WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến

838 Xem

Ngày nay trên thế gian có rất nhiều hội thánh, và nơi nào cũng chủ trương rằng tín ngưỡng mà bản thân họ có là đúng đắn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn của tín ngưỡng là lời của Đức Chúa Trời, chứ không thể là suy nghĩ hoặc tư tưởng của loài người. Duy chỉ khi lấy lời Kinh Thánh làm trọng tâm của tín ngưỡng thì mới có thể bước đi trên con đường đức tin ngay thẳng hướng về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Kinh Thánh được cấu tạo bởi các lời tiên tri của Đức Chúa Trời, là Đấng phán trước về những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên, phải dò xem chi tiết Kinh Thánh thì mới có thể tìm được con đường tín ngưỡng chân thật. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy xác minh rõ ràng về sự thật rằng các con cái ăn năn và trở về lòng Đức Chúa Trời Mẹ được hứa ban cho sự cứu rỗi, và chúng ta hãy có thời gian giữ vững đức tin.

Lời Kinh Thánh nhất định sẽ được ứng nghiệm

Kinh Thánh – lời tiên tri là sách mà các đấng tiên tri được cảm động bởi Đức Thánh Linh mà đã ghi chép ra bởi Đức Chúa Trời (II Phierơ 1:20-21). Đức Chúa Trời đã phán lệnh rằng không được thêm cũng không được bớt trong lời này.

“Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giêhôva Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền.” Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:2

Vì 66 quyển Kinh Thánh là lời phán mà Đức Chúa Trời ban cho, nên không được thêm bớt dù là một lời. Cũng không được giải nghĩa bởi suy nghĩ mang tính nhân tạo của loài người như triết học hoặc tư tưởng của cá nhân, nhưng phải dò xem theo đúng như điều có trong Kinh Thánh thì mới có thể tìm kiếm được con đường cứu rỗi ngay thẳng. Cho nên, ở phần cuối Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã nhấn mạnh thêm một lần nữa về ý nghĩa đồng nhất rằng nếu thêm điều gì đó vào lời của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh thì sẽ bị chịu tai nạn, còn nếu bớt điều gì khỏi lời của Đức Chúa Trời thì Ngài cũng sẽ loại người đó ra khỏi sự cứu rỗi (Khải Huyền 22:18-19).

Đức Chúa Jêsus đã làm thức tỉnh về tầm quan trọng của lời tiên tri Kinh Thánh như sau.

“Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng nó rằng: Bạn ơi! Vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần tra tay bắt Đức Chúa Jêsus. Và nầy, có một người trong những người ở với Đức Chúa Jêsus giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tai của người. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?” Mathiơ 26:50-54

Nội dung này là cảnh vào đêm Lễ Vượt Qua, Giuđa Íchcariốt – kẻ bán Đức Chúa Jêsus bởi ba chục bạc, đã nộp Đức Chúa Jêsus cho các đầy tớ của thầy cả thượng phẩm. Lúc đó, để bảo vệ Đức Chúa Jêsus, Phierơ đã rút gươm ra để chống lại họ, nhưng Đức Chúa Jêsus đã ngăn Phierơ lại, và gợi nhớ lại rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời rõ ràng sẽ phải được ứng nghiệm.

Đức Chúa Jêsus có thể kêu gọi vô số thiên quân thiên sứ để đẩy lùi bọn họ bao nhiêu cũng được, và Ngài đã có thể thoát khỏi tình huống ấy. Nhưng nếu Ngài làm như thế thì lời tiên tri Kinh Thánh rằng Đấng Christ sẽ phải gánh vác hết thảy nỗi đau và tội lỗi của nhân loại với tư cách là của lễ hy sinh chuộc tội, sẽ không được ứng nghiệm. Cho nên, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến?” và đã bày tỏ ra ý chí mạnh mẽ rằng Ngài nhất định sẽ làm ứng nghiệm hết thảy mọi lời được ghi chép trong Kinh Thánh.

