WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

12/3/2020

Chỉ một việc cũng đủ rồi

Luca 10:38-42

728 Views
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Có một người đàn bà nọ tên là Mathê đã đón rước Đức Chúa Jêsus vào nhà mình.

Đức Chúa Jêsus giảng dạy lời, còn Mari, là em gái của Mathê, ngồi dưới chân Ngài mà lắng nghe lời Ngài. Mathê bị phân tâm bởi những việc phải sửa soạn. Rồi Mathê đến thưa với Đức Chúa Jêsus rằng:

“Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi.”

Đức Chúa Jêsus đáp rằng:

“Hỡi Mathê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Mari đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.”

Mathê đã bận rộn sửa soạn mọi thứ để có thể đón tiếp Đức Chúa Jêsus một cách nồng nhiệt. Tuy nhiên, người đã bỏ sót một điều. Đó là sự thật rằng việc lắng nghe lời của Đấng Cứu Chúa là quan trọng hơn tất cả thứ việc nào khác.

Thông thường chúng ta hay nghĩ rằng thật tốt khi dâng thứ gì đó lên Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, việc tìm hiểu thứ Đức Chúa Trời ưa muốn và thực hiện điều đó phải được ưu tiên trước hơn hết. Nếu chúng ta khắc sâu điều này trong lòng thì sẽ không có chỗ trống cho sự lo lắng hay bồn chồn, vì luôn chỉ có niềm vui được ở cùng Đức Chúa Trời.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS