WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất

518 Xem

Thông qua lễ trọng thể mùa thu, Mẹ đã phán rằng “Truyền đạo Tin Lành sau này được tiến hành sau khi nhận lãnh Thánh Linh mưa cuối mùa sẽ khác với trước đây.” Các người nhà Siôn khắp thế giới rao truyền Tin Lành nhờ được thêm sức bởi lời phán này, nên tin tức phước lành rằng nhiều con cái trên trời trở vào đang được truyền đến liên tiếp. Tôi được nghe thấy tin tức vui mừng rằng dù truyền lời cho cùng một đối tượng, cùng một địa điểm như nhau, nhưng có sự khác biệt rõ rệt so với quá khứ.

Nhìn hình ảnh ấy thì tôi thực cảm sự thật rằng lời tiên tri Kinh Thánh đang được ứng nghiệm y nguyên. Khi kết thúc một năm và chào đón một năm mới, mong các người nhà Siôn rao truyền sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cho muôn dân thế giới và chạy đua mạnh mẽ hướng tới Nước Thiên Đàng, trong khi trông cậy vào lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền bá tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất.”

Lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến

Vào chính đêm giữ Lễ Vượt Qua cùng với các môn đồ, sau khi cầu nguyện tại vườn Ghếtsêmanê, Đức Chúa Jêsus đã bị bắt bởi nhóm người do thầy tế lễ cả và những người Pharisi sai đến. Lúc này, Phierơ ở bên cạnh đã rút gươm ra, chém đứt một cái tai của đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, nhưng Đức Chúa Jêsus đã bảo Phierơ hãy nạp gươm vào vỏ, và phán như thế này.

“Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc nầy tất phải xảy đến? Lúc bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó, mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến, hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm…” Mathiơ 26:53-56

“Những lời các đấng tiên tri” được đề cập đến tại đây chỉ ra Kinh Thánh được ghi chép do các đấng tiên tri được cảm động bởi Thánh Linh. Đức Chúa Jêsus bị kéo đi trong yên lặng không phải là bởi Ngài không có sức ngăn chặn những người đến bắt Ngài, mà là bởi có ý muốn cho biết rằng mọi lời tiên tri được nói đến trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm y nguyên. Và Ngài đã làm hoàn thành y nguyên lời tiên tri rằng đích thân đảm đương tội lỗi của chúng ta, cùng với lời tiên tri rằng “Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.” (Êsai 53:6-8).

Lời của Đức Chúa Trời chân thật tuyệt đối không biến mất một cách vô ích. Lời được ghi chép trong Kinh Thánh rằng việc nầy tất phải xảy đến đều được ứng nghiệm hết thảy mà không hề sót dù là một chấm một nét nào (Êsai 55:10-11, Mathiơ 5:18).

Tin Lành Nước Thiên Đàng sẽ được giảng ra khắp đất

Giữa Kinh Thánh có lời phán rằng Tin Lành Nước Thiên Đàng sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Đây cũng là việc nhất định sẽ xảy ra, và là lời tiên tri không thể không được ứng nghiệm vì đã được ghi chép trong Kinh Thánh.

“Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân…” Mathiơ 24:13-14

Kinh Thánh đã phán rằng việc nầy tất phải xảy đến. Sự Tin Lành Nước Thiên Đàng được làm chứng cho muôn dân cũng được ghi chép, và sự Tin Lành Nước Thiên Đàng được giảng ra khắp đất cũng được ghi chép. Thế thì việc này cũng nhất định được ứng nghiệm hết thảy và xảy ra trên hiện thực.

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:18-20

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báptêm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” Mác 16:15-16

Giả sử Đức Chúa Jêsus đã làm ngơ con đường chính Ngài phải đi và lựa chọn con đường bình an và dễ dàng, con đường tìm kiếm sự yên ổn của bản thân, thì ai sẽ gánh vác thay thế gánh nặng tội lỗi của nhân loại, và ai sẽ gánh vác thập tự giá khổ nạn đây? Khi Kinh Thánh đã tiên tri, và lời tiên tri trở nên hiện thực, thì sự làm hoàn thành lời tiên tri ấy chính là con đường mà Đức Chúa Jêsus phải đi. Giống như vậy, sự dạy dỗ muôn dân, sự làm phép Báptêm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, sự đi khắp thiên hạ và truyền bá Tin Lành cho muôn dân chính là sứ mệnh được giao phó cho các con cái trên trời thời đại Đức Thánh Linh.

