WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tầm quan trọng của lời

1971 Xem

Có tục ngữ rằng “Một lời nói trả nợ ngàn lượng.” Có nghĩa rằng lời nói quan trọng đến mức độ chỉ một lời nói cũng trả được món nợ lớn là ngàn lượng. Đức Chúa Trời cũng giáo huấn về tầm quan trọng của lời nói thông qua rất nhiều bộ phận trong Kinh Thánh.

Hãy dò xem về tầm quan trọng của lời nói thông qua Kinh Thánh.

1. Lời nói giống như thể tấm gương cho thấy nội tâm của chúng ta.

Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu; vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Mathiơ 12:33-35

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng người lành thì nói lời thiện, còn kẻ dữ thì nói lời ác. Người lành và nhu mì giống với phẩm tánh của Đức Chúa Trời thì luôn dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời, và nói lời thiện và nhu mì đối với những người xung quanh nữa. Nhưng, người không được như thế thì nói lời vô lễ và ác mà không xứng đáng trong mắt nhìn của Đức Chúa Trời. Hãy ghi nhớ sự dạy dỗ của Kinh Thánh rằng “Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.” và hãy nỗ lực để giống với phẩm tánh thiện lành của Đức Chúa Trời, và gắng sức để nói lời thiện và đẹp đẽ.

2. Lời không ân huệ gây ra hậu quả bất chính.

Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình… Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên! Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Giacơ 3:2-6

Đã được phán rằng cái lưỡi cũng như lửa. Giống như một ngọn lửa nhỏ đốt cháy cây cối, đốt cháy cả núi, một lời nói nhỏ cũng có thể khiến cho phạm tội lớn. Hơn nữa, còn gây tổn hại kể cả đức tin của những người xung quanh và có thể gây ra hậu quả bất chính. Theo đó, chúng ta phải luôn chú ý để không sai sót trong lời nói, và phải trở nên người trọn vẹn trong mắt Đức Chúa Trời.

3. Bởi lời nói, cũng có thể bày tỏ, cũng có thể che khuất vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Mathiơ 5:16

Có khi những người không tin vào Đức Chúa Trời được nhận biết về Đức Chúa Trời thông qua ngôn hạnh của chúng ta, là các con cái của Đức Chúa Trời. Một lời nói thiện lành của chúng ta có thể bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng một lời nói vô lễ và ác có thể che khuất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dù là bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu, chúng ta luôn phải trở nên tấm gương cho những người không tin bởi lời nói thiện lành xứng là con cái của Đức Chúa Trời, nhờ đó làm cho họ dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

Giống như đã dò xem ở đoạn trước, Đức Chúa Trời nhấn mạnh lặp đi lặp lại về tầm quan trọng của lời nói. Chúng ta là những sự tồn tại được sáng tạo vì vinh hiển của Đức Chúa Trời (Êsai 43:7). Hãy trở nên các con cái của Đức Chúa Trời luôn dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời bời lời nói thiện lành và ân huệ.

Vấn đề phải suy nghĩ
Người lành và nhu mì giống phẩm tánh của Đức Chúa Trời hay nói lời nào?
Ngài phán rằng cái lưỡi cũng như lửa với ý nghĩa gì?
Hãy thử nghĩ tới giây phút cảm thấy lời nói là quan trọng.