WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Những Kẻ Không Công Bình Chẳng Bao Giờ Hưởng Được Nước Đức Chúa Trời

704 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Khi Tin Lành giao ước mới được rao truyền khắp thế giới, những người mù phần linh hồn được sáng mắt, những người điếc phần linh hồn được nghe rõ, những linh hồn vốn lúp bóng trong sự chết được hồi sinh. Quyền năng của giao ước mới mà Đức Chúa Trời dựng nên bởi huyết hy sinh của Ngài thật đáng ngạc nhiên và kì diệu.

Đức Chúa Trời hứa rằng sẽ ban sự tha tội cùng sự sống đời đời một cách vô điều kiện cho những người tin và giữ giao ước mới, và Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời của chúng ta, và lấy chúng ta làm người dân của Ngài thông qua giao ước mới (Tham khảo: Giêrêmi 31:31-34). Chúng ta đã phạm tội ở Nước Thiên Đàng và bị đuổi xuống trái đất này, và đang chờ đợi án tử hình. Nên, đối với chúng ta không có tin tức gì vui mừng và phước lành hơn giao ước mới này. Đó là lý do giao ước mới được gọi là “Tin Lành (phúc âm, good news)”.

Chúng ta đã được nhận cách nhưng không món quà lớn và giá trị nhất, nên chúng ta có nghĩa vụ phải sống cuộc sống tin kính bằng công việc chí thánh và giữ điều răn của Đức Chúa Trời, giữ lòng tin vào Thánh Linh và Vợ Mới, là Đức Chúa Trời ban nước sự sống cho chúng ta (Tham khảo: Khải Huyền 14:12, II Phierơ 3:11-13). Hãy ghi nhớ sự thật rằng chân đèn của sự cứu rỗi có thể bị rời khỏi những người phớt lờ trước sự cứu rỗi mà họ được nhận cách nhưng không, và chúng ta hãy luôn tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài để chúng ta được vào Nước Thiên Đàng một cách dư dật.

Ma quỉ Satan cám dỗ chúng ta phạm tội

Nếu không có sự hiểu biết đúng đắn về lẽ thật, thì chúng ta sẽ bị kẻ ác lừa gạt mà phạm tội, và cuối cùng phải chịu báo ứng cho tội lỗi ấy. Giống như Satan đã lấy cớ lời của Đức Chúa Trời mà cám dỗ Đức Chúa Jêsus (Mathiơ 4:1-11), nó cũng định gieo những suy nghĩ sai lầm cho các con cái của Đức Chúa Trời bằng cách làm méo mó lời của Đức Chúa Trời.

“Anh em chớ mắc lừa: Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết, theo cách công bình, và chớ phạm tội; vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào, tôi nói vậy để anh em hổ thẹn.”I Côrinhtô 15:33-34

Kẻ thù ma quỉ ác độc, là kẻ đã cám dỗ chúng ta trên Nước Thiên Đàng, cũng đang giăng nhiều loại bẫy mê hoặc chúng ta dưới đất này. Satan cùng bè đảng của hắn đang gắng sức làm ô uế công việc thiện lành của các thánh đồ, khiến họ gây tội ác; và nói rằng “Nếu đã nhận được sự tha tội rồi thì vẫn có thể đi vào Nước Thiên Đàng mặc dù gây tội phần thể xác”, nhằm nuốt các người nhà phần linh hồn của chúng ta, là những người đang trở về Siôn, nơi có sự cứu rỗi. Càng thế chúng ta càng phải đứng vững trong đức tin mà chống cự lại ma quỉ (I Phierơ 5:8-9). Đức Chúa Trời chưa từng một lần nào dạy dỗ chúng ta rằng hãy phạm tội cả. Trái lại, Đức Chúa Trời phán rằng đừng phạm tội bất cứ lúc nào, để đừng phải gánh chịu kết cục bất hạnh không được đi vào Nước Thiên Đàng do bị kẻ ác cám dỗ.

Đừng tự ý giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được lơ là bất cứ lời dạy dỗ nào của Đức Chúa Trời dù là nhỏ nhất. Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn” (Luca 16:10), nên chúng ta phải coi trọng tất thảy mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, đối xử có đức hạnh với những người xung quanh, và bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng công việc công bình của chúng ta.

Tội đóng đinh Đấng Christ trên thập tự giá một lần nữa

“Giao ước mới xóa tội lỗi”. Câu này có nghĩa là thông qua giao ước mới, Đức Chúa Trời xoá sạch tội lỗi phản nghịch Đức Chúa Trời mà chúng ta phạm phải trên Nước Thiên Đàng do bị rơi vào cám dỗ của ma quỉ Satan, và tha thứ tất thảy mọi tội lỗi mà chúng ta gây ra trên đất này trước khi biết lẽ thật và đang lầm đường lạc lối giữa thế gian. Nhưng câu này không có nghĩa là tha thứ bất cứ tội lỗi nào chúng ta phạm phải sau khi đã tiếp nhận lẽ thật đâu. Nói cách khác, nếu ai đó đã tiếp nhận lẽ thật và biết Đức Chúa Trời mà lại phạm tội, thì không được xoá tội lần nữa.

Đức Chúa Trời phán rằng những người lại vấp ngã sau khi đã nhận biết lẽ thật rồi đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt.

“Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.”Hêbơrơ 6:4-6

“Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môise, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?”Hêbơrơ 10:26-29

Dù ai đó đã được vào trong lẽ thật của sự cứu rỗi, nhưng nếu lại vấp ngã do bị cám dỗ bởi những kẻ ác, thì không thể khiến họ lại ăn năn, hối cải nữa. Đối với họ thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét của Đức Chúa Trời mà thôi.

Tất thảy mọi tội lỗi không công bình trong quá khứ đã được tha thứ bởi huyết báu của Đấng Christ thông qua lẽ thật giao ước mới. Vậy mà nếu chúng ta quên đi ân huệ ấy và lại gây tội nữa, thì ấy là hành vi coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, và ấy là hành vi đóng đinh Đấng Christ trên thập tự giá một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Những ai sỉ nhục Đấng Christ như vậy sẽ không được phép vào Nước Thiên Đàng.

Những người không được hưởng nước Đức Chúa Trời

Không phải tất thảy những ai tự xưng mình tin vào Đức Chúa Trời và là con cái của Đức Chúa Trời thì đều được vào Nước Thiên Đàng đâu. Lịch sử được ghi chép trong Kinh Thánh đã chỉ rõ điều này. Ápraham có hai con trai, là Ysác và Íchmaên. Íchmaên, là kẻ sanh ra theo xác thịt, đã không được hưởng kế nghiệp, nhưng chỉ Ysác, là người sanh ra theo Thánh Linh, mới được hưởng kế nghiệp. Đây là lịch sử hình bóng mà tỏ cho chúng ta thấy sự thật rằng chỉ những ai được sanh ra bởi Đức Chúa Trời Mẹ mới là con cái của Đức Chúa Trời và trở thành người kế tự cùng Ngài (Tham khảo: Galati 4:21-31), nhưng những ai chỉ theo sự ưa muốn của xác thịt mà không theo sự ưa muốn của Thánh Linh thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.

“Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt… Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.”Galati 5:17-24

“Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.”I Côrinhtô 6:9-10

Đức Chúa Trời đã phán dứt khoát rằng dầu là người dân ở trong Siôn cũng không được hưởng nước Đức Chúa Trời nếu họ theo sự ưa muốn của xác thịt. Đây chính là lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời chúng ta.

Đức Chúa Trời đã ban đặc ân tha thứ tất thảy tội lỗi mà chúng ta đã phạm trên trời, và những tội lỗi chúng ta phạm dưới đất này khi còn là người ngoại bang không biết đến Đức Chúa Trời. Nhưng những người vẫn phạm tội và sống không công bình dù đã vào trong lẽ thật giao ước mới, sẽ bị Đức Chúa Trời cất lấy phần hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết sợ hãi trước lời dạy dỗ Kinh Thánh này.

Hãy làm sáng danh Đức Chúa Trời bằng công việc chí thánh

Hãy xem lời dạy dỗ Kinh Thánh để biết chúng ta, là những người tiếp nhận lẽ thật giao ước mới, phải sống như thế nào.

“và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao?… Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.”I Côrinhtô 6:14-20

Kinh Thánh phán rằng “hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời”. Câu này có nghĩa là các thánh đồ của Đức Chúa Trời cũng phải sống tốt đẹp và tin kính về phần thể xác nữa, để trở thành tấm gương tốt cho hết thảy loài người trên thế gian. Nếu ai tiếp nhận giao ước mới và hiểu ra Đức Chúa Trời Cha Mẹ mà lại suy nghĩ và hành động giống với những người thế gian, thì họ chẳng khác nào người không tin vào Đức Chúa Trời.