Gia đình dưới đất và gia đình Nước Thiên Đàng

Thông qua lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus, chúng ta có thể xác minh được rằng Kinh Thánh là lời chân thật của Đức Chúa Trời nhất định sẽ được ứng nghiệm. Khi không thêm cũng không bớt suy nghĩ của bản thân trong lời của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh, nhưng nhìn trông y như được ghi chép, thì chúng ta có thể tìm kiếm được con đường tín ngưỡng ngay thẳng và hình ảnh của Đấng Cứu Chúa chân thật trong Kinh Thánh.

Chúng ta hãy dò xem lời về Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng Cứu Chúa, giữa lời dạy dỗ Kinh Thánh mà chúng ta phải coi là tuyệt đối.

“Và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môise gần dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi.” Hêbơrơ 8:5

Môise đã dựng nơi thánh trên đất này theo y nguyên kiểu mẫu của nơi thánh trên trời mà Đức Chúa Trời đã cho xem thấy. Thông qua lời phán này, chúng ta có thể hiểu ra sự thật rằng trái đất này là thế giới của hình và bóng, còn trên trời là thế giới của thực thể. Chế độ gia đình cũng như vậy. Gia đình được cấu thành cơ bản bởi cha, mẹ và các con cái. Chế độ gia đình dưới đất mà được làm theo y nguyên kiểu mẫu của thứ ở trên trời đã là như vậy thì đương nhiên ở trong thế giới trên trời cũng phải tồn tại thực thể tương thích với sự này.

“Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?” Hêbơrơ 12:9

Kinh Thánh cho biết rằng giống như ở trong gia đình phần xác thịt có cha, thì ở trong gia đình phần linh hồn cũng nhất định có tồn tại Cha sanh ra linh hồn chúng ta. Chúng ta cũng có thể xác minh sự thật này thông qua lời dạy dỗ mà Đức Chúa Jêsus đích thân ban cho khi Ngài đến trái đất này.

“Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh.” Mathiơ 6:8-9

Đức Chúa Jêsus đã chỉ ra Đức Chúa Trời mà cho biết rõ ràng rằng Ngài là “Cha chúng tôi”. Ấy là Ngài làm thức tỉnh chúng ta về sự thật rằng giống như trong các thành viên gia đình phần xác thịt có cha, thì cũng có Đức Chúa Trời với tư cách Cha cai trị Nước Thiên Đàng.

Từ “cha” là xưng hô chỉ có thể được nghe từ con cái mà thôi. Giống như trong gia đình dưới đất có tồn tại các con cái gọi cha là cha, thì ở trong gia đình trên trời cũng vậy, có các con cái của Đức Chúa Trời gọi Đức Chúa Trời là Cha.

“… Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.” II Côrinhtô 6:17-18

Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài làm Cha của chúng ta, còn chúng ta làm con cái của Đức Chúa Trời. Xem gia đình dưới đất này thì thấy rằng có cha, có con cái thì nhất định phải có mẹ sanh ra con cái ấy. Thế thì, gia đình trên trời, là thực thể, sẽ ra sao?

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galati 4:26

Kinh Thánh làm chứng rõ rằng kể cả trong gia đình phần linh hồn cũng có Mẹ phần linh hồn sanh ra linh hồn của chúng ta. Giống như trong gia đình dưới đất có cha, mẹ và các con cái, thì trong gia đình trên trời cũng tồn tại Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ và các con cái của Đức Chúa Trời.

Dù có lời xác tín đến thế này, nhưng những người chưa từng được nghe về Đức Chúa Trời Mẹ thì thường phủ nhận lời Kinh Thánh bởi bị trói buộc vào quan niệm cố hữu của bản thân. Dù Mẹ phần linh hồn được tiên tri trong Kinh Thánh mà người nào phủ nhận hoặc không tin vào Đức Chúa Trời Mẹ thì người đó không thể được cứu rỗi theo nguyên tắc của Kinh Thánh rằng chớ thêm bớt điều gì trong lời.

