WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Con Trai của Đức Chúa Trời

1578 Xem

Trong Hội Thánh Sơ Khai, tư tưởng về Đấng Christ là như thế nào? Chúng ta hãy cùng nghiên cứu lẽ thật và tư tưởng về Đấng Christ mà Hội Thánh Sơ Khai đã có. Nếu chúng ta xem tổng hợp tất cả các lời tiên tri trong Cựu Ước và Tân Ước của Kinh Thánh, thì thấy thực ra Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời đã đến trái đất này trong hình dáng xác thịt. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời quyền năng ấy đến trái đất này, tại sao Ngài lại xưng bản thân Ngài là Con Trai của Đức Chúa Trời và kêu cầu lên Đức Chúa Trời Cha?

“Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao…” Luca 1:31-32

Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đã đến trái đất này trong xác thịt, nhưng Ngài đã sống một cuộc đời là Con của Đức Chúa Trời, chứ không với tư cách là Đức Chúa Trời, để làm cho chúng ta trở thành con trai của Đức Chúa Trời, tức là con cái của Ngài. Thật ra, chúng ta không biết phải làm thế nào để trở thành con trai của Đức Chúa Trời. Không một ai biết cả. Chính vì thế, đích thân Đức Chúa Trời đã đến với vai trò là Con Trai và làm cho chúng ta thấy tấm gương của Con Trai Đức Chúa Trời.

“Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” Giăng 13:15

Lý do Đức Chúa Jêsus đã làm gương để chúng ta cũng làm theo Ngài là vì tất cả mọi công việc mà Ngài đã làm đều là những gì mà các con trai của Đức Chúa Trời phải làm. Nếu chúng ta không làm theo tấm gương ấy của Đấng Christ, thì chúng ta không thể trở thành con trai của Đức Chúa Trời, cũng không thể vào được Nước Thiên Đàng.

Gọi Đức Chúa Trời là Cha

Sự chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha được, cũng là bởi Đức Chúa Jêsus đã làm gương cho trước.

“Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh…” Mathiơ 6:9

Như Đức Chúa Jêsus đã đến và làm gương kêu gọi Đức Chúa Trời là Cha, thì các thánh đồ cũng phải kêu gọi Đức Chúa Trời là Cha.

Sự cám dỗ mà các con trai Đức Chúa Trời phải chịu

Sau khi Đức Chúa Jêsus chịu phép Báptêm, Ngài đã chịu bị ma quỉ cám dỗ; thông qua đó Ngài cho thấy tấm gương rằng các con trai của Đức Chúa Trời phải có đức tin thế nào để thắng lợi được mọi cám dỗ (Mathiơ 4:1-11).

Khi Satan cám dỗ Đức Chúa Jêsus bằng đồ ăn phần xác thịt, Ngài đã thắng lợi mưu kế đó bằng lời rằng “Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” Còn khi quỉ cám dỗ đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng “Hãy gieo mình xuống đi.” thì Đức Chúa Jêsus đã thắng lợi bằng cách dẫn dụng lời rằng “Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” Một lần nữa, ma quỉ lại chỉ cho Ngài muôn nước trên thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng sẽ ban cho Ngài hết thảy mọi sự ấy nếu như Ngài sấp mình trước mặt hắn mà thờ lạy. Cuối cùng, Đức Chúa Jêsus đã thắng lợi bởi lời rằng “Hỡi quỉ Satan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” Chúng ta chắc chắn cũng sẽ đối mặt với nhiều loại cám dỗ trong khi sống cuộc đời đức tin trong đồng vắng phần linh hồn này sau khi đã chịu phép Báptêm. Đây là quá trình mà chúng ta phải trải qua để trở thành các con trai của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jêsus đã đích thân làm gương, hầu cho chúng ta biết phải thắng lợi sự cám dỗ bằng đức tin như thế nào để có thể trở thành con trai của Đức Chúa Trời.

Giữ điều răn của Đức Chúa Trời

Là con trai của Đức Chúa Trời thì phải giữ gìn điều răn của Đức Chúa Trời.

“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.” Giăng 14:15

Bởi vì các con trai của Đức Chúa Trời yêu mến Ngài, nên họ luôn vui mừng mà giữ gìn điều răn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những người không phải là con trai của Đức Chúa Trời thì giữ điều răn của loài người, chứ không quý trọng điều răn của Đức Chúa Trời.

Vì thế, Đức Chúa Jêsus đã giữ ngày Sabát theo thói quen Ngài (Luca 4:16) và các sứ đồ cũng đã giữ ngày Sabát theo thói quen mình, bởi học theo tấm gương ấy của Ngài (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2).

“Các người đàn bà đã từ xứ Galilê đến với Đức Chúa Jêsus, theo Giôsép, xem mả và cũng xem xác Ngài đặt thể nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sabát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ.” Luca 23:55-56

Bởi vì Đức Chúa Jêsus đã làm gương giữ gìn Lễ Vượt Qua, nên các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã giữ Lễ Vượt Qua cách chí thánh.

Lý do Đức Chúa Jêsus đã giữ ngày Sabát và Lễ Vượt Qua không phải vì Ngài cần những điều răn ấy. Để làm cho những người dân yêu dấu trở thành con trai của Đức Chúa Trời, đích thân Đức Chúa Jêsus đã giữ gìn các điều răn của Đức Chúa Trời mà các con trai của Đức Chúa Trời phải vâng theo.

Tấm gương của sự vâng phục

Trong số các công việc của Đức Chúa Jêsus, có nhiều ghi chép cho thấy rằng Ngài tuyệt đối vâng phục Đức Chúa Trời.

“Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào!… Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người [Đấng Christ] mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.” Rôma 5:15-19

Khi Đức Chúa Trời đến trái đất này trong xác thịt và vâng mạng lệnh Đức Chúa Trời, Ngài đã làm với tư cách là Con Trai, chứ không phải với địa vị là Đức Chúa Trời. Để trở thành các con trai của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng phải tuyệt đối vâng phục Đức Chúa Trời. Vì điều này, đích thân Đức Chúa Jêsus đã đến với tư cách là Con Trai và cho chúng ta thấy tấm gương của sự vâng phục ấy.

“Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài.” Hêbơrơ 5:8-9

Tấm gương của thầy tế lễ nhà vua

Đức Chúa Trời đã chọn chi phái Lêvi làm dòng dõi thầy tế lễ trong dân Ysơraên. Còn chi phái Giuđa được quy định là dòng dõi nhà vua chính thống. Do đó, một người nào đó hoặc một chi phái không thể vừa lên ngôi vua, vừa đảm đương chức thầy tế lễ cùng một thời điểm.

Tuy nhiên, khi Đức Chúa Jêsus đến trái đất này, Ngài đã đến với tư cách là Vua của dân Giuđa (Mathiơ 2:1-2, Giăng 18:33-37) và là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mênchixêđéc (Hêbơrơ 5:6-10). Đức Chúa Jêsus đã cho thấy tấm gương rằng chúng ta có thể trở thành con trai của Đức Chúa Trời và thầy tế lễ nhà vua trên trời nếu chúng ta cũng làm theo y như Ngài đã làm.

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời…” I Phierơ 2:9

“… những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.” Khải Huyền 20:6

Khi những người dân mà nhận được sự cứu rỗi trở thành thầy tế lễ nhà vua, thì Đấng Christ sẽ là Vua của các vua, và là Chúa của các chúa.

“Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.” Khải Huyền 17:14

Con trai được kế tự cơ nghiệp

Trong thế gian này cũng vậy, con trai được ban cho tư cách của người kế tự thừa hưởng gia tài của cha mình. Cũng vậy, nếu chúng ta trở thành các con trai của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được kế tự cơ nghiệp trên trời từ Đức Chúa Trời.

Để dạy dỗ chúng ta phương pháp trở thành con trai của Đức Chúa Trời mà sẽ được kế tự cơ nghiệp trên trời, đích thân Đức Chúa Jêsus đã đến trái đất này với tư cách là Con Trai của Đức Chúa Trời.

“Vả, tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật, mà đương còn thơ ấu, thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi… Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: Aba! Cha! Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời.” Galati 4:1-7

Để trở thành con trai của Đức Chúa Trời là người sẽ kế tự cơ nghiệp trên trời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải trở nên như Đức Chúa Jêsus. Mặc dù Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã sống cuộc đời như Con Trai để làm cho chúng ta trở thành con trai của Đức Chúa Trời.

Con đường mà Đức Chúa Jêsus đã đi chính là con đường mà chúng ta phải đi với tư cách là con trai Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, gọi Ngài là “Cha” và đã rớt nước mắt trong khi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Và Ngài luôn sẵn lòng vâng giữ mọi điều răn được ban cho bởi Đức Chúa Trời, và vui mừng với sự vâng phục lên Đức Chúa Trời dù phải trong sự chịu đựng khổ nạn. Cả cuộc đời của Đức Chúa Jêsus là cuộc đời mà chúng ta cần sống theo, và là cuộc đời mà chúng ta cần noi theo với tư cách là con trai của Đức Chúa Trời.

Đấng Christ là Đức Chúa Trời

Mặc dù Đức Chúa Jêsus đã đến trong xác thịt, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời. Cũng vậy Thánh Linh và Vợ Mới đã được tiên tri sẽ xuất hiện vào thời đại sau rốt cũng chính là Đức Chúa Trời của chúng ta, mà Ngài đã đến trái đất này để làm cho chúng ta thành con trai của Đức Chúa Trời. Thế nên, những ai hiểu biết về Đấng Christ đều đã làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.

“Là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời.” Rôma 9:5

“… Và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.” I Giăng 5:20

Con đường chúng ta phải đi

Để ban cho các con cái đáng thương của Ngài, những kẻ bị định tội từ trên trời, quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời một lần nữa, đích thân Đức Chúa Trời mặc lấy xác thịt như Con Trai của Đức Chúa Trời, và dạy cho chúng ta biết phương pháp trở nên con trai của Đức Chúa Trời bằng cách làm gương cho chúng ta, và đi con đường với tư cách như Con Trai của Đức Chúa Trời trong trạng thái như chúng ta.

Nếu Đức Chúa Trời đã bước đi con đường của Con Trai bằng tất thảy mọi vinh hiển và năng lực của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có lẽ sẽ từ bỏ con đường trở thành con trai của Đức Chúa Trời khi nhìn trông lên Ngài. Tuy nhiên, vì Ngài đã làm gương mà trở nên như Con Trai của Đức Chúa Trời bằng sự vâng phục Đức Chúa Trời trong hình dạng và năng lực như chúng ta, nên làm sao chúng ta có thể từ bỏ con đường ấy đây?

Các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai tin vào Đấng Christ, Đấng đã đến trái đất này trong xác thịt, chính là Đức Chúa Trời, với tư tưởng và lẽ thật thế này, và họ đã rao truyền về Đấng Christ. Duy chỉ tư tưởng và lẽ thật mà các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã có, mới có thể dẫn dắt chúng ta đến vương quốc vĩnh cửu trên trời. Chúng ta cũng thế, những người đang sống trong thời đại sau rốt phải tin vào Đấng Christ, là Thánh Linh và Vợ Mới, chính là Đức Chúa Trời của chúng ta đã đến cứu rỗi chúng ta trong thời đại này, và hãy bày tỏ ra vinh hiển của Ngài.