WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Được chép rằng khi Đức Chúa Jêsus đến thế gian này lần thứ hai thì Ngài sẽ ngụ đến trên đám mây, và cũng đến giữa ngọn lửa. Vậy có nghĩa rằng Ngài sẽ ngụ đến trên đám mây và phán xét bằng lửa hay sao?

955 Xem

Hầu như mọi Cơ Đốc nhân nghĩ rằng ngày Đức Chúa Jêsus – Đấng Cứu Chúa vào 2 nghìn năm trước đến lần thứ hai là ngày phán xét sau cùng. Nhiều người thường tưởng tượng đến hình ảnh Đức Chúa Jêsus ngụ đến trên đám mây trên trời, phán xét bằng lửa ngay, còn các thánh đồ được cứu rỗi đi vào Nước Thiên Đàng. Song, sự dạy dỗ của Kinh Thánh là khác.

Đức Chúa Jêsus ngụ đến trên đám mây và Đức Chúa Jêsus ngụ đến giữa ngọn lửa

Giống như hình ảnh của Đức Chúa Jêsus ngụ đến trên đám mây và Đức Chúa Jêsus đến giữa ngọn lửa khác nhau, thì thời kỳ và mục đích cũng khác nhau nữa.

“Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.”Mathiơ 24:30-31

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.”Luca 21:27-28

Thời kỳ Đức Chúa Jêsus ngụ đến trên đám mây không phải là ngày mà những kẻ ác bị phán xét và các thánh đồ đi vào Thiên Đàng. Ngài ngụ đến trên đám mây trước khi phán xét những kẻ ác. Mục đích Đức Chúa Jêsus ngụ đến trên đám mây cũng không phải là để phán xét và giáng xuống hình phạt đâu. Như lời phán rằng hãy chuẩn bị được cứu rỗi vì Nước Thiên Đàng đến gần, Ngài đến để ban cơ hội của sự cứu rỗi cho những người được chọn. Sau khi kết thúc công việc này thì Ngài sẽ giáng lâm với tư cách là Đấng Phán Xét giữa ngọn lửa, và giáng xuống hình phạt sau cùng.

“Nầy, Ðức Giêhôva sẽ đến với lửa, và xe cộ Ngài giống như gió lốc, hầu cho cơn giận của Ngài thêm nóng nảy, và sự quở trách của Ngài biến thành ngọn lửa hừng. Ðức Giêhôva sẽ lấy lửa và gươm làm sự xét đoán Ngài trên mọi xác thịt, và số những kẻ phải chết bởi Ðức Giêhôva là nhiều lắm.” Êsai 66:15-16

“Và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Ðức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Ðức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình p blockquote hạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó…”II Têsalônica 1:7-10

Lý do ngụ đến trên đám mây trước phán xét

Nếu Đức Chúa Jêsus chỉ giáng lâm với tư cách là Đấng Phán Xét Sau Cùng thì trên thế gian này chẳng có người nào có thể được cứu rỗi.

“Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” Luca 18:8

“Há sẽ thấy đức tin chăng?” có nghĩa rằng khi Đức Chúa Jêsus đến lần thứ hai thì không có người nào có đức tin. Tại vì dầu có nhiều người tự xưng mình tin vào Đức Chúa Jêsus, nhưng không có đức tin chân chính xứng đáng được cứu rỗi.

Đức tin là điều kiện tuyệt đối của sự cứu rỗi. Nếu sự phán xét giáng xuống ngay trên thế gian không có đức tin thì ai sẽ có thể được cứu rỗi đây?

Cách đây 2 nghìn năm trước, Đức Chúa Jêsus đã lập ra lẽ thật giao ước mới, và sau khi Ngài thăng thiên thì ma quỉ đã gieo cỏ lùng (sự trái luật pháp). Trên thế gian đầy dẫy cỏ lùng, không ai có thể tự nhận biết lẽ thật và có được đức tin được cứu rỗi (Mathiơ 13:24-43, Đaniên 7:25). Để hồi phục lẽ thật giao ước mới bị đổ sụp trong thời kỳ tối tăm tôn giáo, và nhóm lại những người dân của Đức Chúa Trời, làm cho họ có được đức tin được cứu rỗi, thì Đức Chúa Jêsus nhất thiết phải đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa trước tiên, chứa không phải là Đấng Phán Xét.

Đức Chúa Jêsus tái lâm trong xác thịt

Đám mây mà Đức Chúa Jêsus ngụ đến tượng trưng cho xác thịt. Kinh Thánh ví những người sống trên thế gian này là nước, còn ví xã hội loài người được hình thành bởi nhiều người là biển (Khải Huyền 17:15). Trong đó, đám mây được tụ tập bởi những giọt nước bốc hơi chỉ ra những người được sanh lại bởi Thánh Linh giữa những con người mang xác thịt.

Đám mây đổ mưa xuống và cung cấp nước là điều thiết cần cho các sinh vật duy trì sự sống trên đất này.

Lời tiên tri rằng Đức Chúa Jêsus ngụ đến trên đám mây có nghĩa rằng Ngài sẽ mặc xác thịt được ví bằng đám mây, và ban mưa (nước sự sống) cho những người dân được chọn (Khải Huyền 22:17). Chúng ta có thể xác minh sự thật rằng đám mây mà Đức Chúa Jêsus ngụ đến chỉ ra xác thịt thông qua lời tiên tri về Đức Chúa Jêsus đến vào 2 nghìn năm trước.

“Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Ðấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá.”Đaniên 7:13-14

Đức Chúa Jêsus đến trong xác thịt, truyền bá lẽ thật của sự sống, đã làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri trong sách Đaniên về con người đến trên đám mây, bằng cách mang đến quyền phép, tôn vinh, và nước, là những thứ chỉ dành cho Đức Chúa Trời (Mathiơ 28:18, Giăng 17:10, Luca 22:29).

Lý do lớn nhất mà những người Giuđa đã không chấp nhận Đức Chúa Jêsus đến theo lời tiên tri Kinh Thánh, là vì Đấng Christ mà họ tưởng tượng trong lòng và hình ảnh của Đức Chúa Jêsus trên thực tế lại khác nhau hoàn toàn. Họ đã kỳ vọng rằng khi Đấng Christ đến thì Ngài sẽ lập ra vương quốc trang nghiêm của Đức Chúa Trời mà họ có thể nhìn thấy được ngay. Song, Đức Chúa Jêsus đã đến trong hình ảnh con người hèn mọn chẳng khác nào với họ, và cho biết về vương quốc trên trời và sự cứu rỗi phần linh hồn mà họ không trông thấy được. Lòng thất vọng mà bản thân họ tự làm nên đã khiến cho họ ghen ghét Đức Chúa Jêsus, không do dự phạm tội đóng đinh Ngài trên thập tự giá.

Kỳ vọng của những Cơ Đốc nhân bây giờ về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm thật giống kỳ vọng của những người Giuđa lúc đó. Theo lời tiên tri Kinh Thánh rằng Đức Chúa Jêsus đến lần thứ hai trên đám mây, Ngài đã đến trong xác thịt và ban nước sự sống trước sự phán xét sau cùng, nhưng nhiều người chỉ nhìn trông bằng tầm nhìn phần xác thịt đã ngoảnh mặt với Ngài, và chỉ ngó lên đám mây trên trời.

Đức Chúa Jêsus Tái Lâm ngụ đến Siôn

Khi Đấng Christ ngụ đến giữa ngọn lửa trong tương lai thì sự cứu rỗi đã được quyết định, cho nên không còn cơ hội ăn năn hối cải để được cứu rỗi. Vì thế, khi Đức Chúa Jêsus đến lần thứ hai trong xác thịt, kêu gọi và nhóm lại những người dân được chọn thì chúng ta phải đón nhận Ngài và học lẽ thật của sự cứu rỗi mà Đấng Christ Tái Lâm trực tiếp dạy dỗ.

“Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Ðức Giêhôva sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Ðức Giêhôva, nơi nhà của Ðức Chúa Trời Giacốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Siôn, lời của Ðức Giêhôva từ Giêrusalem.”Michê 4:1-2

Núi của nhà Đức Giêhôva mà các dân sẽ chảy về đó trong những ngày sau rốt là Siôn – nơi đền thánh của Đức Chúa Trời được dựng nên. Siôn là Hội Thánh giữ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời (Êsai 33:20). Trước sự phán xét sau cùng, Đức Chúa Jêsus tái lâm trong xác thịt tại Siôn, và đích thân Ngài sẽ dắt dẫn những người dân của Ngài vào con đường lẽ thật. Chỉ những người nhận sự dẫn dắt ấy mới có thể trang bị đức tin được cứu rỗi khi Đức Chúa Trời giáng lâm giữa ngọn lửa với tư cách là Đấng Phán Xét.

Suy nghĩ rằng khi Đức Chúa Jêsus tái lâm thì lúc đó thế gian sẽ bị phán xét ngay, rõ ràng là suy nghĩ sai lầm của loài người. Mong quý vị nhận biết ngay thẳng sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng Tái Lâm và sự phán xét sau cùng là khác nhau, và đạt đến sự cứu rỗi bằng cách tiếp nhận Đức Chúa Jêsus – Đấng trở nên Người và tái lâm tại Siôn vào ngày sau rốt.