề giao thiệp với dân Samari.) Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói: “Hãy cho ta uống” là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa: Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy?… Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa: Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa.” Giăng 4:5-15

Ban đầu, người đàn bà Samari hiểu lầm lời Đức Chúa Jêsus vì tư tưởng còn hướng về phần xác. Hiện tại, mỗi nhà đều có vòi nước máy, cuộc sống hằng ngày sử dụng nước rất dễ dàng, chỉ vặn vòi là có nước, nhưng thời bấy giờ thì người ta phải đi ra giếng nước và chở nước về nhà. Vốn muốn giảm bớt nỗi nhọc nhằn phần xác phải chở nước, nên khi Đức Chúa Jêsus phán “Ta sẽ ban cho nước sống không hề khát”, người đàn bà hiểu lầm rằng đó là nước phần xác, nên đã xin Ngài ban cho nước ấy. Tuy nhiên, thông qua đối thoại tiếp tục, bà ấy biết được rằng chính Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ đương ban nước sự sống, và ngạc nhiên mà bỏ hũ nước, và đi đến với những người trong làng mình mà truyền về điều này (Giăng 4:16-30).

Tại đây, vấn đề là “Nếu ngươi biết được Người nói cho ngươi nước là ai”. Đại bộ phận người Giuđa lúc bấy giờ không nhận biết Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, nguồn nước sự sống, mà ngược lại từ chối Đức Chúa Jêsus. Nếu biết Ngài là ai thì họ sẽ xin Đức Chúa Jêsus ban nước sự sống cho họ. Thế nhưng, vì Đức Chúa Trời đến thế gian trong hình ảnh loài người, cho nên họ không nhận lấy được Đức Chúa Trời. Vì Ngài giáng sinh trong gia đình thợ mộc, và có hình ảnh trẻ, tuổi 30, không có gì đáng nể hay tôn quý hơn chính bản thân họ. Cuối cùng họ đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá và đổ trên Ngài mọi thứ chê cười, nhạo báng và sỉ nhục.

Tuy vậy, những thánh đồ nhìn biết Ngài là ai và nhận lấy Ngài, thông qua lời sự sống đời đời giống như người đàn bà Samari, thì đều đã sống được cuộc đời đức tin không hề khát bao giờ nữa, nhờ nước sự sống Ngài ban cho.

Nước Sự Sống được tuôn trào từ Giêrusalem

Thời đại ngày nay cũng vậy. Chúng ta hãy chú ý đến câu trong những lời của Ngài rằng “Nếu ngươi biết Ta là ai thì chắc ngươi sẽ xin Ta cho ngươi uống nước sự sống, là nước sự sống văng ra cho đến sự sống đời đời.” Kinh Thánh phán rằng ở thời đại Đức Thánh Linh thì Thánh Linh và Vợ Mới ban cho nước sự sống; lại phán nữa rằng Vợ Mới là Giêrusalem trên trời, tức là Mẹ chúng ta vậy.

“Một vị trong bảy thiên sứ… đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống.” Khải Huyền 21:9-10

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galati 4:26

Cuối cùng, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy cảnh trạng Đức Chúa Trời Mẹ, là Giêrusalem trên trời, đang kêu gọi muôn dân khắp thế giới đang bị đói kém trong cơn khát khao hãy đến cùng Ngài để nhận nước sự sống. Đấng tiên tri Xachari cũng nhắc nhở chúng ta rằng nguồn của ngọn suối nước sự sống chính là Giêrusalem.

“Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giêhôva biết; chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giêrusalem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có.” Xachari 14:7-8

“Ngày đó” trong câu trên có nghĩa là thời đại Đức Thánh Linh. Ngày nay, nước sự sống này văng ra từ Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem suốt bốn mùa, mà đang cứu rỗi những người đang bị khát đói.

Nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận lấy Đức Chúa Trời Cha và gặp được Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng ban nước sự sống vô cùng cho loài người đang khát khao. Chúng ta đã đi đến trước Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng nguồn nước sự sống, và đã nhận lấy lẽ thật giao ước mới và đang nhận sự sống đời đời cùng lời hứa chắc thật nữa. Chúng ta đang uống nước sự sống cách nhưng không, là nước mà trai trẻ và gái đồng trinh đi dông dài khắp thế giới để tìm kiếm mà lại không nhận được.

Những người khác dông dài vừa sắp ngã vừa chạy đi để nhận lấy nước sự sống nhưng chưa nhận được. Bởi vì họ không biết rằng nguồn nước sự sống mà nếu uống vào thì được sự sống đời đời ấy, chính là Mẹ. Khi cơn đói kém trầm trọng nhưng không nhận lấy được nước sự sống, thì sự cuối cùng của họ sẽ ra sao? Rên siết trong khát khao linh hồn và cuối cùng không thể tránh khỏi hình phạt diệt vong được.

Nếu nước sự sống của Đức Chúa Trời đã không chảy đến cùng chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ bị lâm vào thảm cảnh ấy. Khi nghĩ đến sự ấy thì chúng ta phải cảm tạ Thánh Linh và Vợ Mới, Đấng dẫn chúng ta đi đến đường sự cứu rỗi, và phải truyền bá Mẹ Giêrusalem là Nguồn Nước Sự Sống cho mọi dân tộc khắp thế giới. Chúng ta phải truyền bá, thì họ mới biết phải đi đâu để nhận nước sự sống, và chạy về sự cứu rỗi, phải không!

