WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hiện nay ngươi chẳng biết sự Ta làm

Giăng 13:3-15

1093 Xem

Trước khi bắt đầu nghi thức Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đứng dậy khỏi chỗ, lấy khăn vấn ngang lưng mình, rồi đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ. Phierơ không biết phải làm sao bèn từ chối.

“Làm sao Thầy lại rửa chân cho tôi được?”

“Hiện nay ngươi chẳng biết sự Ta làm; nhưng về sau sẽ biết.”

“Không được đâu, thưa Thầy. Thầy sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ.”

Trước sự từ chối nhất mực của Phierơ, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng:

“Nếu Ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với Ta hết.”

Sau khi Đức Chúa Jêsus đích thân rửa chân cho các môn đồ rồi, Ngài ngồi lại và phán với họ.

“Ta rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi.”

Việc rửa chân là việc mà người có thân phận thấp phải làm đối với người cao hơn mình. Trên lập trường của Phierơ thì không có cách gì để hiểu được ý muốn của Đức Chúa Jêsus khi Ngài làm gương về sự hầu việc với hình ảnh thấp hèn nhất. Tuy nhiên, Phierơ đã vượt qua sự cố chấp và vâng phục ngay lập tức khi Đức Chúa Jêsus phán rằng “Nếu Ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với Ta hết.”

Trong khi sống cuộc sống đức tin, có lúc chúng ta sẽ đối diện với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời khác với suy nghĩ của bản thân mình. Khi ấy chúng ta hãy đặt sự cố chấp và suy nghĩ của mình xuống và vâng phục ngay sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời giống như Phierơ. Dù hiện bây giờ chúng ta chưa hiểu hết được nhưng về sau chúng ta sẽ hiểu biết con đường phước lành ấy một cách rõ ràng.

“Đức Giêhôva phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” Êsai 55:8-9