WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Ta sẽ giao chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ngươi

Mathiơ 16:13-20

247 Xem

Khi Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ đã vào địa phận thành Sêsarê Philíp. Đức Chúa Jêsus hỏi các môn đồ rằng:

“Theo lời người ta nói thì Con người là ai?”

“Người nói là Giăng Báptít; kẻ nói là Êli.”

“Kẻ khác lại nói là Giêrêmi, hay là một đấng tiên tri nào đó.”

Nghe câu trả lời của các môn đồ, Đức Chúa Jêsus hỏi lần nữa rằng:

“Còn các ngươi thì xưng Ta là ai?”

Phierơ đã lớn tiếng quả quyết rằng:

“Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.”

“Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.”

Đức Chúa Jêsus đã ban ân điển đặc biệt cho Phierơ, người nhận biết đúng đắn về Ngài.

“Ngươi là Phierơ (đá), ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”

Sau khi Đức Chúa Jêsus cho năm ngàn người ăn với năm cái bánh và hai con cá, đoàn dân đông đã đi theo Đức Chúa Jêsus. Nhưng họ đã chỉ nhìn biết Đức Chúa Jêsus ở mức độ như thể Ngài là một trong những đấng tiên tri có quyền phép. Tuy nhiên Phierơ thì không như vậy. Khi ông nói Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hằng sống, đó là sự bộc bạch đức tin rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời (Êsai 9:5). Đối với Phierơ, người nhận thức được sự thật rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, “chìa khóa Nước Thiên Đàng” đã được ban cho ông.

Theo lời tiên tri Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã đến thế gian này lần thứ hai trong hình dáng con người. Quả thật, vào thời đại này, ai sẽ là người được ban “chìa khóa Nước Thiên Đàng”? Giống như Phierơ vào 2.000 năm trước, họ là những thánh đồ nhận biết đúng đắn về Đức Chúa Trời, Đấng đã đến trong xác thịt, nhờ ân điển đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chúng ta chính là những nhân vật chính đã tiếp nhận Thánh Linh và Vợ Mới, Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh.