WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Ba vị Thánh nhất thể là gì?

193 Xem
Khi đọc Kinh Thánh, tôi thấy một số nội dung cho biết Đức Giêhôva là Đức Chúa Trời, còn nội dung khác lại nói Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Trời có hai Đấng khác nhau sao ạ?
Không phải đâu ạ. Đức Chúa Trời đến trong hình dáng và danh xưng khác nhau tùy theo mỗi thời đại. Vào thời đại Đức Cha, danh của Đức Chúa Trời là Giêhôva. Vào thời đại Đức Con, Ngài đã đến với danh Jêsus. Còn vào thời đại Đức Thánh Linh, Ngài đã đến với danh mới của Đức Chúa Jêsus (Tham khảo: Khải Huyền 3:12). Cả ba đều là một Đức Chúa Trời. Vậy nên Ba vị Thánh nhất thể nghĩa là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh không phải ba Đấng khác nhau nhưng là một Đức Chúa Trời.
Đức Cha là Cha, và Đức Con là Con. Thế thì làm sao có thể là một Đức Chúa Trời được ạ?
Để dễ hiểu hơn, anh em hãy nghĩ đến Đức Cha toàn năng đã thực hiện ba vai trò khác nhau. Vào mỗi thời đại, Đức Chúa Trời đã đến với danh và vai trò khác nhau để cứu rỗi chúng ta.

Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Êsai 9:5

Trong lời tiên tri trên, “một con trai” và “một con trẻ” chỉ ra Đức Chúa Jêsus, là Đấng sẽ sinh ra với tư cách là con người trên thế gian này. Tại đây chép rằng Đức Chúa Jêsus là một con trai, là Đức Chúa Trời Quyền năng, và là Cha đời đời. Điều này có nghĩa là gì? Dù Đức Chúa Jêsus đã đến với tư cách là con người giống như chúng ta nhưng về cơ bản Ngài vẫn là Đức Cha.

Nhưng tôi vẫn có chút băn khoăn rằng tại sao Đức Chúa Jêsus lại là Đức Cha, bởi tôi đã nghe rất nhiều rằng Đức Chúa Jêsus chỉ là Con Đức Chúa Trời thôi.
Có rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh ghi chép Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời.

Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Philíp 2:5-7

Là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Rôma 9:5

Dù Đức Chúa Jêsus có hình Đức Chúa Trời nhưng bởi đã sinh ra trong xác thịt trên trái đất nên Ngài được gọi là Con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đến trái đất này trong vị trí của một con trai, và đích thân Ngài làm gương cho chúng ta biết điều mà chúng ta, là các con trai và con gái của Đức Chúa Trời cần phải làm để nhận sự cứu rỗi. Tuy nhiên, việc Đức Chúa Jêsus có hình Đức Chúa Trời là sự thật.

Vậy Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh cũng là một Đấng phải không ạ?
Vâng, đúng rồi ạ.

… Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình. I Giăng 2:1

“Đấng cầu thay” trong tiếng Hy Lạp là parakletos, có nghĩa là Đấng Yên ủi hoặc Đấng giúp đỡ. Nói cách khác, Đức Chúa Jêsus là Đấng Yên ủi (parakletos) của chúng ta. Tuy nhiên, trong Tin Lành Giăng, Đức Thánh Linh cũng là Đấng Yên ủi (parakletos).

Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Giăng 14:26

Đấng Yên ủi là Đức Chúa Jêsus, và Đức Thánh Linh cũng là Đấng Yên ủi. Điều này có nghĩa Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh là một Đấng và là một Đức Chúa Trời.

Đức Cha và Đức Con Jêsus là một Đấng, và Đức Con Jêsus và Đức Thánh Linh là một Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa rằng Đức Cha và Đức Thánh Linh là một Đấng, phải không ạ?
Vâng đúng rồi.

… vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. I Côrinhtô 2:10-11

Dù anh em có bao nhiêu bạn thân chăng nữa nhưng họ không thể biết suy nghĩ của anh em, chỉ anh em mới biết được, đúng không? Cũng vậy, không ai biết suy nghĩ của Đức Chúa Trời ngoại trừ chính Đức Chúa Trời. Và được ghi chép tại đây rằng Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời Thánh Linh chính là Đức Cha.

Dù một chút khó nhưng tôi nghĩ là tôi đã hiểu rồi.
Để hiểu hơn về Ba vị Thánh nhất thể, anh em hãy nghĩ đến sự biến hóa của nước. Khi nước ở thể lỏng được làm đông thì sẽ trở thành đá ở thể rắn. Khi đun sôi nước là chất lỏng, nó sẽ trở thành hơi ở thể khí. Nước, đá và hơi nước có hình dạng và tên gọi khác nhau nhưng bản chất là giống nhau, đều là H₂O.

Giống như vậy, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm công việc với hình dáng và danh xưng khác nhau vào mỗi thời đại nhưng về căn bản Ngài là một Đấng và là Đức Chúa Trời.

Sau khi nghe về ví dụ thì giờ tôi có thể hiểu rõ ý nghĩa của Ba vị Thánh nhất thể rồi.
Thật ngạc nhiên là vẫn còn nhiều Cơ Đốc nhân không biết Đức Chúa Trời trong Ba vị Thánh nhất thể, và cũng không biết Đức Chúa Trời đã vận hành công cuộc cứu chuộc thế nào dù họ xưng là biết Ba vị Thánh nhất thể. Xin anh em hãy ghi nhớ Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là một Đấng và là một Đức Chúa Trời, và dự phần vào công cuộc.