WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Kinh Thánh gọi Đức Chúa Jêsus là “Thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc”. Điều này nghĩa là gì?

1397 Xem

Ý nghĩa của Ban

Từ Ban trong “Ban Mênchixêđéc” dùng để chỉ trình tự thi hành chức tế lễ.

Trong đền thờ dưới đất, nhiều thầy tế lễ thay phiên nhau thi hành cùng một chức tế lễ.

“Vả, Xachari cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời…” Luca 1:8

Ban của Arôn và Ban của Mênchixêđéc

Trong Kinh Thánh có hai ban của chức tế lễ: Ban của Arôn và Ban của Mênchixêđéc. Arôn, anh trai của Môise, trở thành thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên sau khi Luật pháp Môise được thiết lập vào thời Cựu Ước. Ban của Arôn là một khái niệm chỉ về chức tế lễ dâng lên huyết của động vật như chiên và bò trong thời Cựu Ước.

Mênchixêđéc là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, người đã chúc phước cho Ápraham bởi bánh và rượu nho từ rất lâu trước khi Luật pháp Môise xuất hiện, và ông tượng trưng cho Đấng Christ mà sẽ ban phước lành của sự tha tội bởi bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua trong thời Tân Ước. Do đó, ban Mênchixêđéc tượng trưng cho chức tế lễ trong thời Tân Ước.

Trong Tân Ước, Kinh Thánh có chép rằng chức tế lễ theo ban Arôn là không trọn vẹn mà cần phải xuất hiện một chức tế lễ khác theo ban Mênchixêđéc.

“Nếu có thể được sự trọn vẹn bởi chức tế lễ của người Lêvi (vì luật pháp ban cho dân đang khi còn dưới quyền chức tế lễ), thì cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác, lập theo ban Mênchixêđéc, không theo ban Arôn?” Hêbơrơ 7:11

Chức tế lễ theo ban Mênchixêđéc không chỉ trọn vẹn mà còn là đời đời không bao giờ thay đổi.

“trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mênchixêđéc” Hêbơrơ 6:20

“Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay.” Hêbơrơ 7:23-24

Đức Chúa Jêsus đến với tư cách là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc

Chức tế lễ theo ban Mênchixêđéc cụ thể là gì?

Trước tiên, chúng ta cần biết Mênchixêđéc là ai.

“Sau khi Ápram đánh bại KếtrôLaome và các vua đồng minh, thắng trận trở về, thì vua Sôđôm ra đón rước người tại trũng Save, tức là trũng Vua. Mênchixêđéc, vua Salem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Ápram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Ápram! Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! Đoạn, Ápram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó.” Sáng Thế Ký 14:17-20

Vào đương thời Mênchixêđéc xuất hiện, cách tế lễ chung là dâng huyết động vật kể từ sau tế lễ của Abên (Sáng Thế Ký 8:20; 15:9-10). Tuy nhiên, điểm đặc biệt về Mênchixêđéc là ông đã chúc phước cho Ápraham bởi bánh và rượu nho, và sau khi được Mênchixêđéc chúc phước, Ápraham đã dâng một phần mười lên cho ông.

Đây không chỉ là một lịch sử đã qua mà còn là một lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Đavít đã tiên tri rằng trong tương lai, một thầy tế lễ sẽ xuất hiện theo ban Mênchixêđéc.

“Đức Giêhôva đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Tùy theo ban Mênchixêđéc.” Thi Thiên 110:4

Thầy tế lễ theo ban Mênchixêđéc phải chúc phước bởi bánh và rượu nho. Đức Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi thiên 110 bằng cách ban phước lành của sự tha tội và sự sống đời đời thông qua bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua.

“Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Mathiơ 26:17-19, 26-28

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời…” Giăng 6:53-54

Đấng trung bảo của giao ước mới

Đức Chúa Jêsus; Đấng ban sự tha tội và sự sống đời đời bởi bánh và rượu nho theo ban Mênchixêđéc, đã lập Lễ Vượt Qua là giao ước mới.

“Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn… Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra…” Luca 22:15, 19-20

Chức tế lễ theo ban Mênchixêđéc chúc phước thông qua Lễ Vượt Qua của giao ước mới, vì vậy Đức Chúa Jêsus là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc được biểu hiện là Đấng trung bảo của giao ước mới. Nhiệm vụ của thầy tế lễ thượng phẩm là làm công việc trung bảo giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và dân sự Ngài là các tội nhân, vì vậy thầy tế lễ thượng phẩm được biểu hiện là Đấng trung bảo, được nhấn mạnh đặc biệt là Đấng trung bảo của giao ước mới.

“Đại ý điều chúng ta mới nói đó, là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng tôn nghiêm trong các từng trời… Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. Vì nếu ước thứ nhứt không thiếu gì, thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. Vả, trong những lời nầy thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giuđa rằng: Chúa phán: kìa, nhựt kỳ đến, Khi đó ta sẽ cùng nhà Ysơraên và nhà Giuđa lập một ước mới.” Hêbơrơ 8:1, 6-8

“Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.” Hêbơrơ 9:15

Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ Lễ Vượt Qua của giao ước mới

Ngày nay, phần lớn các hội thánh không giữ Lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Jêsus là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc đã lập ra làm giao ước mới. Mỗi một giáo phái nhóm hiệp vào một ngày mà họ chỉ định một cách tùy ý.

Chính Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Ngài sẽ giữ Lễ Vượt Qua và rất muốn ăn Lễ Vượt Qua. Vì vậy, các sứ đồ được dạy dỗ bởi Đức Chúa Jêsus đã trân trọng Lễ Vượt Qua (I Côrinhtô 5:7-8). Không giữ Lễ Vượt Qua thì không khác gì rời bỏ Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc.

“Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài, lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc.” Hêbơrơ 5:8-10

Vào đương thời Ápraham, đã có nhiều thầy tế lễ, nhưng chỉ có Mênchixêđéc chúc phước bởi bánh và rượu nho. Đương thời Đức Chúa Jêsus cũng vậy, đã có nhiều thầy tế lễ dâng tế lễ bằng súc vật, nhưng chỉ có Đức Chúa Jêsus ban phước cho sự sống đời đời bởi bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua. Ngày nay cũng vậy, nhiều nhà thờ hội thánh tuyên bố tin vào Đức Chúa Jêsus, nhưng nơi duy nhất mà quý vị có thể nhận được phước lành của sự sống đời đời thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới được thành lập bởi Đấng An Xang Hồng, Đấng Christ Tái Lâm đã đến trái đất này.

Nếu quý vị thực sự tin rằng Đức Chúa Jêsus là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc, quý vị phải giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới theo gương của Ngài (Giăng 13:15).