WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tôi tò mò muốn biết vì sao Đức Chúa Jêsus ví những tiên tri giả là “mồ mả tô trắng” trong sách Mathiơ chương 23.

1128 Xem

Khi truyền bá Tin Lành Nước Thiên Đàng, Đức Chúa Jêsus đã ban nhiều sự dạy dỗ thông qua lời ví dụ. Đó là để duy chỉ những người được ban cho biết sự mầu nhiệm của Nước Thiên Đàng có thể nhận biết lẽ thật.

Có thể nói rằng nhiều lời ví dụ mà Đức Chúa Jêsus đã cho biết đều là những giáo huấn liên quan trực tiếp tới sự cứu rỗi của chúng ta. Trong ví dụ về “mồ mả tô trắng” cũng có chứa đựng ý muốn sâu rộng của sự cứu rỗi.

Tô trắng

Tô trắng là việc rắc vôi bột. Biểu hiện này đã thường xuyên được sử dụng trong Kinh Thánh để chỉ ra người hoặc đoàn thể nào đó lừa sự giả dối như sự thật.

Nếu xem xét vài ghi chép thì có thể thấy một cảnh rằng vào thời đại Cựu Ước, có những tiên tri giả hứa bình an cho những người dân Ysơraên. Song đấng tiên tri Êxêchiên đã tiên tri tội ác của họ mà nói rằng lời hứa đó giống như việc trét vôi chưa sùi bọt lên khi có ai xây tường.

“Thật vậy, bởi chúng nó lừa dối dân ta mà rằng: Bình an; mà chẳng có bình an chi hết. Khi có ai xây tường, nầy, chúng nó trét vôi chưa sùi bọt lên! Hãy nói cùng những kẻ trét vôi chưa sùi bọt rằng tường ấy sẽ xiêu đổ. Mưa to sẽ xảy đến. Hỡi mưa đá lớn, bay sẽ sa xuống; và gió bão sẽ xé rách nó… Cũng vậy, ta sẽ dỡ cái tường mà các ngươi đã trét vôi chưa sùi bọt, xô nó suốt đất, đến nỗi chân nền bày ra. Tường sẽ đổ, các ngươi sẽ bị diệt giữa nó, và biết rằng ta là Ðức Giêhôva. Ta sẽ làm trọn cơn giận nghịch cùng tường và kẻ trét vôi chưa sùi bọt như vầy; và ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Tường chẳng còn nữa, kẻ trét vôi cũng vậy.” Êxêchiên 13:10-15

Sứ đồ Phaolô đã gọi thầy tế lễ thượng phẩm Anania – kẻ nghịch cùng Đức Chúa Trời và phỉ báng Tin Lành, rằng “Hỡi bức tường tô trắng kia!”.

“Phaolô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Ðức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là Anania biểu mấy kẻ đứng gần Phaolô vả miệng người. Phaolô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Ðức Chúa Trời sẽ đánh ông; ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi!” Công Vụ Các Sứ Đồ 23:1-3

Mồ mả tô trắng

Trong ví dụ của Đức Chúa Jêsus, các thầy thông giáo và người Pharisi giả hình được biểu hiện như là mồ mả tô trắng.

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả hình! Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi.” Mathiơ 23:27-28

Các tiên tri giả phạm hành vi gớm ghiếc, mê hoặc những người muốn đi vào Nước Thiên Đàng, và đóng cửa Nước Thiên Đàng, dầu tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì giống như mồ mả đầy thứ dơ dáy, cho nên họ tuyệt đối không thể tránh được hình phạt địa ngục.

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả hình! Vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.” Mathiơ 23:13-15

“Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” Mathiơ 23:33

Kinh Thánh ví những tiên tri giả và đoàn thể chúng là mồ mả tô trắng như thế này, tại vì dầu là hội thánh khoe diện mạo lớn và sang trọng hoặc tự hào lịch sử và truyền thống đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu không có lẽ thật thì tuyệt đối không thể trở thành nơi của sự cứu rỗi.

Xem thế gian ngày nay thì thấy có rất nhiều hội thánh được dắt dẫn bởi mồ mả tô trắng, tức là những tiên tri giả. Dầu bên ngoài họ kêu “Lạy Chúa, lạy Chúa!” nhưng bên trong họ lại chặn cửa Nước Thiên Đàng bằng cách mê hoặc người ta bằng sự giả dối và phạm pháp (Mathiơ 7:21-23). Kinh Thánh gọi hội thánh như vậy là Babylôn phần hồn, mà Đức Chúa Trời mong rằng trước khi ngày phán xét xảy đến, những người dân của Ngài mau ra khỏi từ Babylôn – nơi đầy dẫy phạm pháp, chỗ ở của các ma quỉ, để không bị định tội cùng với chúng.

“Người kêu lớn tiếng rằng: Babylôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta; hãy ra khỏi Babylôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Ðức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó.” Khải Huyền 18:2-5

Bây giờ là thời kỳ phải nhanh chóng dẫn dắt anh em chị em trên trời bị chết dần tại Babylôn phần hồn như mồ mả tô trắng đến nơi ẩn náu của sự cứu rỗi. Vậy thì nơi của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn là nơi nào?

“Hãy rao ra trong Giuđa; hãy truyền trong Giêrusalem rằng: Hãy thổi kèn trong đất. Hãy kêu lớn tiếng rằng: Khá nhóm nhau lại và đi vào các thành bền vững. Khá dựng cờ hướng về Siôn! Hãy trốn đi, đừng dừng lại! Vì ta khiến từ phương bắc đến một tai nạn, tức là một sự hư hại lớn.” Giêrêmi 4:5-6

Siôn – nơi ẩn náu an toàn mà Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và ban sự cứu rỗi, là Hội Thánh lẽ thật giữ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời.

“Hãy nhìn xem Siôn, là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta! Mắt ngươi sẽ thấy Giêrusalem, là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa, các nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt! Vì Ðức Giêhôva sẽ ở đó với chúng ta trong sự oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn vượt qua. Thật, Ðức Giêhôva là quan xét chúng ta, Ðức Giêhôva là Ðấng lập luật cho chúng ta, Ðức Giêhôva là vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!” Êsai 33:20-22

Chúng ta phải cảm tạ lên ân huệ của Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban sự mầu nhiệm của sự cứu rỗi và dẫn dắt linh hồn bị chết dần của chúng ta vào con đường sự sống, và hãy làm trọn sứ mệnh của đấng tiên tri chân thật mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta vào thời đại này, bằng cách dẫn nhiều linh hồn đến Siôn – nơi giữ các kỳ lễ trọng thể.