Nước Sự Sống làm cho muôn vật sống lại

Chúng ta phải biết nguồn nước sự sống là ở đâu, và chạy đến đó. Ấy chính là Giêrusalem. Về Giêrusalem chúng ta hãy nhìn biết trong sách Khải Huyền.

Khi sứ đồ Phaolô nhìn thấy sự mặc thị, thì nước sự sống được tuôn trào từ Ngôi của Đức Chúa Trời.

“Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời…” Khải Huyền 22:1-6

Đấng tiên tri Xachari đã tiên tri rằng nước sống sẽ văng ra từ Giêrusalem, còn Giăng thấy cảnh nước sự sống tuôn chảy từ ngôi của Đức Chúa Trời. “Ngôi của Đức Chúa Trời” cũng chỉ ra là “Giêrusalem” (Giêrêmi 3:17).

Đấng tiên tri Êxêchiên cũng thấy cảnh mà sứ đồ Giăng thấy trong sự mặc thị, và biểu hiện rằng nước sự sống văng ra từ đền thánh (nơi thánh).

“Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông;… bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được; vì nước đã lên, phải đạp bơi; ấy là một con sông mà người ta không có thể lội qua… Khi đến đó rồi, nầy, bên nầy và bên kia bờ sông có cây rất nhiều. Người bảo ta rằng: Những nước nầy chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng, và chảy về biển; và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống;… Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc.” Êxêchiên 47:1-12

Nơi thánh mà được nhắc đến là nơi nước sự sống tuôn trào, ngôi của Đức Chúa Trời và Giêrusalem, tuy là các biểu hiện khác nhau, nhưng cùng chỉ về một đối tượng. Tức là chỉ về Mẹ Giêrusalem trên trời là Nguồn Nước Sự Sống.

Khải Huyền và Êxêchiên đều đồng tiếng nói rằng mọi nơi nước sự sống này chảy đến, vạn vật đều sống lại, thế thì nước sự sống văng ra từ Giêrusalem thật quý trọng thay! Cây sự sống sinh ra trái mới mỗi tháng, có lá để dùng làm thuốc cho muôn quốc được sống lại; mọi vật khắp nơi trong xã hội loài người, được ví bằng biển, khi được nước sự sống này chảy qua thì đều sống lại.

Kinh Thánh dạy bảo cho chúng ta biết nguồn nước sự sống. Thế gian chỉ nhìn Mẹ Giêrusalem là một người đàn bà bình thường, nhưng những ai nhìn nhận được Ngài là ai, thì từ khắp thế giới đang chạy ào vào trong lòng Mẹ để cầu xin nước sự sống. Người uống nước sự sống này đều chẳng hề khát bao giờ nữa, nên người ấy thật là con cháu được phước và là các nhân vật được tiên tri.

Hạt giống được đâm chồi và kết trái bởi nước sự sống

Cả loài người đang thật muốn nhận nước sự sống, nhưng họ không biết Mẹ Giêrusalem ban nước sự sống là ai, cho nên họ đang đi dông dài xa xôi, dù Ngài ở rất gần. Nếu họ biết Mẹ Giêrusalem là ai, thì đã đến cùng Mẹ mà xin phước lành và lẽ thật sự sống đời đời rồi.

Bây giờ, hãy rao truyền Mẹ Giêrusalem cho mọi người. Sẽ có sự biến hoá đáng ngạc nhiên. Những người đã trầm lặng và không phản ứng gì hết, sẽ được biến hoá mới lại.

Có một lần tin tức quốc tế đăng rằng hạt giống hơn 2 nghìn năm tuổi được phát hiện ra tại di tích cổ đại, được gặp nước là đâm chồi. Hạt giống y như nguyên trong vòng 2 nghìn năm lại chỉ gặp được nước thì mới làm đúng vai trò của mình. Tôi thật lấy làm lạ và ngạc nhiên về hạt giống chờ đợi nước lâu như vậy mà ngủ.

Giống như vậy, thế gian chắc có nhiều linh hồn đang chờ đợi nước. Đối với họ, chúng ta cũng phải truyền cho nước sự sống. Chỉ tưới nước sự sống cho họ một chút thôi, họ cũng sẽ đâm chồi ra. Sẽ nẩy nở và kết trái. Chỉ khi chúng ta đi đến với vô số người đang chờ đợi nước sự sống khắp thế giới, mà truyền bá lẽ thật giao ước mới sự sống, thì mọi người đều sẽ hối cải và trở về.

Được phán rằng khắp nơi nào nước sự sống chảy vào thì mọi vật sống sẽ sống lại. Thực tế, các người nhà Siôn mà đã gặp được lẽ thật đang rầm rập trở về Siôn. Kể cả những người đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong khi họ không biết lẽ thật giống như sứ đồ Phaolô cũng hối cải trọn vẹn mà trở về trong lòng Mẹ Giêrusalem.

Chúng ta hãy trở thành đấng tiên tri của Giêrusalem, tin và vâng theo lời phán của Đức Chúa Trời, và truyền bá cho cả thế giới về vinh hiển của Giêrusalem. Tôi thật mong rằng các anh chị em hãy trở thành đấng tiên tri tốt lành, dẫn dắt thế giới đến với lẽ thật, và cứu mọi người trong thế giới bằng tình yêu thương và ân huệ, tức là bằng nước sự sống mà Đức Chúa Trời Mẹ ban cho một cách vô hạn.