WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tại sao thánh đồ nữ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời trùm khăn trong khi thờ phượng?

1282 Xem
Khi tôi xem ảnh hay video chứa đựng phong cảnh Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới thì thấy có điều thú vị. Ở các nước, hình ảnh dâng thờ phượng đều giống như thế cả, đúng không? Mọi thánh đồ nữ đều trùm khăn trên đầu, trong khi các thánh đồ nam thì không trùm gì.
Đức Chúa Trời đã định ra luật lệ mà các thánh đồ phải tuân giữ trong khi thờ phượng, trong đó có luật lệ khăn trùm đầu.
Khăn trùm đầu cũng là luật lệ của Đức Chúa Trời sao?
Đương nhiên rồi.

“Vả, đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì không nên trùm đầu…” I Côrinhtô 11:7

Kinh Thánh dạy rằng đàn ông không nên trùm đầu trong khi cầu nguyện hoặc thờ phượng. Nếu không làm theo như vậy mà dâng thờ phượng, thì ấy là hành vi che khuất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Thật đúng là như vậy.
Hãy xem trường hợp của người nữ nhé!

“Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại, thì làm nhục đầu mình: Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy. Ví bằng người đàn bà không trùm đầu, thì cũng nên hớt tóc đi. Song nếu người đàn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại.” I Côrinhtô 11:5-6

Như được chép tại đây, Kinh Thánh phán với chúng ta rằng người nữ phải trùm đầu lại trong khi thờ phượng.
Thế nhưng theo như ghi chép tại đây thì, chẳng phải cũng có nghĩa rằng người nữ cắt tóc ngắn thì không cần trùm khăn hay sao?
Ha ha, không phải vậy đâu. Đây là lời nhấn mạnh thêm nữa về mức độ quan trọng của khăn trùm đầu cho người nữ thông qua “bản tính tự nhiên” mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Đức Chúa Trời đã ban cho loài người tầm mắt xem mái tóc dài của người nữ là đẹp đẽ. Đó là lời dạy dỗ ngầm rằng việc người nữ trùm đầu mình lấy làm đẹp mắt trước Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hiểu lời được ghi chép trong câu 15 rằng “Vì đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy.” với ý nghĩa tương tự.
Không phải nghĩa là không trùm gì cả nếu người nữ đã có mái tóc dài, nhưng nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho người nữ mái tóc dài để họ có tấm lòng trùm đầu lại trong lúc thờ phượng.
Chị em hiểu rất tốt. Nếu việc trùm đầu phụ thuộc vào độ dài của tóc thì Đức Chúa Trời chắc chắn phải cho biết tiêu chuẩn rõ ràng về độ dài của tóc. Hơn nữa, sứ đồ Phaolô, người đã nhấn mạnh ở đoạn đầu rằng người nữ nhất định phải trùm đầu, sẽ không bao giờ đột nhiên lại nói rằng việc không trùm cũng được.

Như chị em đã nói, sứ đồ Phaolô đã viết những lời này để rao truyền luật lệ của Đức Chúa Trời về khăn trùm đầu một cách rõ ràng. Ông còn nói dứt khoát rằng ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời không có luật lệ các thánh đồ nữ không dùng khăn trùm đầu.

“Chính anh em hãy đoán xét điều nầy: Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng?… Bằng có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các Hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa.” I Côrinhtô 11:13-16

Giờ tôi đã có thể hiểu tường tận việc các thánh đồ nữ phải dùng khăn trùm đầu. Nhưng, tại sao Đức Chúa Trời phân ra phương thức dâng thờ phượng khác nhau giữa người nam và người nữ vậy?
Bởi vì có trật tự mà Đức Chúa Trời lập ra.

“Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.” I Côrinhtô 11:3

Khi Đức Chúa Trời làm ra loài người, Ngài đã lấy bụi đất mà làm ra Ađam là người nam trước tiên, rồi đã lấy xương sườn của Ađam mà làm nên Êva là người nữ. Đức Chúa Trời đã không tạo ra hai người đều từ bụi đất như nhau, nhưng đã tạo ra người nữ bằng cách dùng cơ thể của người nam. Điều đó cho biết về trật tự mà Đức Chúa Trời lập ra.
Vậy có nghĩa là Đức Chúa Trời coi người nam quan trọng hơn người nữ sao?
Không phải ý nghĩa ấy đâu. Hãy xác minh câu tiếp theo nhé.

“Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà; vì, như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời.” I Côrinhtô 11:11-12

Chỉ là trật tự ấy được lập ra theo vị trí và vai trò thôi. Người nam và người nữ đều là các con cái trên trời yêu dấu đồng đẳng như nhau ở trong Đức Chúa Trời.
Òa, sau khi học thế này, tôi được cảm động nhiều hơn khi thấy tất cả các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới đều giữ thờ phượng theo nghi thức giống nhau. Tôi cảm nhận chúng ta là một với các người nhà nước ngoài đang ở xa xôi.
Đúng vậy. Ở trong Đức Chúa Trời, chúng ta là một. Xin hãy ghi nhớ sự thật rằng Kinh Thánh không bao giờ dạy dỗ rằng người nam trùm thứ gì đó trên đầu còn người nữ không trùm khăn trên đầu trong khi thờ phượng.