WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Vì họ kính sợ Đức Chúa Trời

Ex 1:15–21

563 Xem

Kể từ khi con cháu của Giacốp sống ở Êdíptô, theo thời gian, dân Ysơraên đã thêm lên nhiều và trở nên đông đúc hơn cả người Êdíptô. Lúc này, vua Êdíptô nhìn người Ysơraên như một mối hiểm họa về sau nên đã phán lệnh nghiêm với các bà mụ của dân Hêbơrơ, tên là Siếpra và Phua, mà rằng:

“Khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hêbơrơ, hễ thấy sanh con trai, thì hãy làm cho chết đi; còn con gái, thì hãy để cho sống.”

Nếu không tuân lệnh của vua, các bà mụ sẽ không thể tránh khỏi tội chết. Tuy nhiên, vì kính sợ Đức Chúa Trời nên các bà mụ đã không làm theo lời vua và để cho các con trai sống hết.

Hay tin, vua Êdíptô rất tức giận, bèn cho đòi Siếpra và Phua vào mà phán rằng:

“Sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống?”

Khi đó, Đức Chúa Trời ban cho họ sự khôn ngoan nên các bà mụ đã không chút hoảng sợ mà đáp rằng “Ấy tại người đàn bà Hêbơrơ chẳng phải như người đàn bà Êdíptô; vì họ mạnh khoẻ hơn, đã sanh nở trước khi mụ đến.”

Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ; dân sự gia thêm và trở nên đông đúc.

Các bà mụ đã có thể mất mạng khi bất tuân lệnh vua, nhưng họ đã đứng về phía Đức Chúa Trời và hành động khôn ngoan. Vì vậy, hai người nữ mà không làm tổn hại đến dân tộc cho dù phải chịu nguy hiểm đến tính mạng, đã có thể thoát khỏi hiểm nguy và gia đình họ đã được thịnh vượng.

Sở dĩ các bà mụ có thể đứng về phía Đức Chúa Trời khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết là vì họ kính sợ Ngài. Những người thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời vào bất cứ lúc nào cũng luôn đặt ý muốn của Đức Chúa Trời lên trên mọi sự.

Trong khi sống cuộc đời đức tin, đôi khi chúng ta cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra quyết định. Khi đó, chúng ta hãy xét đoán bằng tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời và hành động cho phù hợp. Sự khôn ngoan và phước lành của Nước Thiên Đàng sẽ được ban cho chúng ta dồi dào dư dật.

“Hỡi các thánh của Đức Chúa Trời Giêhôva, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.” Thi Thiên 34:9