Trước đây, có một mục sư ở hội thánh Tin Lành nọ đã dạy rằng “Đức Chúa Jêsus đã gánh vác tất thảy mọi tội lỗi của chúng ta, nên giờ trên thế gian không còn tội lỗi nữa và chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn”. Sau đó, một tín đồ của hội thánh đó đã sát hại một đôi vợ chồng già, chủ cửa hiệu vàng bạc. Khi quan toà hỏi tại sao lại làm vậy, thì người đó trả lời rằng “Bởi tôi được học trong hội thánh rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì vì tội lỗi của tôi đã được tha thứ”.

Đây tuyệt đối không phải là lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Đối với những người tự xưng là Cơ đốc nhân mà lại phạm tội thì chỉ có sự đợi chờ về sự phán xét và thạnh nộ của Đức Chúa Trời mà thôi.

Chúng ta là những thánh đồ được dạy dỗ bằng giao ước mới từ Đức Chúa Trời. Trong Đấng Christ, chúng ta càng phải trở thành sự sáng và muối của thế gian, và làm sáng danh Đức Chúa Trời bằng công việc chí thánh của chúng ta, để tất thảy người thế gian đều khen chúng ta rằng “Những người tin vào Đức Chúa Trời Cha Mẹ và học theo sự dạy dỗ của Ngài thật là những người thiện lành và tuyệt vời”.

“Anh em đã nên như con cái vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng, Đấng Christ gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”I Phierơ 1:14-16

Đức Chúa Trời, là Đấng gọi chúng ta và luôn dẫn dắt chúng ta vào đường công bình, chính nghĩa, đã dạy chúng ta phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Giờ chúng ta đã ở trong Đức Chúa Trời, nên chúng ta phải từ bỏ hết thảy những hành động tội lỗi khi chúng ta còn là người ngoại bang không biết đến Đức Chúa Trời, và phải nên thánh vì Đức Chúa Trời là thánh.

Hãy làm việc công bình trội hơn thế gian

“Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Tham khảo: Mathiơ 5:16). Đây cũng là điều răn của Đức Chúa Trời mà chúng ta đương nhiên phải làm theo. Vậy mà, có những người cứng cỏi, cố chấp, tự ý giải nghĩa và phán đoán lời của Đức Chúa Trời.

“Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tuỳ theo công việc họ làm: Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ.”Rôma 2:5-8

Đức Chúa Trời cho biết rõ rằng ‘lòng cứng cỏi, không ăn năn’ tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Người làm những việc không công bình, không hợp với lẽ thật, mà lại cứ cố chấp với suy nghĩ sai lầm rằng mình sẽ được đi vào Nước Thiên Đàng, là người đã đánh mất tư cách được trở thành con cái của Đức Chúa Trời.

Chúng ta là những tội nhân Nước Thiên Đàng, đã phạm tội trên trời và bị đuổi xuống trái đất này. Cho nên, hãy ghi nhớ rằng chúng ta đang ở thời gian phải ăn năn, hối cải với tư cách là tội nhân. Đức Chúa Trời đã ban cơ hội để ăn năn, hối cải, vậy mà chúng ta không ăn năn, hối cải, trái lại còn chồng chất thêm tội lỗi nữa, thì sao có thể trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu được đây?

“Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisi, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.”Mathiơ 5:17-20

Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta, con cái của Ngài, phải sống công bình hơn hết thảy mọi người khác trên thế gian; và thông qua Kinh Thánh, Ngài dạy dỗ chúng ta, những thánh đồ trong lẽ thật giao ước mới, hết thảy mọi sự không thiếu gì, và phải nên làm gì. Cho nên, chúng phải khắc sâu trong tim lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, hiểu ra đạo lý và bổn phận mà chúng ta phải giữ gìn, cả phần thể xác lẫn linh hồn, để trở thành con cái Nước Thiên Đàng thực tiễn giao ước mới, và làm sáng danh Đức Chúa Trời bằng công việc tốt đẹp và ân huệ hơn nữa.

Hãy cảm tạ ân huệ của Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta sự tha tội thông qua lẽ thật giao ước mới, và chạy mạnh mẽ đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu trong đức tin ngay thẳng chỉ trông theo Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Tôi khẩn thiết mong tất thảy chúng ta đều trở thành con cái công bình và thiện lành của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, xứng đáng được hưởng nước Đức Chúa Trời.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS