WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

​Kính sợ Đức Chúa Trời Mẹ​

Seo Mi Ju từ Incheon, Hàn Quốc

1125 Xem

Tôi đã tiếp nhận lẽ thật và cho đến nay, thỉnh thoảng tôi được gặp Đức Chúa Trời Mẹ cũng như nghe giọng tiếng của Ngài thông qua buổi nhóm họp Hội Thánh. Khi nghe giảng đạo thờ phượng, tôi chợt nhận ra rằng những việc mà tôi đã tiếp nhận một cách đương nhiên bấy lâu nay, thực ra là phước lành lớn lao biết bao.

“Tôi cũng thấy thành thánh, là Giêrusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.” Khải Huyền 21:2

Giêrusalem Mới từ trên trời xuống chính là Mẹ trên trời. Đức Chúa Trời Mẹ toàn tri toàn năng đã ngự xuống trái đất này để ở cùng với các con cái của Ngài. Sự tôi có thể nghe trực tiếp giọng tiếng của Mẹ trên trời và được trông thấy hình ảnh chí thánh của Ngài bằng đôi mắt mình, có phải là phước lành nhỏ bé chăng?

Khi nghĩ đến người dân Ysơraên đã run rẩy sợ hãi kể cả khi nghe thấy giọng tiếng của Đức Chúa Trời, tôi đã nhìn lại xem liệu mình đã tiến đến trước Đức Chúa Trời Mẹ trong khi chứa đựng bao nhiêu sự kính sợ Ngài trong lòng. Tôi sẽ ghi nhớ rằng dù Mẹ đang ở cùng trong hình ảnh xác thịt giống như chúng ta, nhưng Ngài chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta luôn phải kính sợ và hầu việc.