Công việc truyền đạo Tin Lành mà Đức Chúa Trời làm

Thế thì, lời tiên tri Kinh Thánh về Tin Lành cuối cùng rằng việc này tất phải xảy đến, quả thật sẽ được hoàn thành bởi sức mạnh của ai vậy? Hãy dò xem lời tiên tri của đấng tiên tri Êxêchiên.

“Chúa Giêhôva phán như vầy: Nầy, chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ tìm nó ra. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy: ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và trong mọi nơi có dân cư trong nước. Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt… Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ, Chúa Giêhôva phán vậy. Ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịt thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh. Nhưng ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh. Ta sẽ dùng sự công bình mà chăn chúng nó…” Êxêchiên 34:11-17

Ngày mây mù tăm tối có nghĩa là ngày cuối cùng. Đức Chúa Trời phán rằng chính Ta sẽ tìm kiếm kẻ nào đã mất, chính Ta dắt về kẻ nào đã bị đuổi. Như thế này, chủ thể và nguồn động lực của Tin Lành là Đức Chúa Trời. Công việc Tin Lành được tiến hành bởi Đức Chúa Trời – Đấng phán rằng “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

“Nhân đó dân Giuđa bắt bớ Ðức Chúa Jêsus, vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sabát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.” Giăng 5:16-17

Đức Chúa Trời Cha bây giờ cũng vẫn đang làm việc. Ngài vừa tiến hành mọi công việc cứu rỗi: tìm kiếm kẻ nào đã mất, rịt thuốc cho kẻ nào bị gãy, và làm cho kẻ nào đau được mạnh, vừa đích thân điều hành Siôn. Cho nên, sứ mệnh được giao phó cho chúng ta không hề khó khăn chút nào. Đức Chúa Trời làm hoàn thành hết thảy công cuộc cứu rỗi đã được tiên tri, nên chúng ta chỉ cần “thực tiễn” đồng hành cùng với Đức Chúa Trời là được.

Hãy theo lời mà thả lưới

Không đồng hành với Đức Chúa Trời và không trông cậy vào Đức Chúa Trời thì công cuộc cứu rỗi linh hồn sẽ không xảy ra đối với chúng ta. Đức Chúa Trời phán rằng “Ta sẽ làm.” thế mà lại loại bỏ Đức Chúa Trời và định làm bằng sức của bản thân thì công việc rao truyền Tin Lành không thể không trở nên khó khăn. Khi trông cậy vào lời của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với chúng ta và mở ra cho hết thảy kể cả cánh cửa tấm lòng đã đóng chặt của những người nghe.

Người tiến bước trong khi tin chắc chắn vào sự thật rằng Đức Chúa Trời đã mở sẵn cánh cửa truyền đạo rồi, thì sẽ được trải nghiệm hiện thực Tin Lành khác rõ rệt so với trước đây. Dù chỉ thông qua sự kiện lúc đương thời Đức Chúa Jêsus 2.000 năm trước, chúng ta cũng có thể xác minh rằng đức tin trông cậy vào lời mang lại kết quả ân huệ dường bao.

“… thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Simôn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simôn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Simôn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simôn Phierơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Simôn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Giacơ và Giăng con Xêbêđê, là những kẻ đồng bạn với Simôn cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Simôn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.” Luca 5:1-11

Simôn Phierơ là ngư dân, nên là người rất dày dặn trong công việc đánh cá. Thế nhưng, dù ông ấy thả lưới suốt đêm mà cũng không bắt được một con cá nào. Lúc đó, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.” Phierơ thả lưới theo lời Ngài thì kết quả là đã bắt được nhiều cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm.

Dù đi đến cùng một địa điểm và đã thả lưới bằng cùng một phương pháp mà tại sao kết quả đã khác biệt như vậy? Bởi vì đã tiến hành trong khi tin rằng Đấng làm hoàn thành hết thảy mọi việc là Đức Chúa Trời. Khi trông cậy vào lời thì có thể nhận lấy kết quả ân huệ như thế này.

Kể cả công việc Tin Lành xảy ra ngày nay cũng giống như vậy. Đức Chúa Trời đã phán lời, còn các con cái Siôn thì tiến bước với đức tin trông cậy vào lời phán ấy, nên ở khắp mọi nơi trên thế giới đang nhận lấy được kết quả Tin Lành khác hoàn toàn so với trước đây.

Được giao cho việc giảng Tin Lành

Đức Chúa Trời làm hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại, đã cho chúng ta làm người đồng liêu của Tin Lành để dẫn dắt chúng ta vào con đường phước lành.

“Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Ðức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Ðức Chúa Trời, là Ðấng dò xét lòng chúng tôi.” I Têsalônica 2:3-4

Vì chúng ta được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng và được giao cho việc giảng Tin Lành, nên hãy siêng năng giảng Tin Lành cho những người vẫn chưa được nghe. Toàn thế giới là “ruộng truyền đạo” của chúng ta (Mathiơ 13:38). Mong các người nhà Siôn cầu khẩn phước lành Thánh Linh nhiều hơn nữa, không chậm trễ nhưng làm chứng lời của Đức Chúa Trời với hết thảy mọi người gặp gỡ, nhờ đó thu hoạch trái đẹp đẽ của Tin Lành một cách dồi dào.

“Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.” Khải Huyền 20:9-10

Nếu chúng ta không rao truyền tin tức cứu rỗi, thì tương lai của nhân loại không thể không trở nên tăm tối. Đức Chúa Trời mong muốn không một ai bị đi vào địa điểm hình phạt phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời, nhưng Ngài mong hết thảy đều ăn năn để được đạt đến sự cứu rỗi (II Phierơ 3:9, I Timôthê 2:4). Cho nên, Ngài đã dặn dò chúng ta vận động truyền đạo 7 tỷ nhân loại. Tương lai sáng láng được sắm sẵn cho những người nhận lấy tin tức cứu rỗi.

“Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giêrusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” Khải Huyền 21:1-4

Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy dẫn dắt cả nhân loại vào lòng Ngài, để ban cho thế giới vinh hoa không có đau ốm, đớn đau, và sự chết. Chúng ta phải nhận lấy lời dặn dò này, và mạnh mẽ rao truyền lẽ thật sự sống cho muôn dân cả thiên hạ. Ai cũng nói rằng việc thế gian không có việc gì dễ dàng cả. Nhưng công việc làm cùng Đức Chúa Trời thật sự dễ dàng thay. Theo lời Ngài mà thả lưới thì hết thảy mọi việc đều trở nên dễ dàng.

Các con cái giống Đức Chúa Trời

Phierơ thả lưới mấy chục lần, mấy trăm lần cả đêm mà vẫn không bắt được con cá nào, thế nhưng sau khi có lời phán mà thả lưới tại chính chỗ đó thì đã nhận được kết quả tốt đẹp. Chúng ta cũng hãy theo lời Ngài, chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Mong hết thảy các người nhà Siôn siêng năng cầu nguyện, truyền đạo và cổ vũ anh em chị em cùng chung sức để Tin Lành được truyền bá tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất, nhờ đó cùng nắm tay Đức Chúa Trời Cha Mẹ và đi vào Nước Thiên Đàng.

Dĩ nhiên là trên con đường rao truyền Tin Lành có đôi chút khó khăn. Đức Chúa Trời có thể hầu cho chúng ta bước đi trên duy chỉ con đường bằng phẳng, nhưng Ngài hầu cho chúng ta chịu đựng khó khăn chốc lát là để chúng ta có thể giống dù là một chút hình ảnh của Đấng Christ vác thập tự giá mà bước đi trên con đường khổ nạn. Chúng ta có thể cảm nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời – Đấng làm cho chúng ta được trọn vẹn thông qua khổ nạn.

Hãy ghi nhớ rằng kể cả bây giờ Đức Chúa Trời vẫn đang sáng tạo chúng ta thành cái được trọn vẹn phần linh hồn. Kể cả sự giữ điều răn của Đức Chúa Trời như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua v.v…, kể cả sự rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng cũng đều là quá trình hầu cho được trở nên người giống Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời Êlôhim đã mở rộng thênh thang đại lộ Siôn, nên về sau chỉ còn lại sự Tin Lành chúng ta trở nên trọng đại và tốt đẹp thôi. Giờ chúng ta chỉ cần bước đi trên con đường ấy là được. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn xem nỗ lực của chúng ta ở giữa quá trình đó. Ngài nhìn xem chúng ta vâng phục ý muốn của lời Ngài dường bao, và chúng ta gắng sức và nỗ lực dường bao.

Trên thực tế, nỗ lực của chúng ta quá là nhỏ so với lao khổ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ – Đấng hy sinh vì Tin Lành và chịu đựng đau đớn lớn lao. Mong hết thảy các con cái chúng ta dốc hết sức trong việc rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất, nhờ đó dâng cảm động lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ.