WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Ta cũng không định tội ngươi

Giăng 8:1-11

732 Xem

Đám đông đến cùng Đức Chúa Jêsus khi Ngài đang dạy dỗ dân sự trong đền thờ. Các thầy thông giáo và những người Pharisi dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm.

Họ đã hỏi Đức Chúa Jêsus rằng “Vả, trong luật pháp Môise có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy; – còn thầy, thì nghĩ sao?”

Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Vì họ cứ hỏi nữa nên Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng:

“Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhứt ném đá vào người.”

Chúng biết mình có tội thì kế nhau mà đi ra, chỉ còn lại Đức Chúa Jêsus với người đàn bà.

Đức Chúa Jêsus nói nhỏ với người đàn bà.

“Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa.”

Yêu cầu của Đức Chúa Jêsus đối với người đàn bà được thoát khỏi nguy cơ phải chết bởi tội lỗi là đừng phạm tội nữa.

Việc Đức Chúa Trời phán chúng ta phải làm ngày nay cũng giống như vậy. Chúng ta đã phạm tội nghiêm trọng và đáng phải chịu sự đau đớn địa ngục, thế nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thời gian ăn năn mà không định tội chúng ta. Bởi vậy mà chúng ta mới có thể thoát khỏi hình phạt đã định sẵn và nhận được cơ hội của sự cứu rỗi. Nếu cứ tiếp tục phạm tội, không vâng phục luật pháp của sự sống bởi quên mất ân điển của Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể không bị mất đi phước lành Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời đã khôi phục cho chúng ta.

Khi sự cám dỗ của tội lỗi làm lung lay tâm trí chúng ta, hoặc khi những thói quen tội lỗi vô tình xuất hiện, chúng ta hãy nhớ đến giọng tiếng của Đấng Christ, Đấng đã không định tội rất nghiêm trọng của chúng ta, vả lại ban cho chúng ta cơ hội sự cứu rỗi, nhờ đó chúng ta có thể trút bỏ mọi tội lỗi và đi vào Nước Thiên Đàng bằng đức tin chí thánh.