Kinh Thánh là lời tuyệt đối của Đức Chúa Trời mà phải được ưu tiên hàng đầu hơn bất cứ điều gì. Cần phải có thái độ khiêm tốn hạ thấp bản thân trước lời Kinh Thánh, hơn là bảo thủ suy nghĩ của bản thân. Có như thế thì mới có thể tìm kiếm được lẽ thật.

Chứng cớ Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Mẹ

Đức Chúa Trời Cha đã làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ tại khắp mọi chỗ trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể xác minh ý muốn ấy kể cả trong Sáng Thế Ký chương 1, là chương bắt đầu của Kinh Thánh.

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Sáng Thế Ký 1:26-27

Khi sáng tạo trời đất muôn vật, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta.” Ấy là Ngài dạy dỗ về sự thật rằng không phải duy chỉ một Đấng Cha đã sáng tạo loài người, thông qua biểu hiện số nhiều là “Chúng Ta”. Thế thì, Đức Chúa Trời quả thật là mấy Đấng vậy?

Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, thì người nam và người nữ đã được dựng nên. Cho nên, trong Đức Chúa Trời “Chúng Ta” không chỉ có Đức Chúa Trời mang hình nam mà còn có Đức Chúa Trời mang hình nữ nữa. Trong suốt thời gian dài, nhân loại đã gọi Đức Chúa Trời mang hình nam là Đức Chúa Trời Cha. Vậy thì, chúng ta phải gọi Đức Chúa Trời mang hình nữ là ai? Đương nhiên phải gọi là Đức Chúa Trời Mẹ, chẳng phải vậy sao?

Nói cách khác, người nam và người nữ là vật thọ tạo được nắn nên bởi bàn tay của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Dù vậy mà rất nhiều người vẫn không bỏ được quan niệm cố hữu mà chủ trương rằng Đức Chúa Trời chỉ là một Đấng Cha thôi. Họ đoán rằng lý do Đức Chúa Trời phán “Chúng Ta” là bởi có các thiên sứ ở cùng. Song, thiên sứ là vật thọ tạo được dựng nên bởi Đức Chúa Trời chứ không phải là Đấng Sáng Tạo dựng nên loài người.

Từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, hết thảy mọi lời dạy dỗ trong Kinh Thánh đều làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ, dù vậy mà nếu gắng sức giải nghĩa Kinh Thánh khác đi bởi sự hùng biện và tư tưởng của cá nhân thì ấy là hành vi làm trái lời phán của Đức Chúa Trời rằng chớ thêm bớt. Khi tiếp nhận y nguyên lời Kinh Thánh thì mới có thể tiếp nhận được Đức Chúa Trời, được nhận sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời ở giữa lẽ thật và có thể được đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Lẽ thật giúp cho trở nên con cái của Đức Chúa Trời: Giao ước mới

Chẳng phải vì cớ kêu gọi cha, mẹ mà có thể trở nên gia đình đâu. Giống như gia đình phần xác thịt được kết nối bởi huyết thống, thì gia đình phần linh hồn cũng được kết nối bởi mối quan hệ huyết thống phần linh hồn.

“Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”Mathiơ 26:17-19, 26-28

Đức Chúa Jêsus phán rằng “sẽ giữ Lễ Vượt Qua” và đã hầu cho các môn đồ dọn Lễ Vượt Qua. Và tại nghi thức lễ tiệc thánh Lễ Vượt Qua, Ngài đã hứa bánh và rượu nho là thánh thể và huyết báu chí thánh của Ngài. Người nào ăn bánh và uống rượu nho Lễ Vượt Qua, không phải là ăn và uống đồ ăn một cách đơn thuần, nhưng sẽ được thừa hưởng thịt và huyết chí thánh của Đức Chúa Trời.

Duy chỉ các con cái của Đức Chúa Trời được thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới, mới có thể trở về quê hương trên trời vĩnh cửu. Cho nên, đích thân Đức Chúa Trời làm chứng về các con cái của Ngài sẽ được trở về Nước Thiên Đàng.

“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” Rôma 8:16-18

Sứ đồ Phaolô đã ghi chép rằng “Chính Đức Thánh Linh làm chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời nhận biết ra ngay con cái của Ngài khi Ngài nhìn vào thịt và huyết của Ngài được di truyền trông qua Lễ Vượt Qua. Cho nên, trong bức thư gửi cho các thánh đồ khu vực Côrinhtô, Phaolô đã đề cập rằng “tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em” và nhấn mạnh về tầm quan trọng của Lễ Vượt Qua (I Côrinhtô 11:23-26).

Dù những người không giữ Lễ Vượt Qua nói rằng “Lạy Chúa, chúng tôi là con cái của Ngài.” và cầu khẩn sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời đến đâu chăng nữa, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phán rằng “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ.” (Mathiơ 7:21-23). Đó là bởi đối với họ không có thịt và huyết của Đức Chúa Trời.

Hội Thánh của Đức Chúa Trời có Đức Chúa Trời Mẹ

Với tư cách là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, chúng ta đều phải chịu đau đớn với Đấng Christ, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Cha Mẹ đã đến tận trái đất này để tìm kiếm con cái bị mất, thế thì chúng ta, là những người được gọi trước, cũng phải góp lại tấm lòng và ý muốn để tìm kiếm anh em chị em, chẳng phải vậy sao? Bằng con mắt xác thịt thì không có cách nào để xác minh ai là anh em chị em bị mất của chúng ta. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phán lệnh rằng hãy cho biết về tin tức của sự cứu rỗi tới xứ Samari cho đến cùng trái đất, cho hết thảy 7 tỷ nhân loại mà không bỏ sót một ai. Chúng ta phải mau chóng tìm kiếm các anh em chị em bị mất, để dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ ban phước lành sự sống đời đời ở tại Siôn, là nơi có lễ trọng thể của sự sống chí thánh, là Lễ Vượt Qua (Tham khảo: Thi Thiên 133:1-3, Êsai 33:20). Và Ngài đã tiên tri rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ sẽ kêu gọi các con cái của Đức Chúa Trời vào Siôn, nơi mà Ngài ban cho sự cứu rỗi.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Xét theo Ba Vị Thánh Nhất Thể, thì Thánh Linh cùng với Đức Cha và Đức Con là nhất thể, nên Ngài là Đức Chúa Trời Cha mang hình nam. Cho nên, chúng ta có thể biết rằng Đấng là Vợ Mới của Cha chính là Đức Chúa Trời Mẹ. Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đang kêu gọi rằng “Những kẻ nào muốn, hãy đến nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”

Để gặp được Thánh Linh và Vợ Mới thì phải đi đến Hội Thánh tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Theo lời tiên tri Kinh Thánh, ở trong Hội Thánh được hứa ban cho sự cứu rỗi, có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, và cũng có nghi thức của lẽ thật được thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời thông qua Lễ Vượt Qua. Nơi mà hết thảy mọi lời tiên tri Kinh Thánh này được ứng nghiệm, chính là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Những người coi thường lời phán của Đức Chúa Trời rằng chớ thêm bớt, mà loại bỏ Đức Chúa Trời Mẹ và cứ bưng bít như thể Đức Chúa Trời Cha là toàn bộ, thì tuyệt đối không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Đó là vì nếu không bởi Đức Chúa Trời Mẹ thì không một ai được ban cho tư cách có thể được nhận lấy sự sống đời đời và được đi vào Nước Thiên Đàng. Mong rằng chúng ta có đức tin ngay thẳng vào không chỉ Đức Chúa Trời Cha mà kể cả Đức Chúa Trời Mẹ theo như lời dạy dỗ của Kinh Thánh, và tin vào sự thật rằng hết thảy mọi lời tiên tri Kinh Thánh rõ ràng sẽ được ứng nghiệm, và truyền bá Tin Lành của sự cứu rỗi tới hết thảy 7 tỷ nhân loại, nhờ đó hết thảy chúng ta đều được đi vào tới tận Nước Thiên Đàng vĩnh cửu một cách rộng rãi.