WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hết thảy những kẻ trở về sau khi bị bắt làm phu tù đều giữ lễ lều tạm

​Nêhêmi chương 8

2049 Xem

Trong sự hủy báng của bè đảng Sanbalát và Tôbigia, người dân Ysơraên một tay cầm vũ khí và một tay kia xây dựng tường thành, rốt cuộc họ đã hoàn thành việc xây sửa thành Giêrusalem.

Đến tháng Bảy, những người dân Ysơraên tràn đầy vui mừng đều nhất loạt nhóm hiệp tại phố ở trước cửa Nước từ sớm mai và yêu cầu đem sách luật pháp đến cho Êxơra – một học sĩ cũng vừa là thầy tế lễ. Êxơra lớn tiếng đọc lời luật pháp, hết thảy dân sự khi nghe và hiểu những lời ấy đều khóc lóc. Sau đó, những tộc trưởng, thầy tế lễ và người Lêvi tuyên bố giữ Lễ Lều Tạm theo điều đã ghi chép trong sách luật pháp. Dân sự mang đến nhiều loại cây để dựng nên nhà lều và ở trong đó, có sự vui mừng rất lớn.

Sau khi hoàn công việc xây dựng lại thành Giêrusalem, người dân Ysơraên đã nghe và hướng về luật pháp mà Êxơra truyền ra, họ cũng lập lại đức tin đã từng sụp đổ. Bởi vì họ nhận thức một cách rõ ràng thông qua lịch sử phải chịu khổ nạn rằng con đường phước lành và tốt đẹp nhất chính là sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời.