WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Khá trở lên Giêrusalem, đặng cất lại đền thờ của Đức Chúa Trời

Exơra 1:1-6​

2253 Xem

“Cả đất nầy sẽ trở nên hoang vu gở lạ, các nước nầy sẽ phục sự vua Babylôn trong bảy mươi năm. Ðức Giêhôva phán: Khi bảy mươi năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Babylôn và dân người, vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người Canhđê và biến thành một nơi hoang vu đời đời.” Giêrêmi 25:11-12

Dân Ysơraên trở nên phu tù của Babylôn bởi từ bỏ giao ước. Lời tiên tri của đấng tiên tri Giêrêmi rằng họ sẽ kết thúc sinh hoạt phu tù sau 70 năm, đã được hoàn thành bởi Siru, vua nước Pherơsơ. Sau khi chinh phục Babylôn, vua Siru đã giải phóng cho người dân Ysơraên đã bị bắt đến Babylôn.

Tiếp đó, Siru tuyên truyền trong khắp nước mình, và cũng ra sắc chỉ rằng:

“Ðức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giêrusalem, trong xứ Giuđa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Giêrusalem trong xứ Giuđa, đặng cất lại đền thờ. Nguyện Ðức Chúa Trời người ấy ở cùng người! Hơn nữa, hễ dân Ysơraên ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở, phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền Giêrusalem.”

Những trưởng tộc của Giuđa và Bêngiamin, những thầy tế lễ, và người Lêvi, cả thảy những người nào có ý xây cất đền thờ Giêrusalem, bèn chỗi dậy. Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng, cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải, và những vật quí báu, và các của lạc hiến khác.

Vua Siru đã giải phóng cho các phu tù của nước bại trận mà vốn có thể sai làm nô lệ nhiều bao nhiêu cũng được. Không dừng lại ở đó, vua Siru còn dâng vinh hiển lặp đi lặp lại lên Đức Chúa Trời mà bản thân vua vốn đã không tin vào. Lý do là bởi vua đã quá đỗi ngạc nhiên khi phát hiện ra tên của bản thân mình trong lời tiên tri Kinh Thánh được ghi chép vào 170 năm trước.

Vua Siru cảm động khi biết được rằng sự chinh phục Babylôn là việc được thành theo như lời tiên tri của Đức Chúa Trời chứ không bởi sức mạnh của chính mình, nên đã gắng sức làm hoàn thành lời tiên tri còn lại. Vua hành động tùy chỉnh theo lời tiên tri là vì biết rằng mọi việc được hoàn thành theo ý muốn dự định của Đức Chúa Trời mà không liên quan đến ý chí của bản thân mình.

Bộ hành của người tin vào lời tiên tri là khác như vậy đấy. Hiểu ra rằng bản thân thuộc vào một phần của lời tiên tri, và hành động tùy chỉnh trọng tâm vào lời tiên tri ấy.

Lời tiên tri Kinh Thánh rằng các nước và các vua đến với sự sáng vinh hiển của Giêrusalem đang được trải bày ra thành hiện thực ngay trước mắt (Êsai 60:1-11). Hãy dấy lên và tỏa ra sự sáng vinh hiển của Giêrusalem! Vì lời tiên tri lúc nào cũng sẽ được hoàn thành hết thảy!